Địa điểm và thủ tục nộp thuế theo thông tư 156

Khi doanh nghiệp phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm thuế phải nộp thì triển khai nộp thuế vào ở đâu và triển khai như thế nào ? Đại lý thuế Công Minh xin san sẻ Địa điểm và thủ tục nộp thuế theo thông tư 156

thủ tục nộp thuế

Địa điểm nộp thuế

a ) Thông qua ngân hàng nhà nước thương mại, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán khác và tổ chức triển khai dịch vụ theo lao lý của pháp lý .

b) Tại Kho bạc Nhà nước;

c ) Tại cơ quan thuế quản trị thu thuế ;d ) Thông qua tổ chức triển khai được cơ quan thuế ủy nhiệm thu thuế ;Ngân hàng thương mại, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán khác và tổ chức triển khai dịch vụ theo lao lý của pháp lý, Kho bạc nhà nước, cơ quan thuế quản trị thu thuế, tổ chức triển khai được cơ quan thuế ủy nhiệm thu thuế ( gọi chung là cơ quan, tổ chức triển khai thu tiền thuế ) có nghĩa vụ và trách nhiệm sắp xếp khu vực, phương tiện đi lại, cán bộ, công chức, nhân viên cấp dưới thu tiền thuế bảo vệ thuận tiện cho người nộp thuế nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt kịp thời vào ngân sách nhà nước .

Thủ tục nộp thuế

a ) Người nộp thuế nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng hoặc bằng những hình thức điện tử khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính .Cơ quan, tổ chức triển khai thu tiền thuế có nghĩa vụ và trách nhiệm :– Hướng dẫn cách lập chứng từ nộp tiền thuế cho người nộp thuế so với từng hình thức nộp tiền .– Xác nhận trên chứng từ nộp tiền thuế của người nộp thuế hoặc cấp chứng từ nộp tiền thuế cho người nộp thuế theo lao lý .Người nộp thuế phải ghi rất đầy đủ, chi tiết cụ thể những thông tin trên chứng từ nộp tiền thuế hoặc phân phối khá đầy đủ thông tin cho cơ quan, tổ chức triển khai thu tiền thuế để ghi thông tin trên chứng từ nộp tiền do Bộ Tài chính pháp luật .Tổ chức trả những khoản thu nhập chịu thuế TNCN khấu trừ thuế TNCN có đủ điều kiện kèm theo theo lao lý của pháp lý được tự in chứng từ khấu trừ để cấp cho cá thể bị khấu trừ thuế. Việc in chứng từ khấu trừ được triển khai theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về việc phát hành, sử dụng, quản trị chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in trên máy tính .b ) Cơ quan thuế mở thông tin tài khoản chuyên thu tại ngân hàng nhà nước thương mại, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán khác theo lao lý của pháp lý để tập trung chuyên sâu những khoản thu ngân sách nhà nước ( trừ trường hợp người nộp thuế được nộp trực tiếp tại Kho bạc nhà nước theo hướng dẫn của Bộ Tài chính ). Cuối ngày thao tác, tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của người nộp thuế ở thông tin tài khoản chuyên thu tại ngân hàng nhà nước thương mại, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán khác phải chuyển nộp ngân sách nhà nước .Người nộp thuế, cơ quan, tổ chức triển khai thu tiền thuế thực thi nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt do cơ quan thuế quản trị vào thông tin tài khoản chuyên thu của cơ quan thuế mở tại ngân hàng nhà nước thương mại, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán khác. Cơ quan, tổ chức triển khai thu tiền thuế có nghĩa vụ và trách nhiệm hướng dẫn người nộp thuế thực thi nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và những khoản thu khác vào ngân sách nhà nước theo đúng thông tin tài khoản hướng dẫn nêu trên .

Việc mở tài khoản chuyên thu của cơ quan thuế tại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác; quy trình nộp tiền qua tài khoản chuyên thu; quy trình thanh toán với ngân sách nhà nước; việc kế toán thuế đối với người nộp thuế và kế toán thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp vào ngân sách nhà nước từ tài khoản chuyên thu của cơ quan thuế mở tại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng được thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.

Kho bạc nhà nước nơi chủ góp vốn đầu tư mở thông tin tài khoản thanh toán giao dịch có nghĩa vụ và trách nhiệm khấu trừ số thuế GTGT để nộp vào ngân sách nhà nước khi chủ góp vốn đầu tư đến làm thủ tục giao dịch thanh toán theo tỷ suất pháp luật là 2 % trên số tiền thanh toán giao dịch khối lượng những khu công trình, khuôn khổ khu công trình thiết kế xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, những khoản giao dịch thanh toán từ nguồn ngân sách nhà nước cho những khu công trình thiết kế xây dựng cơ bản của những dự án Bất Động Sản sử dụng vốn ODA thuộc diện chịu thuế GTGT ( phần vốn đối ứng trong nước thanh toán giao dịch tại Kho bạc Nhà nước cho những khu công trình thiết kế xây dựng cơ bản của những dự án Bất Động Sản ODA ). Kho bạc Nhà nước chưa thực thi khấu trừ thuế GTGT so với trường hợp chủ góp vốn đầu tư làm thủ tục tạm ứng vốn khi chưa có khối lượng khu công trình, khuôn khổ khu công trình thiết kế xây dựng cơ bản triển khai xong .Các khoản giao dịch thanh toán vốn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng cơ bản không có hợp đồng kinh tế tài chính như : thanh toán giao dịch cho những việc làm quản trị dự án Bất Động Sản do chủ góp vốn đầu tư trực tiếp triển khai ; những khoản chi của ban quản trị dự án Bất Động Sản, chi giải phóng mặt phẳng, chi so với những dự án Bất Động Sản do dân tự làm, … ; những khoản thanh toán giao dịch so với những khu công trình thiết kế xây dựng cơ bản thuộc những dự án Bất Động Sản ODA, mà chủ góp vốn đầu tư không thực thi mở thông tin tài khoản và thanh toán giao dịch qua Kho bạc Nhà nước ; những khoản giao dịch thanh toán vốn của những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thuộc nghành nghề dịch vụ bảo mật an ninh, quốc phòng chi từ thông tin tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước mà Kho bạc Nhà nước không thực thi trấn áp chi ; những trường hợp người nộp thuế chứng tỏ đã nộp rất đầy đủ tiền thuế vào ngân sách nhà nước thì không thuộc khoanh vùng phạm vi khấu trừ thuế GTGT hướng dẫn tại Điều này .Chủ góp vốn đầu tư có nghĩa vụ và trách nhiệm lập chứng từ giao dịch thanh toán theo mẫu C2-02 / NS “ Giấy rút dự trù ngân sách ” hoặc mẫu C3-01 / NS “ Giấy rút vốn góp vốn đầu tư ”, hoặc mẫu số C4-02 / NS “ ủy nhiệm chi chuyển khoản qua ngân hàng, chuyển tiền điện tử ” phát hành kèm theo Thông tư số 08/2013 / TT-BTC ngày 10/1/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực thi kế toán nhà nước vận dụng cho mạng lưới hệ thống thông tin quản trị ngân sách và nhiệm vụ kho bạc ( TABMIS ) ( sau đây gọi là chứng từ giao dịch thanh toán ) gửi Kho bạc nhà nước nơi mở thông tin tài khoản thanh toán giao dịch để trấn áp, thanh toán giao dịch theo lao lý hiện hành và bổ trợ thêm việc kê khai chi tiết cụ thể tên, mã số thuế, cơ quan thuế quản trị của đơn vị chức năng nhận thầu hoặc cơ quan quản trị thuế nơi phát sinh khu công trình ( trường hợp nhà thầu có hoạt động giải trí kiến thiết xây dựng, lắp ráp khác tỉnh / thành phố với nơi nhà thầu đóng trụ sở chính ), Kho bạc nhà nước hạch toán khoản thu ( là Kho bạc nhà nước ngang cấp với cơ quan thuế quản trị nhà thầu hoặc Kho bạc nhà nước nơi có khu công trình trong trường hợp nhà thầu có hoạt động giải trí kiến thiết xây dựng, lắp ráp khác địa phận tỉnh / thành phố với nơi nhà thầu đóng trụ sở chính ) vào phần “ nộp thuế ” để Kho bạc nhà nước thực thi khấu trừ thuế GTGT và hạch toán thu ngân sách nhà nước .Sau khi Kho bạc nhà nước thực thi trấn áp và phê duyệt những chứng từ thanh toán giao dịch cho những khu công trình kiến thiết xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, những dự án Bất Động Sản ODA thuộc diện chịu thuế GTGT, Kho bạc nhà nước thực thi xác nhận trên chứng từ giao dịch thanh toán, hạch toán thu ngân sách nhà nước so với khoản thuế GTGT đã khấu trừ và chuyển chứng từ cho cơ quan thuế quản trị theo thông tin về cơ quan quản trị thu ghi trên chứng từ .Căn cứ vào hồ sơ chứng từ giao dịch thanh toán được phê duyệt, Kho bạc nhà nước thực thi giao dịch thanh toán cho nhà thầu ( bằng tổng số giao dịch thanh toán trừ đi số thuế GTGT phải khấu trừ ). Kho bạc nhà nước trả 02 liên chứng từ giao dịch thanh toán cho chủ góp vốn đầu tư để chủ góp vốn đầu tư trả 01 liên cho nhà thầu. Số thuế GTGT do Kho bạc nhà nước khấu trừ theo chứng từ giao dịch thanh toán này được trừ vào số thuế GTGT phải nộp của người nộp thuế là đơn vị chức năng nhận thầu. Chủ góp vốn đầu tư triển khai theo dõi việc giao nhận chứng từ giao dịch thanh toán giữa chủ góp vốn đầu tư với những đơn vị chức năng nhận thầu .Kho bạc nhà nước có nghĩa vụ và trách nhiệm phối hợp ngặt nghèo với cơ quan thuế đồng cấp trong việc khấu trừ thu thuế GTGT những khu công trình thiết kế xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa phận, đồng thời hạch toán thu ngân sách nhà nước so với số thuế GTGT đã khấu trừ theo nguyên tắc :Công trình thiết kế xây dựng cơ bản phát sinh tại địa phương cấp tỉnh nào, thì số thuế GTGT khấu trừ sẽ được hạch toán vào thu ngân sách của địa phương cấp tỉnh đó .Đối với những khu công trình liên tỉnh thì chủ góp vốn đầu tư phải tự xác lập lệch giá khu công trình chi tiết cụ thể theo từng tỉnh gửi Kho bạc nhà nước để khấu trừ thuế GTGT và hạch toán thu ngân sách cho từng tỉnh .Riêng khu công trình phát sinh trong cùng tỉnh nhưng khác địa phận huyện với nơi nhà thầu đóng trụ sở chính hoặc khu công trình phát sinh trên nhiều huyện ( khu công trình liên huyện ) thì Kho bạc nhà nước hạch toán thu ngân sách cho địa phận nơi nhà thầu đóng trụ sở chính .Đối với số tiền thuế nợ được gia hạn của người nộp thuế theo pháp luật tại điểm c khoản 1 Điều 31, địa thế căn cứ list đề xuất của cơ quan thuế chuyển sang, Kho bạc nhà nước nơi chủ góp vốn đầu tư mở thông tin tài khoản thanh toán giao dịch có nghĩa vụ và trách nhiệm khấu trừ để nộp vào ngân sách nhà nước khi chủ góp vốn đầu tư đến làm thủ tục thanh toán giao dịch. Số tiền thuế khấu trừ không vượt quá số tiền thuế nợ được gia hạn của người nộp thuế. Việc hạch toán số tiền thuế khấu trừ được triển khai theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều này .

Đối với số tiền thuế GTGT phải thu hồi nộp ngân sách nhà nước (bao gồm trường hợp người nộp thuế tự phát hiện khai bổ sung và cơ quan thuế phát hiện qua thanh tra, kiểm tra) thì người nộp thuế nộp vào tài khoản thu hồi hoàn thuế GTGT (đối với hoàn thuế GTGT theo pháp luật thuế GTGT) và nộp vào tài khoản thu ngân sách nhà nước (đối với hoàn thuế GTGT nộp thừa khác theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quản lý thuế)

Mời những bạn xem tiếp