13 đặc điểm ít người biết về doanh nghiệp xã hội mới nhất

13 đặc điểm ít người biết về doanh nghiệp xã hội mới nhất

Doanh nghiệp xã hội là một loại hình doanh nghiệp có mục tiêu chính là cải thiện và đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội. Dưới đây là 13 đặc điểm ít người biết về doanh nghiệp xã hội:

 1. Mục tiêu xã hội: Doanh nghiệp xã hội đặt mục tiêu xã hội lên hàng đầu, thường là giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường, giảm nghèo, cung cấp giáo dục hoặc chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.
 2. Lợi nhuận hạn chế: Dù có thể tạo ra lợi nhuận, doanh nghiệp xã hội không tập trung vào mục tiêu lời nhuận tối đa mà định hướng chính là cải thiện cuộc sống và điều kiện sống cho cộng đồng.
 3. Đo lường hiệu quả xã hội: Thay vì chỉ đo lường hiệu quả từ lợi nhuận, doanh nghiệp xã hội cũng đo lường hiệu quả từ các hoạt động và chương trình xã hội mà họ thực hiện.
 4. Tích hợp vấn đề xã hội vào hoạt động kinh doanh: Doanh nghiệp xã hội tích hợp các giải pháp xã hội và môi trường vào hoạt động kinh doanh của họ, không chỉ là các hoạt động từ thiện riêng lẻ.
 5. Mô hình kinh doanh bền vững: Doanh nghiệp xã hội thường thúc đẩy mô hình kinh doanh bền vững và chú trọng đến tác động dài hạn đối với cộng đồng và môi trường.
 6. Tăng cường cộng đồng: Doanh nghiệp xã hội tập trung vào việc tăng cường cộng đồng xung quanh bằng cách đào tạo, cung cấp việc làm, hỗ trợ kinh tế, và thúc đẩy phát triển cộng đồng.
 7. Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp: Doanh nghiệp xã hội không xem trách nhiệm xã hội chỉ là một cam kết tùy chọn, mà coi đó là phần thiết yếu của chiến lược kinh doanh.
 8. Tạo cơ hội cho người khó khăn: Một trong những đặc điểm quan trọng của doanh nghiệp xã hội là tạo cơ hội việc làm và kinh doanh cho những người khó khăn và thiểu năng.
 9. Thu hút nhân tài: Doanh nghiệp xã hội thường thu hút được nhân tài và nhân viên có lòng đam mê và cam kết đối với các mục tiêu xã hội.
 10. Sự đổi mới và phát triển: Doanh nghiệp xã hội thường khám phá và phát triển các giải pháp đổi mới để giải quyết các vấn đề xã hội phức tạp.
 11. Chia sẻ thông tin và minh bạch: Doanh nghiệp xã hội thường chia sẻ thông tin và minh bạch với cộng đồng, khách hàng và đối tác về tác động xã hội của hoạt động kinh doanh.
 12. Tích hợp các giá trị xã hội vào văn hóa tổ chức: Giá trị xã hội thường được tích hợp vào văn hóa tổ chức và trở thành một phần không thể thiếu của nhận thức nhân viên.
 13. Hợp tác với các tổ chức phi lợi nhuận: Doanh nghiệp xã hội thường hợp tác với các tổ chức phi lợi nhuận để thực hiện các chương trình xã hội và môi trường.

Doanh nghiệp xã hội có vai trò và chính sách hoạt động giải trí đặc trưng, khác với những doanh nghiệp thường thì. Đây là mô hình doanh nghiệp còn mới ở nước ta nên chưa được nhiều người biết đến .

Doanh nghiệp xã hội là gì?

Theo khoản 1 Điều 10 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp xã hội phải cung ứng những tiêu chuẩn sau đây :

“ 1. Doanh nghiệp xã hội phải phân phối những tiêu chuẩn sau đây :

a) Là doanh nghiệp được đăng ký thành lập theo quy định của Luật này;

b ) Mục tiêu hoạt động giải trí nhằm mục đích xử lý yếu tố xã hội, môi trường tự nhiên vì quyền lợi hội đồng ;
c ) Sử dụng tối thiểu 51 % tổng doanh thu sau thuế hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm mục đích thực thi tiềm năng đã ĐK. ”

Với những tiêu chuẩn trên và địa thế căn cứ vào thực tiễn hoạt động giải trí, doanh nghiệp xã hội thường được phân loại theo những mô hình sau :

Doanh nghiệp phi lợi nhuậnDoanh nghiệp không vì lợi nhuậnDoanh nghiệp có định hướng xã hội, có lợi nhuận
– Hoạt động dưới hình thức các tổ chức phi chính phủ (NGO).
– Nguồn vốn hoạt động của họ đến từ việc thu hút các cá nhân, tổ chức có nhu cầu đầu tư cho xã hội bằng việc đưa ra các chương trình, kế hoạch và các giải pháp hữu ích để giải quyết các vấn đề xã hội.
– Hoạt động theo cơ chế như các tổ chức từ thiện, hoàn toàn không có mục tiêu vì lợi nhuận.
– Thông thường, đây là các doanh nghiệp do các doanh nhân, nhà đầu tư đã có nguồn vốn và tiềm lực tài chính tại các doanh nghiệp thông thường do họ sở hữu hoặc là thành viên/cổ đông.
Doanh nghiệp phải tìm kiếm và triển khai những thời cơ kinh doanh thương mại để hoàn toàn có thể tự tạo ra doanh thu, mục tiêu cuối là nhằm mục đích để tái đầu tư so với những tiềm năng về thiên nhiên và môi trường, xã hội .

3 đặc điểm cơ bản của doanh nghiệp xã hội

1. Hoạt động bằng các nguồn tài trợ

Theo Điều 3 Nghị định 96/2015 / NĐ-CP, doanh nghiệp xã hội được đảm nhiệm viện trợ những khoản viện trợ để triển khai tiềm năng xử lý những yếu tố xã hội, thiên nhiên và môi trường. Nguồn viện trợ hầu hết đến từ những cơ quan sau :
– Các tổ chức triển khai phi chính phủ quốc tế
– Các cá thể, cơ quan, tổ chức triển khai trong nước và tổ chức triển khai quốc tế đã ĐK hoạt động giải trí tại Nước Ta
Hình thức viện trợ đa phần bằng gia tài, kinh tế tài chính hoặc tương hỗ kỹ thuật .
Khi đảm nhiệm những khoản viện trợ, doanh nghiệp phải thực thi triển khai thủ tục thông tin đảm nhiệm những khoản hỗ trợ vốn theo những bước như sau

Bước 1: Lập văn bản tiếp nhận tài trợ

Văn bản phải gồm có những nội dung sau :
– tin tức về cá thể, tổ chức triển khai hỗ trợ vốn .
– Loại gia tài, giá trị gia tài hoặc tiền hỗ trợ vốn .
– Thời điểm thực thi hỗ trợ vốn .

– Yêu cầu đối với doanh nghiệp tiếp nhận tài trợ.

– Họ, tên và chữ ký của người đại diện thay mặt có thẩm quyền của những bên .

Bước 2: Gửi thông báo tiếp nhận tài trợ

– Doanh nghiệp phải thông tin cho Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc cơ quan quản trị viện trợ, hỗ trợ vốn thuộc Ủy Ban Nhân Dân cấp Tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính về việc đảm nhiệm hỗ trợ vốn
– Thời hạn xử lý : 05 ngày thao tác kể từ ngày văn bản đảm nhiệm hỗ trợ vốn được ký kết

doanh nghiep xa hoiDoanh nghiệp xã hội (Ảnh minh hoạ)
2. Mục tiêu chính là giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp xã hội là doanh nghiệp có tiềm năng hoạt động giải trí nhằm mục đích xử lý yếu tố xã hội, thiên nhiên và môi trường vì quyền lợi hội đồng. Mục tiêu về doanh thu không phải là tiềm năng hoạt động giải trí của doanh nghiệp xã hội .
Để cụ thể hoá tiềm năng này, doanh nghiệp phải triển khai thủ tục thông tin cam kết triển khai tiềm năng xã hội, môi trường tự nhiên cho cơ quan ĐK kinh doanh thương mại để công khai minh bạch trên Cổng thông tin vương quốc về ĐK doanh nghiệp khi xây dựng doanh nghiệp hoặc trong quy trình hoạt động giải trí ( theo khoản 1 Điều 5 Nghị định 96/2015 / NĐ-CP ) .
Xem cụ thể : Nội dung cam kết thực thi tiềm năng xã hội, môi trường tự nhiên của doanh nghiệp xã hội .
Theo khoản 1 Điều 6 Nghị định 96/2015 / NĐ-CP, doanh nghiệp hoàn toàn có thể chấm hết cam kết triển khai tiềm năng xã hội, thiên nhiên và môi trường trong những trường hợp sau :
– Hết thời hạn Cam kết triển khai tiềm năng xã hội, thiên nhiên và môi trường .
– Vấn đề xã hội, môi trường tự nhiên trong Cam kết thực thi tiềm năng xã hội, môi trường tự nhiên đã đổi khác hoặc không còn nữa .
– Không triển khai hoặc thực thi không không thiếu Cam kết triển khai tiềm năng xã hội, thiên nhiên và môi trường và mức doanh thu giữ lại tái đầu tư .
– Trường hợp khác theo quyết định hành động của doanh nghiệp hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền .

3. Sử dụng ít nhất 51% lợi nhuận để tái đầu tư

Theo điểm c khoản 1 Điều 10 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp xã hội phải sử dụng tối thiểu 51 % tổng doanh thu sau thuế hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm mục đích triển khai tiềm năng đã ĐK .
Tỉ lệ này đã được kiểm soát và điều chỉnh so với trước kia khi mà Luật Doanh nghiệp năm trước chỉ pháp luật ở mức 50 % .
Trường hợp doanh nghiệp không sử dụng tối thiểu 51 % tổng doanh thu sau thuế hằng năm để tái đầu tư thì sẽ bị xử phạt theo Điều 40 Nghị định 50/2016 / NĐ-CP, đơn cử :

Mức phạt tiềnBiện pháp xử phạt bổ sung

Xem thêm: Công ty Hợp Danh theo quy định Luật Doanh Nghiệp 2014

Từ 15 – 20 triệu đồngBuộc bổ trợ đủ vốn để tái đầu tư thực thi tiềm năng xã hội, thiên nhiên và môi trường như đã ĐK

Như vậy, việc thành lập doanh nghiệp xã hội giống các loại hình doanh nghiệp khác nhưng việc hoạt động phải đáp ứng các tiêu chí đặc thù. Trong đó, doanh nghiệp xã hội hoạt động không vì mục đích lợi nhuận.

Nếu có vướng mắc khi thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp xã hội hoặc các vấn đề pháp lý doanh nghiệp khác, bạn đọc vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ nhanh nhất.