Hỗ trợ về giáo dục, đào tạo – SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI NGHÈO VÀO CÁC CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮN –

Một phần của tài liệu ( LUẬN VĂN THẠC SĨ ) SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI NGHÈO TRONG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO Ở QUẬN PHÚ NHUẬN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI NGHÈO VÀO CÁC CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG

3.2. Hỗ trợ về giáo dục, đào tạo

3.2.1.Các hoạt động hỗ trợ của địa phương

Quận Phú Nhuận: Thông qua các buổi họp tổ dân phố, 15 phường đã phổ biến
các chính sách hỗ trợ giáo dục, trong đó có chính sách và thủ tục miễn – giảm học
phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-
BTC-BLĐTBXH và phụ lục số 2 của Quyết định số 3582. Năm 2016, 2017 đã cấp
2.012 lượt giấy chứng nhận học sinh, sinh viên diện hộ nghèo, hộ cận nghèo; thực
hiện miễn giảm học phí học năm học 2016 – 2017 cho 420 lượt học sinh – thành tiền
234,18 triệu đồng, hỗ trợ chi phí học tập cho 201 lượt học sinh diện hộ nghèo, hộ
cận nghèo – thành tiền 85,9 triệu đồng, hỗ trợ chi phí học tập cho 10 lượt sinh viên
là người dân tộc thiểu số – thành tiền 37,02 triệu đồng.

Ngoài ra, thông qua các nguồn Quỹ Vì người nghèo, Quỹ khuyến học, các
chương trình học bổng của hội, đoàn thể thuộc quận và sự hỗ trợ của các cá nhân, tổ
chức tiếp tục hỗ trợ học bổng cho 100% học sinh là thành viên hộ nghèo, hộ cận
nghèo, hộ vượt chuẩn (Năm học 2016 – 2017 cấp 1.213 suất học bổng – số tiền
1.415,6 triệu đồng; Năm học 2017 – 2018 cấp 950 suất học bổng – số tiền 1.138,296
triệu đồng).

Phường 2: Đảm bảo giáo dục tối thiểu, củng cố thành quả xóa mù chữ, phổ
cập giáo dục Tiểu học, Trung học cơ sở và bậc trung học, tiếp tục thực hiện tốt đề
án phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi. Phấn đấu 100% thành viên hộ cận
nghèo đang đi học được hỗ trợ học bổng, phấn đấu không để học sinh bỏ học vì
hoàn cảnh nghèo, khó khăn; rà soát học sinh trong diện cận nghèo không đủ điều
kiện đến lớp để có hướng hỗ trợ hoặc định hướng qua học nghề. Thực hiện tốt việc
miễn giảm học phí và tiền cơ sở vật chất học sinh, sinh viên thuộc diện hộ cận
nghèo. Đề xuất 46 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Hữu Thọ, PNJ
cho 46 trường hợp trẻ thuộc diện hộ nghèo vượt chuẩn, hộ cận nghèo (đạt tỷ lệ
100%). Cấp 46 giấy chứng nhận cho học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo vượt chuẩn,
hộ cận nghèo để giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập.

Phường 8: Phấn đấu 100% thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo đang đi học
được hỗ trợ học bổng, không để học sinh bỏ học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn; rà
soát học sinh trong diện cận nghèo không đủ điều kiện đến lớp để có hướng hỗ trợ
hoặc định hướng qua học nghề. Thực hiện tốt việc miễn giảm học phí và tiền cơ sở
vật chất học sinh, sinh viên thuộc diện hộ cận nghèo, thành viên hộ cận nghèo là

chuẩn, hộ cận nghèo để giảm học phí, hỗ trợ ngân sách học tập. Phối hợp yêu cầu 43 trường hợp nhận học bổng Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Hữu Thọ, PNJ, Khuyến học cho 43 trường hợp trẻ thuộc diện hộ nghèo vượt chuẩn, hộ cận nghèo ( đạt tỷ suất 100 % ) tổng số tiền : 102.400.000 đồng, ngoài những còn hỗ trợ học bổng cho con em của mình diện khuyết tật, chính sách, khó khăn vất vả 34 trường hợp, tổng số tiền : 44.100.000 đồng .

Tác động các chính sách giảm nghèo của quận Phú Nhuận đến đời sống của
người nghèo thể hiện ở thu nhập của các người nghèo đã được nâng lên, trẻ
em được đến trường, người lớn được tạo điều kiện học nghề và giới thiệu việc
làm, y tế được quan tâm, được hỗ trợ vay vốn để chuyển đổi nghề nghiệp hoặc
đầu tư làm ăn; quan trọng là ý chí tự vươn lên của người dân, biết tận dụng sự
quan tâm của Nhà nước để cải thiện đời sống, từ đó mới có thể thoát nghèo
bền vững.

PVS nữ, cán bộ làm công tác giảm nghèo
Phường 15: Về chính sách miễn giảm học phí và cơ sở vật chất: phường làm
đúng thủ tục hướng dẫn miễn giảm học phí của Thành phố, đảm bảo 100% các em
học sinh là thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ học bổng. Tại thời điểm
đầu năm 2017 phường có 14 thành viên thuộc diện hộ nghèo từ 16 đến 30 tuổi thiếu
hụt chiều giáo dục, (trong đó có 01 người tâm thần, chậm phát triển; 01 người
không ở địa phương, 12 người còn lại phần lớn đều có gia đình, nuôi con nhỏ).
Phường đã tiến hành tiếp xúc với các hộ, vận động các trường hợp này đi học. Tuy
nhiên do khả năng tiếp thu cũng như vì cuộc sống mưu sinh, các trường hợp này đều
không thể tiếp tục đi học.

Phường 17: Về chính sách miễn giảm học phí và cơ sở vật chất: phường làm
đúng thủ tục hướng dẫn miễn giảm học phí của Thành phố, đảm bảo 100% các em
học sinh là thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ học bổng. Tính tới thời
điểm đầu năm 2018 phường đã thực hiện giảm chiều thực hiện giảm chiều thiếu hụt
cho 03 thành viên thuộc diện hộ nghèo từ 5 đến 14 tuổi thiếu hụt chiều giáo dục,
(trong đó có 01 chậm phát triển; 02 nghĩ học) Phường đã tiến hành tiếp xúc với các
hộ, vận động 02 các trường hợp này đi học. Phường vận động 01 em tham gia lớp
học Phổ cập giáo dục tại trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu nhằm giúp hộ nghèo
giảm chiều thiếu hụt giáo dục.

Phường 7: Về chính sách miễn giảm học phí và cơ sở vật chất: phường làm đúng
thủ tục hướng dẫn miễn giảm học phí của Thành phố. Tiến hành hỗ trợ học bổng cho
các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường với số tiền cụ
thể như sau: Năm học 2016 – 2017 chăm lo 175 suất với tổng số tiền: 172.400.000
đồng; năm học 2017 – 2018 chăm lo 166 suất với tổng số tiền 169.500.000 đồng; Đến
tháng 9 năm 2018 chăm lo 56 suất với số tiền 85.900.000 đồng.

3.2.2. Sự tham gia của người nghèo và một số yếu tố tác động

Nhìn chung những chính sách giáo dục đào tạo và giảng dạy so với học viên nghèo tương đối mạng lưới hệ thống, tổng lực, tuy nhiên năng lực hỗ trợ cho nhóm người nghèo còn hạn chế nên hiệu suất cao chưa cao. Trợ cấp về giáo dục cho người nghèo không đủ giàn trải ngân sách học tập .
Qua khảo sát, tiêu tốn của hộ nghèo cho giáo dục – huấn luyện và đào tạo chỉ chiếm 2,55 %. Như vậy, giáo dục không phải ưu tiên số 1 của những hộ mái ấm gia đình .
Tỷ lệ hộ mái ấm gia đình được hưởng chính sách dạy nghề cho người nghèo chỉ là 4,41 % và như vậy, số hộ mái ấm gia đình nghèo không nhận được sự hỗ trợ từ phía chính sách dạy nghề vẫn cao. Những hộ mái ấm gia đình nghèo không được hưởng lợi từ chính sách dạy nghề cho người nghèo của nhà nước không phải là do họ đã được đào tạo và giảng dạy nghề từ những năm trước, mà chính là do mức độ bao trùm của chương trình dạy nghề này còn thấp, chưa đến được với những mái ấm gia đình nghèo .
Từ khi tham gia vào chương trình giáo dục, dạy nghề, những em học viên, sinh viên có thực trạng khó khăn vất vả trên địa phận những phường đã nhận được học bổng. Nhờ đó, trường hợp học viên, sinh viên phải bỏ học do không có tiền đóng học phí không còn xảy ra .
Ngoài ra, chương trình phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi đã làm cho những hộ nghèo có con, cháu trong độ tuổi này cảm thấy như trút đi gánh nặng. Nếu xin cho con, cháu vào những trường Mầm non do Nhà nước quản trị thì khó khăn vất vả và hầu hết không hề do vướng phải những thủ tục hành chính, còn nếu xin vào những trường Mầm non tư thục thì vượt quá năng lực kinh tế tài chính của họ. Với chương trình này, họ hoàn toàn có thể yên tâm tập trung chuyên sâu vào đời sống mưu sinh, nhanh gọn thoát nghèo .
Qua nghiên cứu và phân tích trên, tất cả chúng ta thấy rằng, người nghèo tham gia vào chương trình giáo dục, giảng dạy chưa cao. Nguyên nhân đơn cử tập trung chuyên sâu vào những yếu tố sau :

*Một số hộ tuy thoát nghèo nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ tái nghèo do việc làm
chủ yếu là lao động phổ thông, không ổn định, trình độ của người dân còn nhiều

hạn chế, thiếu kỹ năng và kiến thức, kinh nghiệm tay nghề sản xuất – kinh doanh thương mại, không có giải pháp làm ăn hiệu suất cao .
* Trình độ nghề và trình độ giáo dục người lớn : Đa số hộ nghèo và hộ cận nghèo của địa phương có trình độ học vấn thấp do tác động ảnh hưởng bởi đời sống mưu sinh. Việc học nghề trong thời hạn lê dài và không có thu nhập trong thời hạn học là một trong những khó khăn vất vả khi hoạt động người trẻ tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo học nghề .
* Người nghèo, hộ nghèo thường không có tiền để giàn trải ngân sách đi học. Mặc dù đã có chính sách hỗ trợ về giáo dục cho người nghèo và con trẻ họ tuy nhiên những khoản ngân sách khác ngoài học phí hay việc đi học làm mất đi nguồn lao động nuôi sống mái ấm gia đình cũng đang là những yếu tố cản trở họ với những dịch vụ giáo dục, dạy nghề .