Một Số Câu Hỏi Thường Gặp Về Hợp Tác Xã (Phần 2) – Kiến Thức Cho Người lao Động Việt Nam

Câu 6. Tôi và một số người bạn đang cân nhắc giữa việc thành lập doanh nghiệp và thành lập hợp tác xã. Xin cho biết sự khác nhau cơ bản giữa hai loại hình tổ chức kinh tế này?

Trả lời:

Mặc dù đều là những mô hình tổ chức triển khai kinh tế tài chính nhưng giữa doanh nghiêp và hợp tác xã có một số ít sự khác nhau cơ bản sau đây :

Thứ nhất, về thực chất của hai mô hình. Đối với mô hình doanh nghiệp thì đối tượng người tiêu dùng hướng đến là những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại trên thị trường và nhằm mục đích mục tiêu sinh lợi. Trong khi đó, hợp tác xã là tổ chức triển khai kinh tế tài chính tập thể và đối tượng người dùng hướng đến là những thành viên hợp tác xã nhằm mục đích cung ứng nhu yếu chung về sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ của thành viên
Thứ hai, về chính sách quản trị. Đối với mô hình doanh nghiệp, quyền quyết định hành động việc quản trị công ty thường thuộc về cổ đông, thành viên chiếm số vốn lớn hơn, hay nói cách khác, quyền lực tối cao thuộc về người góp nhiều vốn. Ngược lại, so với mô hình hợp tác xã, thành viên hợp tác xã có quyền bình đẳng và biểu quyết ngang nhau không nhờ vào vốn góp trong việc quyết định hành động tổ chức triển khai, quản trị và hoạt động giải trí của hợp tác xã .
Thứ ba, về phân phối doanh thu. Đối với mô hình doanh nghiệp, việc phân phối doanh thu thường địa thế căn cứ trên tỷ suất chiếm hữu vốn của những cổ đông, thành viên công ty. Trong khi đó, so với mô hình hợp tác xã, việc phân phối doanh thu đa phần dựa vào mức độ sử dụng mẫu sản phẩm, dịch vụ của thành viênhoặc theo công sức lao động góp phần của thành viên so với hợp tác xã tạo việc làm .

Câu 7. Có ý kiến cho rằng số nợ của hợp tác xã sẽ được chia đều cho các thành viên. Xin hỏi, ý kiến như vậy có chính xác hay không? Nghĩa vụ của thành viên hợp tác xã được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời

Nghĩa vụ của thành viên hợp tác xã được pháp luật tại Điều 15 Luật Hợp tác xã. Theo đó, thành viên hợp tác xã có những nghĩa vụ và trách nhiệm như sau :
1. Sử dụng loại sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã theo hợp đồng dịch vụ .
2. Góp đủ, đúng thời hạn vốn góp đã cam kết theo lao lý của điều lệ .
3. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những khoản nợ, nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính của hợp tác xã trong khoanh vùng phạm vi vốn góp vào hợp tác xã .
4. Bồi thường thiệt hại do mình gây ra cho hợp tác xã theo pháp luật của pháp lý .
5. Tuân thủ điều lệ, quy định của hợp tác xã, nghị quyết đại hội thành viên và quyết định hành động của hội đồng quản trị hợp tác xã .
6. Nghĩa vụ khác theo pháp luật của điều lệ .
Như vậy, quan điểm cho rằng số nợ của hợp tác xã sẽ được chia đều cho những thành viên là không đúng chuẩn, vì theo lao lý tại Khoản 3 Điều 15 Luật hợp tác xã năm 2012, những thành viên hợp tác xã chỉ phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những khoản nợ, nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính của hợp tác xã trong khoanh vùng phạm vi vốn góp vào hợp tác xã .

Câu 8. Xin cho biết tư cách thành viên hợp tác xã bị chấm dứt trong những trường hợp nào? Thẩm quyền chấm dứt tư cách thành viên hợp tác xã được quy định như thế nào?

Trả lời

Các trường hợp chấm hết tư cách thành viên hợp tác xã được lao lý tại Khoản 1 Điều 16 Luật Hợp tác xã. Theo đó, tư cách thành viên hợp tác xã bị chấm hết khi xảy ra một trong những trường hợp sau đây :
a ) Thành viên là cá thể chết, bị Tòa án công bố là đã chết, mất tích, bị hạn chế hoặc mất năng lượng hành vi dân sự hoặc bị phán quyết phạt tù theo lao lý của pháp lý ;
b ) Thành viên là hộ mái ấm gia đình không có người đại diện thay mặt hợp pháp theo pháp luật của pháp lý ; thành viên là pháp nhân bị giải thể, phá sản ;
c ) Hợp tác xã bị giải thể, phá sản ;
d ) Thành viên tự nguyện ra khỏi hợp tác xã ;
đ ) Thành viên bị khai trừ theo pháp luật của điều lệ ;

e ) Thành viên không sử dụng loại sản phẩm, dịch vụ trong thời hạn liên tục theo pháp luật của điều lệ nhưng không quá 03 năm. Đối với hợp tác xã tạo việc làm, thành viên không thao tác trong thời hạn liên tục theo pháp luật của điều lệ nhưng không quá 02 năm ;

g ) Tại thời gian cam kết góp đủ vốn, thành viên không góp vốn hoặc góp vốn thấp hơn vốn góp tối thiểu lao lý trong điều lệ ;
h ) Trường hợp khác do điều lệ pháp luật .
Về thẩm quyền quyết định hành động chấm hết tư cách thành viên hợp tác xã, Khoản 2 Điều 16 Luật Hợp tác xã pháp luật như sau :
– Đối với trường hợp pháp luật tại những điểm a, b, c, d và e nêu trên thì hội đồng quản trị quyết định hành động và báo cáo giải trình đại hội thành viên gần nhất ;
– Đối với trường hợp lao lý tại những điểm đ, g và h thì hội đồng quản trị trình đại hội thành viên quyết định hành động sau khi có quan điểm của ban trấn áp hoặc kiểm soát viên .
Việc xử lý quyền hạn và nghĩa vụ và trách nhiệm so với thành viên trong trường hợp chấm hết tư cách thành viên triển khai theo pháp luật của Luật Hợp tác xã và điều lệ hợp tác xã .

Câu 9. Tôi đang có nguyện vọng muốn trở thành thành viên hợp tác xã. Vui lòng cho biết, để gia nhập hợp tác xã, tôi phải góp vốn là bao nhiêu? Thời gian góp vốn được quy định như thế nào? Tôi có được cấp giấy tờ gì để xác nhận việc đã góp vốn hay không?

Trả lời

Vấn đề mà bạn chăm sóc được pháp luật tại Điều 17 Luật Hợp tác xã. Theo đó, so với hợp tác xã, vốn góp của thành viên triển khai theo thỏa thuận hợp tác và theo lao lý của điều lệ nhưng không quá 20 % vốn điều lệ của hợp tác xã
Thời hạn, hình thức và mức góp vốn điều lệ theo pháp luật của điều lệ, nhưng thời hạn góp đủ vốn không vượt quá 06 tháng, kể từ ngày hợp tác xã được cấp giấy ghi nhận ĐK hoặc kể từ ngày được kết nạp .
Khi góp đủ vốn, thành viên hợp tác xã được hợp tác xã cấp giấy ghi nhận vốn góp. Giấy ghi nhận vốn góp có những nội dung đa phần sau đây :
– Tên, địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã ;
– Số và ngày cấp giấy ghi nhận ĐK hợp tác xã ;
– Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số chứng tỏ nhân dân hoặc hộ chiếu của thành viên là cá thể hoặc người đại diện thay mặt hợp pháp cho hộ mái ấm gia đình ;
Trường hợp thành viên là pháp nhân thì phải ghi rõ tên, trụ sở chính, số quyết định hành động xây dựng hoặc số ĐK ; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số chứng tỏ nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện thay mặt theo pháp lý của pháp nhân ;
– Tổng số vốn góp, thời gian góp vốn ;
– Họ, tên, chữ ký của người đại diện thay mặt theo pháp lý của hợp tác xã .

Câu 10. Xin vui lòng cho biết những ai có thể là sáng lập viên hợp tác xã? Để thành lập hợp tác xã, sáng lập viên hợp tác xã có phải làm gì?

Trả lời

Điều 19 Luật hợp tác xã năm 2012 lao lý sáng lập viên hợp tác xã là cá thể, hộ mái ấm gia đình, pháp nhân tự nguyện cam kết sáng lập, tham gia xây dựng hợp tác xã .
Để xây dựng hợp tác xã, sáng lập viên hợp tác xã triển khai những việc làm sau :
– Vận động, tuyên truyền xây dựng hợp tác xã ;

– Xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, dự thảo điều lệ hợp tác xã;

– Thực hiện những việc làm để tổ chức triển khai triển khai hội nghị kiến thiết xây dựng hợp tác xã .

Hoàng Thanh Tuấn

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh