Hỏi: HTX có quyền cùng các cá nhân hay doanh nghiệp thành lập công ty TNHH để kinh doanh không? – Luật Việt Tín

HTX có quyền cùng những cá thể hay doanh nghiệp xây dựng công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn để kinh doanh thương mại không ? nếu đươc ai sẽ quản trị phần vốn góp của HTX trong công ty .

Khoản 2 Điều 16 Luật Hợp tác xã năm 2003 lao lý :

Hợp tác xã được thành lập doanh nghiệp trực thuộc theo quy định của pháp luật.

Điều 9 Nghị định 177 / 2005 / NĐ-CP :

  1. Hợp tác xã được thành lập doanh nghiệp trực thuộc theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
  2. Hợp tác xã là chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
  3. Địa vị pháp lý, quyền và nghĩa vụ của hợp tác xã đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. Chủ sở hữu công ty không được rút doanh thu khi công ty không giao dịch thanh toán đủ những khoản nợ và những nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác đến hạn .

Điều 67. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là tổ chức

1. Chủ sở hữu công ty bổ nhiệm một hoặc một số người đại diện theo uỷ quyền với nhiệm kỳ không quá năm năm để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan. Người đại diện theo uỷ quyền phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 48 của Luật này.

2. Chủ sở hữu công ty có quyền thay thế sửa chữa người đại diện theo uỷ quyền bất kỳ khi nào .
3. Trường hợp có tối thiểu hai người được chỉ định làm đại diện theo uỷ quyền thì cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai quản trị của công ty gồm có Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên ; trong trường hợp này, Hội đồng thành viên gồm tổng thể người đại diện theo uỷ quyền .

4. Trường hợp một người được bổ nhiệm làm người đại diện theo uỷ quyền thì người đó làm Chủ tịch công ty; trong trường hợp này cơ cấu tổ chức quản lý của công ty bao gồm Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

5. Điều lệ công ty pháp luật quản trị Hội đồng thành viên hoặc quản trị công ty hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty. Người đại diện theo pháp luật của công ty phải thường trú tại Nước Ta ; nếu vắng mặt quá ba mươi ngày ở Nước Ta thì phải uỷ quyền bằng văn bản cho người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty theo nguyên tắc lao lý tại Điều lệ công ty .
6. Chức năng, quyền và trách nhiệm của Hội đồng thành viên, quản trị công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên pháp luật tại những điều 68, 69, 70 và 71 của Luật này .
Chúc bạn thành công xuất sắc !