Hướng dẫn các trình tự giải thể Hợp tác xã

Căn cứ Luật HTX năm 2012

I. Quy trình, thủ tục giải thể HTX:

1. Tổ chức Đại hội xã viên lần I trải qua những nội dung :

1.1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, công khai tài chính đến thời điểm tổ chức Đại hội, phân tích khả năng phát triển, nhu cầu của xã viên đối với HTX;

1.2. Xin giải thể HTX, nếu có ít trên 50 % đại biểu tham gia Đại hội biểu quyết trải qua và thành Nghị quyết thì HTX phải có đơn xin giải thể HTX và Nghị quyết Đại hội gửi đến cơ quan ĐK kinh doanh thương mại đã cấp giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại cho HTX, đồng thời đăng báo địa phương nơi HTX hoạt động giải trí trong ba số liên tục về việc xin giải thể và thời hạn giao dịch thanh toán nợ, thanh lý những hợp đồng ;
1.3. Thành lập Hội đồng giải thể HTX gồm những thành phần :
+ Ban quản trị, Ban trấn áp, Kế toán, đại diện thay mặt xã viên HTX ;
+ Mời đại diện thay mặt Ủy Ban Nhân Dân xã, Mặt trận, những Đoàn thể thường trực Ủy Ban Nhân Dân xã tham gia .
( Thành phần, số người tham gia Hội đồng giải quyết và xử lý giải thể HTX do Ban quản trị HTX ý kiến đề nghị, Ủy Ban Nhân Dân xã xem xét phê duyệt )
* Nhiệm vụ của Hội đồng giải thể HTX :
+ Kiểm kê, nhìn nhận lại gia tài cố định và thắt chặt và những khu công trình kiến thiết xây dựng cơ bản, yêu cầu giải quyết và xử lý những gia tài thừa, thiếu, hư hỏng, mất mát ;
+ Kiểm kê lại hàng loạt vốn, vật tư, tiền của HTX, xác lập vốn lưu động hiện còn đến ngày kiểm kê ;
+ Xác định những loại nợ công phải thu, phải trả ( có list, địa chỉ ), so sánh nợ công và có biên bản xác nhận đơn cử ;
+ Xây dựng giải pháp xử lý tài sản và vốn của HTX để trải qua Đại hội xã viên ;
+ Giải thích về việc giải thể HTX cho xã viên hiểu và thống nhất, đồng thời tuyên truyền Luật HTX, những Nghị định của nhà nước về THT, HTX … qua đó vận động hình thành mô hình kinh tế tài chính hợp tác mới .
2. Hội động giải thể thiết kế xây dựng giải pháp giải thể mà trọng tâm là giải pháp xử lý tài sản, vốn HTX theo Điều 36 Luật HTX, Điều 19 Nghị định 177 / 2004 / NĐ-CP của Chính Phủ báo cáo giải trình với Ủy Ban Nhân Dân xã nơi HTX đặt trụ sở, Phòng Nông nghiệp và PTNN, phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện ( TP ). Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông tin chấp thuận đồng ý việc xin giải thể của cơ quan ĐK kinh doanh thương mại, Hội đồng giải thể phải tổ chức triển khai thực thi xong giải pháp giải thể và hợp tác xã phải thanh toán giao dịch những khoản ngân sách cho việc giải thể, trả vốn góp, xử lý những quyền lợi và nghĩa vụ cho xã viên theo lao lý của Điều lệ HTX .
3. Tổ chức Đại hội xã viên lần II

Thông qua phương án xử lý tài sản, vốn của HTX và tổ chức thực hiện phương án. Trường hợp không thực hiện xong trong thời hạn 30 ngày, HTX phải làm tờ trình có xác nhận của UBND xã gửi phòng Nông nghiệp & PTNN, phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện, thành phố xin gia hạn.

4. Tổ chức Đại hội xã viên lần III ( Đại hội đại biểu xã viên )
Báo cáo tác dụng thực thi giải pháp giải thể, trải qua thông tin tịch thu giấy phép ĐK kinh doanh thương mại, con dấu của HTX .

II. Chương trình Đại hội:

1. Ổn định tổ chức triển khai, ra mắt đại biểu tham gia Đại hội ;
2. Kiểm tra tư cách đại biểu xã viên tham gia Đại hội ;
3. Chào cờ ;
4. Giới thiệu Đoàn quản trị, thư ký Đại hội ;
5. Báo cáo tình hình hoạt động giải trí của HTX lúc bấy giờ và giải pháp giải quyết và xử lý giải thể HTX ( giải pháp xử lý tài sản, khu công trình thiết kế xây dựng cơ bản ; giải pháp giải quyết và xử lý nợ công ; giải pháp giải quyết và xử lý vốn còn lại của HTX và vốn góp của xã viên ) ;
7. Phát biểu đàm đạo của Đại hội ;
8. Ban quản trị HTX báo cáo giải trình quan điểm của đại biểu xã viên ;
9. Phát biểu chỉ huy của Đảng ủy, Ủy Ban Nhân Dân xã ;
10. Biểu quyết của Đại hội về chủ trương giải thể HTX ;

11. Hội đồng giải thể HTX thông qua kế hoạch xử lý giải thể HTX;

12. Thông qua Nghị quyết đại hội xã viên ;
13. Bế mạc Đại Hội .

Trên đây là Hướng dẫn quy trình, thủ tục giải thể HTX theo nguyên tắc tự nguyện, đề nghị UBND xã, thị trấn phối hợp với HTX để thực hiện.