Quy định chung về Báo cáo tài chính theo thông tư 133 – KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP

Khoa hoc ke toan tong hop

Khoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Tin tức kế toán: Quy định chung về Báo cáo tài chính theo thông tư 133. Mục đích của báo cáo tài chính là gì?  Đối tượng áp dụng, trách nhiệm lập và chữ ký trên BCTC, các loại BCTC thông tư 133/2016/TT-BTC. Sau đây Tin tức kế toán xin tóm tắt lại các Quy định chung về Báo cáo tài chính theo thông tư 133.

1. Mục đích của báo cáo kinh tế tài chính .

– Báo cáo kinh tế tài chính dùng để phân phối thông tin về tình hình kinh tế tài chính, tình hình kinh doanh thương mại và những luồng tiền của một Doanh Nghiệp, phân phối nhu yếu quản trị của chủ Doanh Nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu yếu hữu dụng của những người sử dụng trong việc đưa ra những quyết định hành động kinh tế tài chính .

BCTC phải cung cấp những thông tin của một doanh nghiệp về:

+ Tài sản .
+ Nợ phải trả .
+ Vốn chủ chiếm hữu .
+ Doanh thu, thu nhập khác, chi phí sản xuất kinh doanh thương mại và ngân sách khác .
+ Lãi, lỗ và phân loại hiệu quả kinh doanh thương mại .
– Ngoài những thông tin này, Doanh Nghiệp còn phải phân phối những thông tin khác trong “ Bản thuyết minh Báo cáo kinh tế tài chính ”. Nhằm báo cáo giải trình thêm về những chỉ tiêu đã phản ánh trên những BCTC và những chủ trương kế toán đã vận dụng để ghi nhận những nhiệm vụ kinh tế tài chính phát sinh, lập và trình diễn BCTC .

Quy định chung về Báo cáo tài chính theo thông tư 133

2. Đối tượng vận dụng, nghĩa vụ và trách nhiệm lập và chữ ký trên BCTC .

 –  Đối tượng lập Báo cáo tài chính năm.

+ Hệ thống BCTC năm được vận dụng cho tổng thể những mô hình Doanh Nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc mọi nghành nghề dịch vụ, mọi thành phần kinh tế tài chính trong cả nước .
+ Việc ký BCTC phải triển khai theo pháp luật của Luật Kế toán .

 –  

Trường hợp Doanh Nghiệp không tự lập BCTC

mà thuê đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán lập BCTC.

Người hành nghề thuộc những đơn vị chức năng kinh doanh thương mại dịch vụ kế toán phải :

  +  Ký và ghi rõ số giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

+ Tên đơn vị chức năng kinh doanh thương mại dịch vụ kế toán trên BCTC của đơn vị chức năng .

3. Hệ thống báo cáo kinh tế tài chính .

 –  Hệ thống BCTC năm áp dụng cho các DN nhỏ và vừa cung ứng giả định hoạt động giải trí liên tụcbao gồm:

   +  Báo cáo bắt buộc:

• Báo cáo tình hình kinh tế tài chính. Mẫu số B01a – DNN .
• Báo cáo tác dụng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại. Mẫu số B02 – DNN .
• Bản thuyết minh Báo cáo kinh tế tài chính. Mẫu số B09 – DNN .
• BCTC gửi cho cơ quan thuế phải lập và gửi thêm Bảng cân đối thông tin tài khoản ( Mẫu số F01 – DNN ) .
Tùy theo đặc thù hoạt động giải trí và nhu yếu quản trị, Doanh Nghiệp hoàn toàn có thể lựa chọn lập BCTC kinh tế tài chính theo Mẫu số B01b – DNN thay cho Mẫu số B01a – DNN .

   +  Báo cáo không bắt buộc mà khuyến khích lập:

• Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Mẫu số B03 – DNN .

Hệ thống BCTC năm áp dụng cho các DN nhỏ và vừa không cung ứng giả định hoạt động giải trí liên tục bao gồm:

   +  Báo cáo bắt buộc:

      •  Báo cáo tình hình tài chính.                          Mẫu số B01 – DNNKLT.

• Báo cáo hiệu quả hoạt động giải trí kinh doanh thương mại. Mẫu số B02 – DNN .
• Bản thuyết minh Báo cáo kinh tế tài chính. Mẫu số B09 – DNNKLT .

   +  Báo cáo không bắt buộc mà khuyến khích lập:

• Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B03 – DNN

 –   Hệ thống BCTC năm bắt buộc áp dụng cho các DN siêu nhỏ bao gồm:

• Báo cáo tình hình kinh tế tài chính. Mẫu số B01 – DNSN .
• Báo cáo hiệu quả hoạt động giải trí kinh doanh thương mại. Mẫu số B02 – DNSN .
• Bản thuyết minh Báo cáo kinh tế tài chính. Mẫu số B09 – DNSN .

– Khi lập BCTC, những Doanh Nghiệp phải tuân thủ biểu mẫu BCTC theo pháp luật .

Trong quá trình áp dụng, nếu thấy cần thiết, các DN có thể sửa đổi, bổ sung BCTC cho phù hợp với từng lĩnh vực hoạt động và yêu cầu quản lý của DN nhưng phải được BTC chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện.

– Ngoài ra, Doanh Nghiệp hoàn toàn có thể lập thêm những báo cáo khác để Giao hàng nhu yếu quản trị, chỉ huy, điều hành quản lý hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại của đơn vị chức năng .

 4. Nội dung, phương pháp lập và trình bày các chỉ tiêu trong từng báo cáo được áp dụng thống nhất cho các DN nhỏ và vừa.

5. Yêu cầu so với thông tin trình diễn trong BCTC .

 – tin tức trình diễn trên BCTC phải khá đầy đủ, khách quan, không có sai sót để phản ánh trung thực, hài hòa và hợp lý tình hình kinh tế tài chính, tình hình và hiệu quả kinh doanh thương mại của Doanh Nghiệp .

+ tin tức được coi là không thiếu khi gồm có tổng thể những thông tin thiết yếu để giúp người sử dụng BCTC hiểu được thực chất, hình thức và rủi ro đáng tiếc của những thanh toán giao dịch và sự kiện .
Đối với một số ít khoản mục, việc trình diễn vừa đủ còn phải miêu tả thêm những thông tin về chất lượng, những yếu tố và trường hợp hoàn toàn có thể tác động ảnh hưởng tới chất lượng và thực chất của khoản mục .
+ Trình bày khách quan là không thiên vị khi lựa chọn hoặc diễn đạt những thông tin kinh tế tài chính. Trình bày khách quan phải bảo vệ tính trung lập, không chú trọng, nhấn mạnh vấn đề hoặc giảm nhẹ cũng như có những thao tác khác làm biến hóa mức độ tác động ảnh hưởng của thông tin kinh tế tài chính là có lợi hoặc không có lợi cho người sử dụng BCTC .
+ Không sai sót có nghĩa là không có sự bỏ sót trong việc diễn đạt hiện tượng kỳ lạ và không có sai sót trong quy trình cung ứng những thông tin báo cáo được lựa chọn và vận dụng .
Không sai sót không có nghĩa là trọn vẹn đúng mực trong toàn bộ những góc nhìn, ví dụ, việc ước tính những loại Chi tiêu và giá trị không quan sát được khó xác lập là đúng mực hay không đúng chuẩn .
Việc trình diễn một ước tính được coi là trung thực nếu giá trị ước tính được miêu tả rõ ràng, thực chất và những hạn chế của quy trình ước tính được lý giải và không có sai sót trong việc lựa chọn số liệu tương thích trong quy trình ước tính .

– tin tức kinh tế tài chính phải thích hợp để giúp người sử dụng BCTC Dự kiến, nghiên cứu và phân tích và đưa ra những quyết định hành động kinh tế tài chính .

– tin tức kinh tế tài chính phải được trình diễn vừa đủ trên mọi góc nhìn trọng điểm. Thông tin được coi là trọng điểm trong trường hợp nếu thiếu thông tin hoặc thông tin thiếu đúng chuẩn hoàn toàn có thể làm ảnh hưởng tác động tới quyết định hành động của người sử dụng thông tin kinh tế tài chính của đơn vị chức năng báo cáo. Tính trọng điểm dựa vào thực chất và độ lớn, hoặc cả hai, của những khoản mục có tương quan được trình diễn trên BCTC của một đơn vị chức năng đơn cử .
– tin tức kinh tế tài chính phải bảo vệ hoàn toàn có thể kiểm chứng, kịp thời và dễ hiểu .
– tin tức kinh tế tài chính phải được trình diễn đồng nhất và hoàn toàn có thể so sánh giữa những kỳ kế toán ; So sánh được giữa những doanh nghiệp nhỏ và vừa với nhau .
– Các chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình diễn trên BCTC. DN được dữ thế chủ động đánh lại số thứ tự của những chỉ tiêu theo nguyên tắc liên tục trong mỗi phần .

Mời các bạn xem Hướng dẫn lập Bảng cân đối tài khoản theo thông tư 133 _Mẫu F01-DNN 

Dich vu ke toan tron goi so 1