MẪU HỒ SƠ CHUYỂN ĐẢNG CHÍNH THỨC – Tài liệu text

MẪU HỒ SƠ CHUYỂN ĐẢNG CHÍNH THỨC

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (131.79 KB, 6 trang )

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
———-———An Phú., Ngày 30 tháng 6 năm 2011.

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
Của đảng viên dự bị
Kính gửi:

– Chi uỷ Trường Tiểu Học An Phú
– Đảng uỷ xã An Phú

Tôi tên là: Hồ Thế Chuân
Sinh ngày 02 tháng 11 năm 1984
Quê quán: Ngư Thủy Bắc – Lệ Thủy – Quảng Bình
Nơi ở hiện nay: Khu tập thể giáo viên Trường Tiểu Học An Phú
Được kết nạp vào Đảng ngày 20 tháng 7 năm 2010, tại chi bộ : Trường THCS Tân
Hưng – Hớn Quản – Bình Phước.
Đang sinh hoạt tại chi bộ: Trường Tiểu học An Phú
Căn cứ tiêu chuẩn đảng viên và quá trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu thực hiện
nhiệm vụ đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:
Ưu điểm: Luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng,
nhà nước. Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Có đạo đức, tác phong mẫu mực,
chuyên môn vững vàng. Có lối sống trong sáng lành mạnh được bạn bè, đồng nghiệp quý
mến.
Khuyết điểm: Phê bình và tự phê chưa cao.
Biện pháp khắc phục khuyết điểm: Cần phê và tự phê cao hơn nữa.
Tôi nhận thấy có đủ điều kiện trở thành đảng viên chính thức. Đề nghị chi bộ xét,
báo cáo cấp uỷ cấp trên quyết định công nhận là đảng viên chính thức.
Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, xứng đáng là người
đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Người tự kiểm điểm
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Hồ Thế Chuân

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
———-———An Phú., Ngày 01 tháng 7 năm 2011.

BẢN NHẬN XÉT
Đảng viên dự bị
Kính gửi:

Chi uỷ Trường Tiểu Học An Phú

Tôi tên là: Nguyễn Trung Thành Sinh ngày 11 tháng 11 năm 1986
Vào đảng ngày 25 tháng 9 năm 2007. Chính thức ngày 25 tháng 9 năm 2008
Đang sinh hoạt tại chi bộ: Trường Tiểu học An Phú
Ngày 20 tháng 11 năm 2010 được chi bộ phân công giúp đỡ đảng viên dự bị Hồ
Thế Chuân phấn đấu trở thành đảng viên chính thức; nay xin báo cáo chi bộ những vấn đề
chủ yếu của đảng viên dự bị như sau:
Ưu điểm:
Luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng và nhà nước.
Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Có lối sống trong sáng lành mạnh được bạn bè, đồng nghiệp quý mến, đấu tranh
chống tiêu cực và tệ nạn xã hội.
Đoàn kết với mọi người, nhiệt tình tâm huyết với nghề.
Khuyết điểm và những vấn đề cần lưu ý : Trong đấu tranh còn chưa mạnh dạn, cần
tích cực đóng góp ý kiến xây dựng tập thể cơ quan.
Đối chiếu với tiêu chuẩn đảng viên và kết quả phấn đấu rèn luyện của đảng viên dự
bị, tôi đề nghị chi bộ xét, đề nghị công nhận đồng chí : Hồ Thế Chuân trở thành đảng viên
chính thức.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về lời nhận xét của mình.
Đảng viên được phân công giúp đỡ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Nguyễn trung Thành

ĐẢNG BỘ XÃ AN PHÚ
CHI UỶ TH AN PHÚ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
———-———An Phú., Ngày 01 tháng 7 năm 2011

TỔNG HỢP Ý KIẾN NHẬN XÉT
Của tổ chức đoàn thể nơi làm việc
Và chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị
Căn cứ ý kiến nhận xét của các tổ chức chính trị – xã hội thuộc phạm vi lãnh đạo của
chi bộ nơi làm việc và chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị : Hồ Thế Chuân
Tên tổ chức đoàn thể nơi làm việc : Chi Đoàn Trường Tiểu học An phú, tổng số
Đoàn viên : 18 đồng chí.
Tên chi bộ nơi cư trú: Trường Tiểu học An Phú, có 09 đồng chí.
Chi uỷ chi bộ tổng hợp các ý kiến nhận xét đó như sau:
Ưu điểm:
Luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng và nhà nước.
Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Có lối sống trong sáng lành mạnh được bạn bè, đồng nghiệp quý mến, đấu tranh
chống tiêu cực và tệ nạn xã hội.
Đoàn kết với mọi người, nhiệt tình tâm huyết với nghề.
Khuyết điểm: Phê bình và tự phê chưa cao.
Số đồng chí đại diện các tổ chức chính trị – xã hội nơi làm việc và trong chi bộ nơi cư

trú tán thành đề nghị chi bộ xét công nhận đảng viên dự bị: Hồ Thế Chuân, trở thành đảng
viên chính thức là 27 đồng chí, trong tổng số 27 đồng chí được hỏi ý kiến (đạt 100%). Số
không tán thành : 0đồng chí (0%).
T/M CHI BỘ
Bí thư

Nguyễn Thị Phương Lan

ĐẢNG BỘ XÃ AN PHÚ
CHI UỶ TH AN PHÚ
Số : 01-NQ/CB

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
———-———An Phú., Ngày 01 tháng 7 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
Đề nghị công nhận đảng viên chính thức
Căn cứ Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
Ngày 01 tháng 07 năm 2011, chi bộ Trường Tiểu học An Phú đã họp để xét, đề nghị
công nhận đảng viên dự bị : Hồ Thế Chuân trở thành đảng viên chính thức.
Tổng số đảng viên của chi bộ: 09 đảng viên, trong đó chính thức 07 đồng chí, dự bị
02 đồng chí.
Có mặt 09 đảng viên, trong đó chính thức 07 đồng chí, dự bị 02 đồng chí.
Vắng mặt 0 đảng viên, trong đó chính thức 0 đồng chí, dự bị 0 đồng chí.
Chủ trì hội nghị: đồng chí : Nguyễn Thị Phương Lan, chức vụ : Bí thư chi bộ
Thư ký hội nghị: đồng chí : Đào Thị Nữ.
Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, chi bộ thống nhất kết luận về đảng viên dự bị
như sau:
Ưu điểm: Luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng và

nhà nước. Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Có lối sống trong sáng lành mạnh
được bạn bè, đồng nghiệp quý mến, đấu tranh chống tiêu cực và tệ nạn xã hội. Đoàn kết
với mọi người, nhiệt tình tâm huyết với nghề.
Khuyết điểm: Phê bình và tự phê chưa cao.
Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, số đảng viên chính
thức tán thành công nhận đảng viên dự bị : Hồ Thế Chuân thành đảng viên chính thức là
07 đồng chí (đạt 100%) so với tổng số đảng viên chính thức. Số đảng viên chính thức
không tán thành 0 đồng chí (0%).
Chi bộ báo cáo Đảng uỷ xã An Phú xét, đề nghị công nhận đảng viên dự bị : Hồ Thế
Chuân trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nơi nhận:
– Đảng uỷ An Phú (để b/c)
– Lưu chi bộ.

T/M CHI BỘ
BÍ THƯ
(ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Phương Lan

HUYỆN ĐOÀN HỚN QUẢN
BCH XÃ ĐOÀN AN PHÚ
Số : ….-NQ/XĐ

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
———-———An Phú., Ngày …. tháng 7 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
Đề nghị công nhận đảng viên chính thức

Kính gửi : – Chi bộ Trường Tiểu học An Phú
– Đảng ủy xã An Phú
– Căn cứ vào điều 5, chương I Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
– Xét Biên Bản họp Chi Đoàn Trường Tiểu học An Phú.
– Qua quá trình theo dõi, bồi dưỡng, giúp đỡ, Ban Chấp hành Đoàn Xã An Phú đã
họp và nhận thấy đống chí : Hồ Thế Chuân trong suốt thời gian là đảng viên dự bị đến nay
đã có những ưu, khuyết điểm chính sau:
Ưu điểm:
– Phẩm chất chính trị: ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
– Đạo đức lối sống:…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
– Năng lực công tác:………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
– Quan hệ quần chúng: ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
Nhược điểm:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Đối chiếu với tiêu chuẩn đảng viên, Ban Chấp hành xã Đoàn An Phú kính đề nghị
Chi bộ Trường Tiểu học An Phú, Đảng ủy xã An Phú xem xét và tiếp tục đề nghị chuẩn y
công nhận đồng chí Hồ Thế Chuân là đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam
đúng thời hạn với sự tán thành của …/… đồng chí ủy viên Ban Chấp hành dự họp (đạt …
%), số đồng chí không tán thành là … đồng chí (chiếm …%)
T.M BAN CHẤP HÀNH XÃ ĐOÀN
(Ký tên, đóng dấu)

ĐẢNG BỘ H. HỚN QUẢN
ĐẢNG ỦY XÃ AN PHÚ

Số : ….-NQ/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
———-———An Phú., Ngày …. tháng 7 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
Đề nghị công nhận đảng viên chính thức
Ngày …… tháng ……. năm ….., Ban Chấp hành đảng bộ cơ sở ………………… đã họp để
xét, đề nghị công nhận đảng viên dự bị ……………………………………. trở thành đảng viên
chính thức.
Tổng số uỷ viên BCH: ……….đ/c, có mặt: ………… đ/c, vắng mặt …… đ/c
Lý do vắng mặt ………………………………………………………………………….
Chủ trì hội nghị : đồng chí ……………………………., chức vụ………………………..
Thư ký hội nghị : đồng chí …………………………………………………………………..
Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, Đảng uỷ thống nhất kết luận về đảng viên dự
bị……………………………………………. như sau:
Những ưu, khuyết điểm chính:
(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng,
thực hiện nhiệm vụ đảng viên)
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
Đối chiếu với quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, chúng tôi nhận
thấy đảng viên dự bị………………………….. xứng đáng được xét công nhận đảng viên
chính thức với sự tán thành của …….. đồng chí (đạt …..%) so với tổng số cấp uỷ viên. Số
không tán thành ………… đồng chí (………%) với lý do ………………………………………………….

Đảng uỷ…………………………… đề nghị Ban Thường vụ …………………………………………..
xét, quyết định công nhận đảng viên dự bị …………………………………………… trở thành đảng
viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nơi nhận:
T/M ĐẢNG ỦY
– Ban Thường vụ …………….(để b/c)
– Lưu.

(ký, ghi rõ họ và tên)

.

Hồ Thế ChuânĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ———-    ——— An Phú., Ngày 01 tháng 7 năm 2011. BẢN NHẬN XÉTĐảng viên dự bịKính gửi : Chi uỷ Trường Tiểu Học An PhúTôi tên là : Nguyễn Trung Thành Sinh ngày 11 tháng 11 năm 1986V ào đảng ngày 25 tháng 9 năm 2007. Chính thức ngày 25 tháng 9 năm 2008 Đang hoạt động và sinh hoạt tại chi bộ : Trường Tiểu học An PhúNgày 20 tháng 11 năm 2010 được chi bộ phân công giúp sức đảng viên dự bị HồThế Chuân phấn đấu trở thành đảng viên chính thức ; nay xin báo cáo giải trình chi bộ những vấn đềchủ yếu của đảng viên dự bị như sau : Ưu điểm : Luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối trung thành với chủ với Đảng và nhà nước. Hoàn thành tốt mọi trách nhiệm được giao. Có lối sống trong sáng lành mạnh được bạn hữu, đồng nghiệp quý mến, đấu tranhchống xấu đi và tệ nạn xã hội. Đoàn kết với mọi người, nhiệt tình tận tâm với nghề. Khuyết điểm và những yếu tố cần chú ý quan tâm : Trong đấu tranh còn chưa mạnh dạn, cầntích cực góp phần quan điểm kiến thiết xây dựng tập thể cơ quan. Đối chiếu với tiêu chuẩn đảng viên và hiệu quả phấn đấu rèn luyện của đảng viên dựbị, tôi đề xuất chi bộ xét, đề xuất công nhận chiến sỹ : Hồ Thế Chuân trở thành đảng viênchính thức. Tôi xin chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Đảng về lời nhận xét của mình. Đảng viên được phân công giúp sức ( Ký, ghi rõ họ và tên ) Nguyễn trung ThànhĐẢNG BỘ XÃ AN PHÚCHI UỶ TH AN PHÚĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ———-    ——— An Phú., Ngày 01 tháng 7 năm 2011T ỔNG HỢP Ý KIẾN NHẬN XÉTCủa tổ chức triển khai đoàn thể nơi làm việcVà chi ủy nơi cư trú so với đảng viên dự bịCăn cứ quan điểm nhận xét của các tổ chức triển khai chính trị – xã hội thuộc khoanh vùng phạm vi chỉ huy củachi bộ nơi thao tác và chi ủy nơi cư trú so với đảng viên dự bị : Hồ Thế ChuânTên tổ chức triển khai đoàn thể nơi thao tác : Chi Đoàn Trường Tiểu học An phú, tổng sốĐoàn viên : 18 chiến sỹ. Tên chi bộ nơi cư trú : Trường Tiểu học An Phú, có 09 chiến sỹ. Chi uỷ chi bộ tổng hợp các quan điểm nhận xét đó như sau : Ưu điểm : Luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối trung thành với chủ với Đảng và nhà nước. Hoàn thành tốt mọi trách nhiệm được giao. Có lối sống trong sáng lành mạnh được bè bạn, đồng nghiệp quý mến, đấu tranhchống xấu đi và tệ nạn xã hội. Đoàn kết với mọi người, nhiệt tình tận tâm với nghề. Khuyết điểm : Phê bình và tự phê chưa cao. Số chiến sỹ đại diện thay mặt các tổ chức triển khai chính trị – xã hội nơi thao tác và trong chi bộ nơi cưtrú ưng ý ý kiến đề nghị chi bộ xét công nhận đảng viên dự bị : Hồ Thế Chuân, trở thành đảngviên chính thức là 27 chiến sỹ, trong tổng số 27 chiến sỹ được hỏi quan điểm ( đạt 100 % ). Sốkhông ưng ý : 0 chiến sỹ ( 0 % ). T / M CHI BỘBí thưNguyễn Thị Phương LanĐẢNG BỘ XÃ AN PHÚCHI UỶ TH AN PHÚSố : 01 – NQ / CBĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ———-    ——— An Phú., Ngày 01 tháng 7 năm 2011NGH Ị QUYẾTĐề nghị công nhận đảng viên chính thứcCăn cứ Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam ; Ngày 01 tháng 07 năm 2011, chi bộ Trường Tiểu học An Phú đã họp để xét, đề nghịcông nhận đảng viên dự bị : Hồ Thế Chuân trở thành đảng viên chính thức. Tổng số đảng viên của chi bộ : 09 đảng viên, trong đó chính thức 07 chiến sỹ, dự bị02 chiến sỹ. Có mặt 09 đảng viên, trong đó chính thức 07 chiến sỹ, dự bị 02 chiến sỹ. Vắng mặt 0 đảng viên, trong đó chính thức 0 chiến sỹ, dự bị 0 chiến sỹ. Chủ trì hội nghị : chiến sỹ : Nguyễn Thị Phương Lan, chức vụ : Bí thư chi bộThư ký hội nghị : chiến sỹ : Đào Thị Nữ. Sau khi nghe báo cáo giải trình và tranh luận, chi bộ thống nhất Tóm lại về đảng viên dự bịnhư sau : Ưu điểm : Luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối trung thành với chủ với Đảng vànhà nước. Hoàn thành tốt mọi trách nhiệm được giao. Có lối sống trong sáng lành mạnhđược bạn hữu, đồng nghiệp quý mến, đấu tranh chống xấu đi và tệ nạn xã hội. Đoàn kếtvới mọi người, nhiệt tình tận tâm với nghề. Khuyết điểm : Phê bình và tự phê chưa cao. Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, số đảng viên chínhthức tán thành công nhận đảng viên dự bị : Hồ Thế Chuân thành đảng viên chính thức là07 chiến sỹ ( đạt 100 % ) so với tổng số đảng viên chính thức. Số đảng viên chính thứckhông ưng ý 0 chiến sỹ ( 0 % ). Chi bộ báo cáo giải trình Đảng uỷ xã An Phú xét, đề xuất công nhận đảng viên dự bị : Hồ ThếChuân trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nơi nhận : – Đảng uỷ An Phú ( để b / c ) – Lưu chi bộ. T / M CHI BỘBÍ THƯ ( ký, ghi rõ họ tên ) Nguyễn Thị Phương LanHUYỆN ĐOÀN HỚN QUẢNBCH XÃ ĐOÀN AN PHÚSố : …. – NQ / XĐĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ———-    ——— An Phú., Ngày …. tháng 7 năm 2011NGH Ị QUYẾTĐề nghị công nhận đảng viên chính thứcKính gửi : – Chi bộ Trường Tiểu học An Phú – Đảng ủy xã An Phú – Căn cứ vào điều 5, chương I Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam ; – Xét Biên Bản họp Chi Đoàn Trường Tiểu học An Phú. – Qua quy trình theo dõi, tu dưỡng, giúp sức, Ban Chấp hành Đoàn Xã An Phú đãhọp và nhận thấy đống chí : Hồ Thế Chuân trong suốt thời hạn là đảng viên dự bị đến nayđã có những ưu, khuyết điểm chính sau : Ưu điểm : – Phẩm chất chính trị : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. – Đạo đức lối sống : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. – Năng lực công tác làm việc : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. – Quan hệ quần chúng : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Nhược điểm : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Đối chiếu với tiêu chuẩn đảng viên, Ban Chấp hành xã Đoàn An Phú kính đề nghịChi bộ Trường Tiểu học An Phú, Đảng ủy xã An Phú xem xét và liên tục ý kiến đề nghị chuẩn ycông nhận chiến sỹ Hồ Thế Chuân là đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Namđúng thời hạn với sự đống ý của … / … chiến sỹ ủy viên Ban Chấp hành dự họp ( đạt … % ), số chiến sỹ không đống ý là … chiến sỹ ( chiếm … % ) T.M BAN CHẤP HÀNH XÃ ĐOÀN ( Ký tên, đóng dấu ) ĐẢNG BỘ H. HỚN QUẢNĐẢNG ỦY XÃ AN PHÚSố : …. – NQ / ĐUĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ———-    ——— An Phú., Ngày …. tháng 7 năm 2011NGH Ị QUYẾTĐề nghị công nhận đảng viên chính thứcNgày …… tháng ……. năm ….., Ban Chấp hành đảng bộ cơ sở ………………… đã họp đểxét, ý kiến đề nghị công nhận đảng viên dự bị ……………………………………. trở thành đảng viênchính thức. Tổng số uỷ viên BCH : ………. đ / c, xuất hiện : ………… đ / c, vắng mặt …… đ / cLý do vắng mặt …………………………………………………………………………. Chủ trì hội nghị : chiến sỹ ……………………………., chức vụ ……………………….. Thư ký hội nghị : chiến sỹ ………………………………………………………………….. Sau khi nghe báo cáo giải trình và luận bàn, Đảng uỷ thống nhất Tóm lại về đảng viên dựbị … … … … … … … … … … … … … … … … …. như sau : Những ưu, khuyết điểm chính : ( Về phẩm chất chính trị ; đạo đức, lối sống ; năng lượng công tác làm việc ; quan hệ quần chúng, thực thi trách nhiệm đảng viên ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Đối chiếu với pháp luật của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, chúng tôi nhậnthấy đảng viên dự bị … … … … … … … … … … .. xứng danh được xét công nhận đảng viênchính thức với sự đống ý của …….. chiến sỹ ( đạt ….. % ) so với tổng số cấp uỷ viên. Sốkhông đống ý ………… chiến sỹ ( ……… % ) với nguyên do …………………………………………………. Đảng uỷ …………………………… đề xuất Ban Thường vụ ………………………………………….. xét, quyết định hành động công nhận đảng viên dự bị …………………………………………… trở thành đảngviên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nơi nhận : T / M ĐẢNG ỦY – Ban Thường vụ ……………. ( để b / c ) – Lưu. ( ký, ghi rõ họ và tên )