Thành lập Hợp tác xã – Công ty luật NVCS – Tư Vấn doanh nghiệp, Sở hữu trí tuệ, Thuế, Kế toán

thành lập hợp tác xã

Hướng dẫn thủ tục thành lập hợp tác xã

THỦ TỤC THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ

I. Cơ sở pháp lý thành lập hợp tác xã 

Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012;
Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;
Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.

II.  Trình tự thực hiện thành lập hợp tác xã: 

–     Bước 1: Người đại diện hợp pháp hoặc người được ủy quyền của hợp tác xã dự định thành lập nộp hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tại Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính đối với hợp tác xã và Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với liên hiệp hợp tác xã. Hợp tác xã có thể gửi hồ sơ đăng ký qua địa chỉ thư điện tử của cơ quan đăng ký hợp tác xã nhưng phải nộp hồ sơ bằng văn bản khi đến nhận giấy chứng nhận đăng ký để đối chiếu và lưu hồ sơ.
Thành phần Hồ sơ gồm:
– Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã;
– Điều lệ;
– Phương án sản xuất kinh doanh;
– Danh sách thành viên;
– Danh sách Hội đồng quản trị, giám đốc, Ban Kiểm soát hoặc kiểm soát viên;
– Nghị quyết Hội nghị thành lập.
– Số lượng hồ sơ: 01
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:
Cơ quan đăng ký kiểm tra đầu mục hồ sơ và một số nội dung cần thiết trong hồ sơ.
+ Yêu cầu người đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.
+ Trường hợp được ủy quyền thì phải có giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập liên hiệp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.
Nếu đủ điều kiện tiếp nhận hồ sơ thì lập Giấy biên nhận (gồm 02 bản), một bản giao cho người nộp hồ sơ, một bản được luân chuyển cùng hồ sơ để giải quyết việc đăng ký kinh doanh.

III.   Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc UBND quận, huyện, thị xã.

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.
Lưu ý: Ngành nghề sản xuất kinh doanh mà pháp luật không cấm: + Trường hợp kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có điều kiện thì phải thực hiện theo quy định pháp luật chuyên ngành; Các Mẫu đơn, mẫu tờ khai được quy định tại Phụ lục Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn đăng ký Hợp tác xã và tình hình hoạt động của Hợp tác xã.