Nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung Nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Việc nộp tiền thuế gồm nhiều thủ tục và phải đầy đủ các điều kiện. Cụ thể: …..

Nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế

Nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế

1. Thủ tục nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế

a ) Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành động xử phạt, cá thể, tổ chức triển khai bị xử phạt phải nộp tiền phạt tại kho bạc nhà nước hoặc nộp vào thông tin tài khoản của kho bạc nhà nước được ghi trong quyết định hành động xử phạt, trừ trường hợp đã nộp tiền phạt lao lý tại Điểm b, c, Khoản 1 Điều này .

Trường hợp, quyết định xử phạt có ghi thời hạn nhiều hơn 10 ngày theo quy định tại Điều 73 Luật xử lý vi phạm hành chính thì tổ chức, cá nhân vi phạm có trách nhiệm nộp tiền phạt trong thời hạn ghi trên quyết định xử phạt, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt.

b ) Trường hợp, cá thể, tổ chức triển khai bị xử phạt tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, miền núi mà việc đi lại khó khăn vất vả thì hoàn toàn có thể nộp tiền phạt cho người có thẩm quyền xử phạt, người có thẩm quyền xử phạt có nghĩa vụ và trách nhiệm thu tiền phạt tại chỗ và nộp tại kho bạc nhà nước hoặc thông tin tài khoản của kho bạc nhà nước trong thời hạn không quá 07 ngày, kể từ ngày thu tiền phạt .c ) Cá nhân, tổ chức triển khai vi phạm hành chính về thuế bị phạt tiền phải nộp tiền phạt một lần, trừ trường hợp lao lý tại Khoản 2 Điều này .

2. Việc nộp tiền phạt nhiều lần được áp dụng khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng trở lên đối với cá nhân; từ 200.000.000 đồng trở lên đối với tổ chức;

b ) Cá nhân, tổ chức triển khai bị xử phạt đang gặp khó khăn vất vả đặc biệt quan trọng về kinh tế tài chính và có đơn đề xuất nộp tiền phạt nhiều lần .Đơn ý kiến đề nghị của cá thể phải được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức triển khai nơi người đó học tập, thao tác xác nhận thực trạng khó khăn vất vả đặc biệt quan trọng về kinh tế tài chính ; so với đơn ý kiến đề nghị của tổ chức triển khai phải được xác nhận của cơ quan, tổ chức triển khai cấp trên trực tiếp ( nếu có ) hoặc cơ quan quản trị thuế trực tiếp. Trường hợp, tổ chức triển khai bị xử phạt không có cơ quan, tổ chức triển khai cấp trên mà thủ trưởng cơ quan thuế quản trị trực tiếp là người ra quyết định hành động xử phạt thì tổ chức triển khai có đơn đề xuất nộp dần tiền phạt gửi người đã ra quyết định hành động xử phạt trong đó nêu nguyên do khó khăn vất vả về kinh tế tài chính để người ra quyền xử phạt xem xét, xử lý .

3. Thời hạn nộp tiền phạt nhiều lần không quá 06 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực; số lần nộp tiền phạt tối đa không quá 03 lần. Mức nộp phạt lần thứ nhất tối thiểu là 40% tổng số tiền phạt.

4. Người đã ra quyết định phạt tiền có quyền quyết định việc nộp tiền phạt nhiều lần. Quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần phải bằng văn bản.

Mời các bạn xem tiếp một số bài viết liên quan: 

Từ khóa : Nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, Nộp tiền phạt vi phạm hành chính