Hướng dẫn cơ chế tài chính, quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình hỗ trợ phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2025 –

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 124/2021/TT-BTC ngày 30/12/2021 hướng dẫn cơ chế tài chính, quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình hỗ trợ phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2025.

Đối tượng vận dụng gồm có : Hợp tác xã ( HTX ), Liên hiệp hợp tác xã ( LHHTX ) và những tổ chức triển khai, cá thể thuộc đối tượng người tiêu dùng tương hỗ cung ứng những tiêu chuẩn đơn cử của từng nội dung tương hỗ được lao lý trong Chương trình tương hỗ tăng trưởng kinh tế tài chính tập thể ( KTTT ), hợp tác xã ( HTX ) quy trình tiến độ 2021 – 2025 được Thủ tướng nhà nước phê duyệt tại Quyết định số 1804 / QĐ-TTg. Các cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan đến triển khai Chương trình tương hỗ tăng trưởng KTTT, HTX quá trình 2021 – 2025 .
Đào tạo nguồn nhân lực về làm việc tại các hợp tác xã do Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang
phối hợp Liên đoàn Hợp tác xã Raiffeisen  Cộng hòa Liên bang Đức (DGRV) tổ chức
Theo đó, so với chi tổ chức triển khai những lớp tập huấn tập trung chuyên sâu sẽ triển khai theo chính sách chi hội nghị lao lý tại Thông tư số 40/2017 / TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính lao lý chính sách công tác phí, chính sách chi hội nghị và những văn bản lao lý mức chi đơn cử về công tác phí, chi hội nghị so với những cơ quan, đơn vị chức năng thường trực được Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố thường trực Trung ương lao lý. Chi thù lao và những khoản chi khác cho giảng viên, báo cáo viên triển khai theo mức chi thù lao theo lao lý so với giảng viên, báo cáo viên tại Thông tư số 36/2018 / TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự trù, quản trị, sử dụng và quyết toán kinh phí đầu tư dành cho công tác làm việc giảng dạy, tu dưỡng cán bộ, công chức, viên chức .

Chi biên soạn đề cương, giới thiệu Luật, Pháp lệnh, tài liệu chuyên đề pháp luật, tài liệu tham khảo về KTTT, HTX thực hiện theo quy định tại Thông tư số 76/2018/TT-BTC ngày 17/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Chi tạo lập thông tin điện tử ship hàng công tác làm việc thông dụng pháp lý thực thi theo pháp luật tại Thông tư số 194 / 2012 / TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm mục đích duy trì hoạt động giải trí liên tục của những cơ quan, đơn vị chức năng sử dụng ngân sách nhà nước .
Chi tương hỗ, tư vấn thiết kế xây dựng hoặc sửa đổi điều lệ ; hướng dẫn và thực thi những thủ tục sắp xếp, củng cố lại tổ chức triển khai, hoạt động giải trí của tổ chức triển khai KTTT, HTX cho tương thích với những lao lý hiện hành .
Cấp học bổng giảng dạy, điều tra và nghiên cứu dài hạn trong nước và quốc tế về hợp tác xã và những chuyên ngành tương hỗ trực tiếp cho công tác làm việc quản trị nhà nước về KTTT ; cấp học bổng tu dưỡng thời gian ngắn ở quốc tế và tổ chức triển khai những khóa tu dưỡng, tập huấn thời gian ngắn trong nước thực thi theo Thông tư số 36/2018 / TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự trù, quản trị và sử dụng kinh phí đầu tư dành cho công tác làm việc giảng dạy, tu dưỡng cán bộ, công chức, viên chức .
Chi tương hỗ đào tạo và giảng dạy kinh phí đầu tư ăn ở cho học viên tối thiểu bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng / 01 khóa giảng dạy. Mức chi đơn cử phải được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động tương thích với năng lực cân đối của địa phương. Trường hợp khóa huấn luyện và đào tạo có thời hạn dưới 01 tháng thì triển khai tương hỗ theo số ngày thực tiễn tham gia khóa giảng dạy ( 26 ngày / 01 tháng ) .
Chi tu dưỡng những thành viên, người lao động tổ chức triển khai KTTT tham gia lớp tu dưỡng được tương hỗ kinh phí đầu tư mua tài liệu học tập bắt buộc ; tương hỗ ngân sách đi lại từ trụ sở đến nơi học tập ( trừ vé máy bay ), tiền ăn, tiền thuê phòng nghỉ theo lao lý tại Thông tư số 40/2017 / TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về pháp luật chính sách công tác phí, chính sách chi hội nghị .

Chi phí tổ chức, quản lý lớp học thực hiện theo quy định về chi tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Mức tương hỗ lao động trẻ về thao tác tại tổ chức triển khai KTTT hàng tháng tối thiểu bằng 1,5 mức lương tối thiểu vùng so với. Mức chi đơn cử phải được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động tương thích với năng lực cân đối của địa phương .
Ngoài ra, còn tương hỗ chi thiết kế xây dựng khung, nội dung chương trình đào tạo và giảng dạy trực tuyến ; Chi tiến hành triển khai huấn luyện và đào tạo trực tuyến về KTTT ; Chi thiết kế xây dựng tài liệu điện tử khung, nội dung chương trình huấn luyện và đào tạo trực tuyến ; Vận hành và duy trì trang thông tin điện tử về đào tạo và giảng dạy trực tuyến ; Chi quản lý và vận hành và duy trì trang tin điện tử về KTTT ; Chi quản trị cơ sở tài liệu về KTTT liên kết với mạng lưới hệ thống ĐK kinh doanh thương mại, báo cáo giải trình tài chính và báo cáo giải trình truy thuế kiểm toán …
Căn cứ Kế hoạch tăng trưởng KTTT, HTX tiến trình 2021 – 2025 được Thủ tướng nhà nước phê duyệt, Kế hoạch tăng trưởng KTTT, HTX hàng năm ; những bộ, ngành, địa phương lập dự trù ngân sách thực thi những trách nhiệm theo kế hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tổng hợp chung trong dự trù ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị chức năng gửi những cấp có thẩm quyền theo pháp luật của Luật Chi tiêu nhà nước, những văn bản hướng dẫn Luật ; quy chế quản trị, điều hành quản lý những Chương trình tiềm năng vương quốc và những nguyên tắc, tiêu chuẩn, định mức phân chia vốn, kinh phí đầu tư triển khai Chương trình tiềm năng vương quốc .
Định kỳ hàng năm, những bộ, ngành, cơ quan thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố thường trực Trung ương có nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình nhìn nhận tình hình thực thi công tác làm việc tương hỗ xây dựng mới, củng cố tổ chức triển khai KTTT, HTX ; tương hỗ nâng cao năng lượng, nhận thức cho khu vực KTTT ; quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống thông tin dữ liệu, tuyên truyền, tương hỗ về KTTT .

Bãi bỏ Thông tư số 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã theo Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020.

Thông tư gồm có 04 chương, 19 điều và có hiệu lực hiện hành từ ngày 14/02/2022. / .

Tin, ảnh: NGỌC DỰNG

Nguồn : Thông tư số 124 / 2021 / TT-BTC ngày 30/12/2021 .