Chủ đề dư luận
Thời Sự
Chính trị
Bế mạc Hội nghị Trung ương 7 khóa XII: Tạo khí thế, xung lực mới cho sự nghiệp đổi mới đồng bộ và toàn diện
14-5-2018
Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và bế mạc vào sáng 12-5.
Trên cơ sở thảo luận kỹ lưỡng và sâu sắc Ðề án và Tờ trình của Bộ Chính trị, Hội nghị đã nhất trí cao ban hành Nghị quyết của Trung ương về Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, nhất trí ban hành Nghị quyết về Cải cách chính sách tiền lương và Nghị quyết về Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Ðảng đã thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng vào việc củng cố phát huy những kết quả mà toàn Ðảng, toàn dân đã đạt được trong nửa đầu của nhiệm kỳ khóa XII, tạo khí thế, xung lực mới cho sự nghiệp đổi mới đồng bộ và toàn diện, xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh, phát triển đất nước nhanh và bền vững.


Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 7

8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng đội ngũ cán bộ

Ðối với nghị quyết xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, nghị quyết đã kế thừa, bổ sung và phát triển Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về Chiến lược cán bộ, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư với nhiều nội dung đổi mới quan trọng, có tính đột phá, khả thi và sát với tình hình thực tế. Trên cơ sở đó, Tổng bí thư yêu cầu thực hiện nghiêm 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ, ngăn chặn sự tha hóa quyền lực trong bộ máy công quyền, sự suy thoái biến chất của một bộ phận cán bộ đảng viên để củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo: “Ban chấp hành Trung ương yêu cầu xây dựng hoàn thiện thể chế kiểm soát quyền lực và chống tệ chạy chức, chạy quyền, thân quen, cánh hẩu, lợi ích nhóm trong công tác cán bộ theo nguyên tắc mọi quyền lực đều phải được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế và quyền hạn phải được ràng buộc với trách nhiệm. Phát hiện và xử lý kịp thời nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, lạm dụng, lợi dụng quyền lực để thực hiện hành vi sai trái trong công tác cán bộ hoặc tiếp tay cho tệ chạy chức chạy quyền. Kiên quyết hủy bỏ, thu hồi các quyết định không đúng về công tác cán bộ, đồng thời xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân sai phạm, có hành vi tham nhũng trong công tác cán bộ. Cụ thể hóa để thực hiện có hiệu quả cơ chế dân biết, dân bàn, dân giám sát công tác cán bộ, mở rộng các hình thức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với từng đối tượng cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị một cách phù hợp”. Ðể nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, với những kết quả mà cán bộ, đảng viên và nhân dân có thể nhìn thấy được, cảm nhận được, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng cho rằng cần có quyết tâm lớn, sự thống nhất cao, quyết liệt, nói đi đôi với làm, phấn đấu thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết về công tác cán bộ trong nửa cuối của nhiệm kỳ khóa XII. Tổng bí thư cũng đề nghị từng bước thực hiện việc bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương, rà soát, cơ cấu đội ngũ cán bộ gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự Ðại hội Ðảng bộ các cấp và Ðại hội toàn quốc lần thứ 13 của Ðảng.

...Đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược mà chúng ta tập trung xây dựng trong thời gian tới phải có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới - thời kỳ xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, nền kinh tế số, kinh tế tri thức và biến đổi khí hậu, nước biển dâng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trong bối cảnh tình hình trong nước, khu vực và thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường...

(Trích phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại lễ bế mạc Hội nghị Trung ương 7, khóa XII)

Tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động

Về cải cách chính sách tiền lương, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận định là có nhiều nội dung cải cách có tính đột phá và tính khả thi cao. Trung ương nhấn mạnh tiền lương phải thực sự là nguồn thu nhập chính bảo đảm đời sống cho người hưởng lương và gia đình họ. Trả lương đúng chính là đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực, tạo động lực nâng cao năng suất lao động và hiệu quả làm việc của người lao động. Trung ương đã xem xét việc cải cách chính sách tiền lương ở cả hai khu vực là khu vực doanh nghiệp và khu vực nhà nước.

Trong khu vực doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người lao động sẽ tự thỏa thuận về tiền lương dựa trên kết quả lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo đảm mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp 100% vốn nhà nước) được tự chủ quyết định chính sách tiền lương (trong đó có thang, bảng lương, định mức lao động) và trả lương theo năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ðối với doanh nghiệp nhà nước, Nhà nước thực hiện điều tiết tiền lương thông qua công cụ quản lý; tách bạch tiền lương của người đại diện vốn nhà nước với tiền lương của ban điều hành; thực hiện nguyên tắc ai thuê, bổ nhiệm thì người đó đánh giá và trả lương. Từng bước tiến tới thuê hội đồng thành viên độc lập và trả lương cho hội đồng thành viên, kiểm soát viên từ lợi nhuận sau thuế.

trang2_140518_2.jpg
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết của Hội nghị

Ðể thực hiện định hướng cải cách này, Nhà nước sẽ quy định tiền lương tối thiểu; hoàn thiện chính sách về tiền lương tối thiểu vùng theo tháng, bổ sung quy định mức lương tối thiểu vùng theo giờ... Hoàn thiện cơ chế thỏa thuận về tiền lương trong doanh nghiệp thông qua việc thiết lập cơ chế đối thoại, thương lượng và thỏa thuận giữa các chủ thể trong quan hệ lao động. Các quy định này vừa để bảo vệ người lao động yếu thế, vừa để điều tiết thị trường lao động. Giá sức lao động, vì thế, sẽ được hình thành theo quy luật của thị trường mà vẫn có sự quản lý của Nhà nước.

Trong khu vực nhà nước, lương cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ được xác định theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo, phù hợp với nguồn lực của Nhà nước, bảo đảm tương quan hợp lý với tiền lương trên thị trường lao động; thực hiện chế độ đãi ngộ, khen thưởng xứng đáng. Theo hướng cải cách này, khu vực công sẽ phải thiết kế cơ cấu tiền lương và tiền thưởng mới với tỉ lệ hợp lý hơn giữa lương cơ bản, các khoản phụ cấp và bổ sung chế độ tiền thưởng. Các chế độ phụ cấp hiện hành cũng sẽ được sắp xếp lại theo hướng bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tỷ trọng tối đa 30% trong tổng quỹ lương. Ðể có nguồn lực tài chính cho cải cách tiền lương cần thực hiện nhiều giải pháp, trong đó có việc tinh giản tổ chức bộ máy và khoán quỹ lương cho các cơ quan, đơn vị. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị được sử dụng quỹ tiền lương và kinh phí chi thường xuyên được giao hằng năm để thuê chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt; được sử dụng quỹ tiền thưởng để thưởng định kỳ cho cán bộ, công chức, viên chức gắn với kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành công việc. Mở rộng thí điểm cơ chế áp dụng mức chi thu nhập tăng thêm đối với một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhất là ở vùng động lực.

Tinh thần cải cách chung đối với chính sách tiền lương là khoa học, minh bạch, phù hợp với thực tiễn đất nước, giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động và chất lượng nguồn nhân lực. Chính sách tiền lương được xác định là một bộ phận đặc biệt quan trọng của hệ thống chính sách kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội

Về Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, trong bài phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng bí thư đã nêu rõ các hạn chế, bất cập mà việc ban hành, tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội cần khắc phục trong thời gian tới. Cụ thể, việc mở rộng và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội còn dưới mức tiềm năng; độ bao phủ bảo hiểm xã hội tăng chậm; số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần tăng nhanh. Thiết kế chính sách bảo hiểm hưu trí, trong đó có vấn đề về tuổi nghỉ hưu còn nhiều điểm chưa phù hợp, còn nặng về nguyên tắc “đóng - hưởng” mà chưa chú ý thỏa đáng đến nguyên tắc “chia sẻ”. Quỹ hưu trí và tử tuất có nguy cơ mất cân đối trong dài hạn. Chính sách bảo hiểm thất nghiệp chưa thực sự gắn với thị trường lao động, còn nặng về các giải pháp giải quyết hậu quả thất nghiệp mà chưa chú ý thỏa đáng đến các giải pháp phòng ngừa theo thông lệ quốc tế. Cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức bộ máy thực hiện bảo hiểm thất nghiệp còn nhiều điểm chưa phù hợp. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước còn nhiều hạn chế. Tính tuân thủ pháp luật chưa cao; tình trạng trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi bảo hiểm xã hội chậm được khắc phục. Nhận thức của một bộ phận người lao động và người sử dụng lao động về vai trò, tác dụng của bảo hiểm xã hội chưa đầy đủ và toàn diện; công tác thông tin, tuyên truyền chưa có những đổi mới mạnh mẽ để mang lại hiệu quả tốt hơn về phát triển đối tượng, tạo niềm tin vững chắc để thu hút người lao động tham gia bảo hiểm xã hội. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: hệ thống chính sách bảo đảm an sinh xã hội vừa là mục tiêu vừa là động lực đối với sự phát triển bền vững của đất nước và thể hiện tính nhân văn và bản chất tốt đẹp của chế độ. Trong đó, bảo hiểm xã hội là một trụ cột chính.

Về hướng cải cách đã được Trung ương thống nhất, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề cập việc thực hiện bảo hiểm xã hội toàn dân theo lộ trình phù hợp, phát triển hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc “đóng - hưởng”, “công bằng”, “bình đẳng”, “chia sẻ” và “bền vững”. Củng cố niềm tin, sự hấp dẫn và hài lòng của người dân cũng như các chủ thể tham gia bảo hiểm xã hội. Ðảm bảo cân đối tài chính Quỹ bảo hiểm xã hội về dài hạn, đa dạng hóa danh mục, cơ cấu đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội theo nguyên tắc an toàn, hiệu quả và bền vững.

Tại hội nghị lần này, Ban chấp hành Trung ương đã cho ý kiến về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017; đánh giá cao và khẳng định việc kiểm điểm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã được chuẩn bị rất nghiêm túc, chu đáo, bài bản, diễn ra trong không khí thẳng thắn, chân tình, cầu thị và tự phê bình sâu sắc.

Cũng tại hội nghị này, sau khi xem xét các tờ trình của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, Trung ương đã kiện toàn nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương; bầu bổ sung 2 đồng chí vào Ban Bí thư Trung ương Đảng và xem xét, quyết định thi hành kỷ luật Đảng.

P.V (theo VTV.vn)
BÌNH LUẬN
Ý kiến của bạn
Tin bài khác cùng chuyên mục
 • 19/03/2019 10:13:41 CH
  Chiều qua 19-3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông cùng đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương đã có buổi là...
 • 19/03/2019 10:07:29 CH
  Sáng qua 19-3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Ðại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị tổng kết 10 năm th...
 • 19/03/2019 8:44:12 CH
  Những năm qua, Đồng Nai đã tập trung các giải pháp nhằm giảm nghèo bền vững ở khu vực đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), tạo điều kiện để người nghèo vươn lên phát triển k...
Bạn có thường xuyên đọc báo Lao động Đồng Nai không?
 • Náo nức Xuân về
 • Chúc mừng Năm mới Đinh Dậu. Chúc Báo Lao Động Đồng Nai đạt nhiều thành công mới.
  Trần Hoàng Thanh (24/01/2017 5:28:48 CH)
 • Vui Xuân cùng công nhân lao động
 • Rất vui khi người công nhân lao động được quan tâm về vật chất lẫn tinh thần khi xuân về, Tết đến.
  Nguyễn Trọng Đài (24/01/2017 5:24:14 CH)
 • Lưu giữ nghề thổ cẩm Châu Mạ
 • Nghề dệt thổ cẩm truyền thống cần duy trì và phát triển, nhưng điều này cũng thật khó đấy!
  Nguyễn Hoàng Lộc (24/01/2017 5:13:34 CH)
 • Náo nức Xuân về
 • Năm mới chúc mọi điều tốt lành đến với mọi nhà. Chúc Báo Lao động Đồng Nai ngày càng khởi sắc với nhiều tin, bài có giá trị.
  Nguyễn Minh Trúc (24/01/2017 5:07:05 CH)