Quyền lợi của hợp tác xã theo quy định mới nhất hiện nay? Hợp tác xã có được thành lập doanh nghiệp trực thuộc không?


Hợp tác xã có được thành lập doanh nghiệp trực thuộc không? Hợp tác xã mà tôi tham gia đang muốn thành lập doanh nghiệp để hỗ trợ cho việc kinh doanh của mình nhưng chúng tôi lại không biết pháp luật có cho phép hợp tác xã thành lập doanh nghiệp trực thuộc hay không? Vì thế tôi muốn hỏi theo quy định hiện nay thì hợp tác xã có những quyền gì, có được thành lập doanh nghiệp không? Mong sớm nhận được giải đáp!

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hợp tác xã là gì?

Theo Điều 7 Luật Hợp tác xã 2012 pháp luật về nguyên tắc tổ chức triển khai, hoạt động giải trí của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đơn cử như sau 🙁 1 ) Cá nhân, hộ mái ấm gia đình, pháp nhân tự nguyện xây dựng, gia nhập, ra khỏi hợp tác xã. Hợp tác xã tự nguyện xây dựng, gia nhập, ra khỏi liên hiệp hợp tác xã .( 2 ) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã kết nạp thoáng đãng thành viên, hợp tác xã thành viên .

(3) Thành viên, hợp tác xã thành viên có quyền bình đẳng, biểu quyết ngang nhau không phụ thuộc vốn góp trong việc quyết định tổ chức, quản lý và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; được cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính, phân phối thu nhập và những nội dung khác theo quy định của điều lệ.

( 4 ) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tự chủ, tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về hoạt động giải trí của mình trước pháp lý .( 5 ) Thành viên, hợp tác xã thành viên và hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai cam kết theo hợp đồng dịch vụ và theo lao lý của điều lệ. Thu nhập của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được phân phối hầu hết theo mức độ sử dụng loại sản phẩm, dịch vụ của thành viên, hợp tác xã thành viên hoặc theo công sức lao động góp phần của thành viên so với hợp tác xã tạo việc làm .( 6 ) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chăm sóc giáo dục, huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng cho thành viên, hợp tác xã thành viên, cán bộ quản trị, người lao động trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và thông tin về thực chất, quyền lợi của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã .( 7 ) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chăm sóc tăng trưởng vững chắc hội đồng thành viên, hợp tác xã thành viên và hợp tác với nhau nhằm mục đích tăng trưởng trào lưu hợp tác xã trên quy mô địa phương, vùng, vương quốc và quốc tế .

Quyền lợi của hợp tác xã

Quyền lợi của hợp tác xã

Hợp tác xã có nghĩa vụ như thế nào?

Tại Điều 9 Luật Hợp tác xã 2012 pháp luật về nghĩa vụ và trách nhiệm của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, theo đó hợp tác có những nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :- Thực hiện những lao lý của điều lệ .- Bảo đảm quyền và quyền lợi hợp pháp của thành viên, hợp tác xã thành viên theo pháp luật của Luật này .- Hoạt động đúng ngành, nghề đã ĐK .- Thực hiện hợp đồng dịch vụ giữa hợp tác xã với thành viên, liên hiệp hợp tác xã với hợp tác xã thành viên .- Thực hiện pháp luật của pháp lý về kinh tế tài chính, thuế, kế toán, truy thuế kiểm toán, thống kê .- Quản lý, sử dụng vốn, gia tài và những quỹ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo lao lý của pháp lý .- Quản lý, sử dụng đất và tài nguyên khác được Nhà nước giao hoặc cho thuê theo lao lý của pháp lý .- Ký kết và thực thi hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và những chủ trương khác cho người lao động theo pháp luật của pháp lý .- Giáo dục đào tạo, giảng dạy, tu dưỡng, cung ứng thông tin cho thành viên, hợp tác xã thành viên .

– Thực hiện chế độ báo cáo về tình hình hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Chính phủ.

– Bồi thường thiệt hại do mình gây ra cho thành viên, hợp tác xã thành viên theo lao lý của pháp lý .

Quyền của hợp tác xã theo quy định mới nhất hiện nay? Hợp tác xã có được thành lập doanh nghiệp trực thuộc không?

Căn cứ theo Điều 8 Luật Hợp tác xã 2012 lao lý về quyền của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, theo đó hợp tác xã có những quyền sau đây :- Thực hiện tiềm năng hoạt động giải trí của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã ; tự chủ, tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trong hoạt động giải trí của mình .- Quyết định tổ chức triển khai quản trị và hoạt động giải trí của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã ; thuê và sử dụng lao động .- Tiến hành những hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại, tạo việc làm theo ngành, nghề đã ĐK nhằm mục đích phân phối nhu yếu chung của thành viên, hợp tác xã thành viên .- Cung ứng, tiêu thụ mẫu sản phẩm, dịch vụ, việc làm cho thành viên, hợp tác xã thành viên và ra thị trường nhưng phải bảo vệ triển khai xong nghĩa vụ và trách nhiệm so với thành viên, hợp tác xã thành viên .- Kết nạp mới, chấm hết tư cách thành viên, hợp tác xã thành viên .- Tăng, giảm vốn điều lệ trong quy trình hoạt động giải trí ; kêu gọi vốn và hoạt động giải trí tín dụng thanh toán nội bộ theo lao lý của pháp lý .- Liên doanh, link, hợp tác với tổ chức triển khai, cá thể trong nước và quốc tế để triển khai tiềm năng hoạt động giải trí của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã .

– Góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp nhằm mục tiêu hỗ trợ hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

– Quản lý, sử dụng, giải quyết và xử lý vốn, gia tài và những quỹ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã .- Thực hiện việc phân phối thu nhập, giải quyết và xử lý những khoản lỗ, khoản nợ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã .- Tham gia những tổ chức triển khai đại diện thay mặt của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã .- Khiếu nại hoặc trải qua người đại diện thay mặt tố cáo những hành vi vi phạm quyền và quyền lợi hợp pháp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã ; giải quyết và xử lý thành viên, hợp tác xã thành viên vi phạm điều lệ và xử lý tranh chấp nội bộ .Đồng thời, tại khoản 3 Điều 3 Luật Hợp tác xã 2012 có lao lý :

“3. Khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phát triển đến trình độ cao hơn thì sẽ hình thành các doanh nghiệp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; doanh nghiệp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động theo Luật doanh nghiệp.”

Như vậy, từ những lao lý nêu trên thì hợp tác xã của bạn hoàn toàn có thể xây dựng doanh nghiệp thường trực .

Ngọc Huyền

10 lượt xem

Chia sẻ trên Facebook
Bài viết này có hữu dụng với bạn không ?