Danh mục các tài liệu, hồ sơ bắt buộc trong ISO 9001:2014 | GOODVN

Danh mục các tài liệu, hồ sơ bắt buộc trong ISO 9001:2014 | GOODVN

ISO (International Organization for Standardization) thiết lập các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng, quản lý môi trường, an toàn thông tin, và nhiều lĩnh vực khác. Mỗi tiêu chuẩn ISO có các yêu cầu riêng về tài liệu và hồ sơ bắt buộc. Dưới đây là danh mục các tài liệu và hồ sơ thường được yêu cầu trong một số tiêu chuẩn ISO phổ biến:

1. ISO 9001 – Hệ thống quản lý chất lượng:

 • Chính sách chất lượng.
 • Sổ hướng dẫn.
 • Quy trình làm việc.
 • Kế hoạch chất lượng.
 • Sổ kiểm tra và ghi chú kiểm tra.
 • Hồ sơ chứng nhận và giấy chứng nhận.
 • Báo cáo nội bộ và ngoại bộ.

2. ISO 14001 – Hệ thống quản lý môi trường:

 • Chính sách môi trường.
 • Quy trình quản lý môi trường.
 • Kế hoạch quản lý môi trường.
 • Hồ sơ theo dõi môi trường và đánh giá tác động môi trường.
 • Báo cáo nội bộ và ngoại bộ về hiệu suất môi trường.

3. ISO 27001 – Hệ thống quản lý an toàn thông tin:

 • Chính sách an toàn thông tin.
 • Bảng đánh giá rủi ro an toàn thông tin.
 • Kế hoạch quản lý an toàn thông tin.
 • Hồ sơ kiểm tra an toàn thông tin và bảo mật.
 • Báo cáo về việc đảm bảo an toàn thông tin.

4. ISO 45001 – Hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp:

 • Chính sách sức khỏe và an toàn nghề nghiệp.
 • Bảng đánh giá rủi ro và nguy cơ sức khỏe và an toàn.
 • Kế hoạch quản lý sức khỏe và an toàn.
 • Hồ sơ ghi chép các vụ tai nạn lao động và sự cố liên quan đến sức khỏe và an toàn.
 • Báo cáo về hiệu suất sức khỏe và an toàn nghề nghiệp.

5. ISO 20000-1 – Quản lý dịch vụ công nghệ thông tin:

 • Chính sách quản lý dịch vụ công nghệ thông tin.
 • Sổ hướng dẫn và quy trình quản lý dịch vụ.
 • Kế hoạch quản lý dịch vụ công nghệ thông tin.
 • Hồ sơ quản lý sự cố và yêu cầu hỗ trợ.

Lưu ý rằng danh mục tài liệu và hồ sơ bắt buộc có thể thay đổi tùy theo phiên bản cụ thể của tiêu chuẩn ISO và yêu cầu của tổ chức. Trước khi triển khai tiêu chuẩn ISO, hãy xem xét cụ thể các yêu cầu và tài liệu theo phiên bản hiện tại của tiêu chuẩn.

ISO 9001: 2015Hệ thống quản lý chất lượng là hệ thống quản lý doanh nghiệp tiên tiến. Doanh nghiệp khi thực hiện xây dựng, áp dụng ISO 9001: 2015 cần nắm được các nội dung cơ bản, công việc và thời gian để có thể thực hiện một cách hiệu quả, tiết kiệm thời gian, tiền bạc khi áp dụng ISO 9001:2015. Đặc biệt, là việc xây dựng các tài liệu, hồ sơ liên quan tới Hệ thống quản lý chất lượng là một trong những yêu cầu cơ bản khi Doanh nghiệp áp dụng theo ISO 9001:20115

Danh mục các tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015 sẽ giúp cho Quý Khách biết được để xây dựng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015 thì một Doanh nghiệp sẽ phải áp dụng, lưu trữ tối thiểu những loại tài liệu, hồ sơ nào.
Thông qua, bài viết này, hi vọng sẽ giúp Quý Khách hiểu biết nhiều hơn về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 .

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA – GOOD VIỆT NAM – Hỗ trợ tư vấn và cung cấp dịch vụ Tư vấn và chứng nhận ISO 9001:2015; Chứng nhận hợp quy; Chứng nhận tiêu chuẩn Việt Nam và các thủ tục pháp lý khác. Hãy liên hệ ngay chúng tôi để được tư vấn tốt nhất. Hotline: 0945.001.005

Yêu cầu cơ bản về Hệ thống tài liệu

Yêu cầu cơ bản về Hệ thống tài liệu

Theo yêu cầu của tiêu chuẩn khi xây dựng ISO 9001:2015, Doanh nghiệp phải ban hành và áp dụng tối thiểu các tài liệu sau:

1. Chính sách chất lượng

2. Mục tiêu chất lượng của công ty và tiềm năng chất lượng của từng cấp phòng ban công dụng .

3. Sổ tay chất lượng.

4. Sáu (06) thủ tục cơ bản sau:
–  Thủ tục (quy trình) kiểm soát tài liệu
– Thủ tục (quy trình) kiểm soát hồ sơ
– Thủ tục (quy trình) đánh giá nội bộ
– Thủ tục (quy trình) kiểm soát sản phẩm không phù hợp
– Thủ tục (quy trình) hành động khắc phục
– Thủ tục (quy trình) hành động phòng ngừa.

Thông thường hoàn toàn có thể tích hợp thủ tục hành vi khắc và hành vi phòng ngừa vào một thủ tục là thủ tục hành vi khắc phục và phòng ngừa .

Ví dụ về Chính sách chất lượng

Danh mục các tài liệu, hồ sơ bắt buộc trong ISO 9001:2015

Hồ sơ nhu yếu trong ISO 9001 : năm ngoái

Để chứng minh Doanh nghiệp có áp dụng và duy trì việc áp dụng ISO 9001:2015, Doanh nghiệp phải lập và lưu giữ tối thiểu các hồ sơ sau để cung cấp cho các tổ chức chứng nhận cấp chứng nhận ISO 9001:2015 :

–    Hồ sơ thống kê kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng của từng phòng ban và của công ty ISO 9001:2015 tăng cường tính hiệu lực thông qua tài liệu, nhưng nếu không kiểm soát hệ thống của bạn sẽ trở lên nặng nề
–    Hồ sơ xem xét của lãnh đạo.
–    Hồ sơ về các hoạt động giáo dục, đào tạo, huấn luyện kỹ năng
–    Hồ sơ về kinh nghiệm làm việc của nhân viên
–    Hồ sơ lưu lại các kết quả xem xét khả năng thực hiện các yêu cầu của các đơn đặt hàng của khách hàng
–    Các hồ sơ cung cấp thông tin đầu vào phục vụ cho thiết kế sản phẩm (nếu Doanh nghiệp có hoạt động thiết kế sản phẩm)
–    Hồ sơ ghi nhận hoạt động xem xét thiết kế sản phẩm phẩm (nếu Doanh nghiệp có hoạt động thiết kế sản phẩm)
–    Hồ sơ ghi nhận hoạt động kiểm tra xác nhận các giai đoạn của thiết kế sản phẩm (nếu Doanh nghiệp có hoạt động thiết kế sản phẩm)
–    Hồ sơ kết quả xác nhận giá trị sử dụng của thiết kế sản phẩm (nếu Doanh nghiệp có hoạt động thiết kế sản phẩm)
–    Hồ sơ ghi nhận kết quả xem xét các thay đổi thiết kế sản phẩm và hành động liên quan đến việc thay đổi thiết kế sản phẩm (nếu Doanh nghiệp có hoạt động thiết kế sản phẩm)
–    Hồ sơ các kế quả đánh giá nhà cung cấp và tái đánh giá nhà cung cấp
–    Hồ sơ về liên quan đến xác nhận giá trị sử dụng của quá trình sản xuất hoặc dịch vụ (nếu trong quá trình sản xuất, Doanh nghiệp không  thể kiểm tra xác nhận bằng cách theo dõi, đo lường sản phẩm được sản xuất ra. Ví dụ: quá trình hàn, quá trình đổ bê tông,…)

–    Hồ sơ xác định nguồn gốc sản phẩm nếu như việc xác định nguồn gốc sản phẩm là một yêu cầu.
–    Hồ sơ liên quan đến việc hư hỏng mất mát tài sản của khách hàng (nếu Doanh nghiệp có lưu giữ tài sản của khách hàng)
–    Các hồ sơ về hiệu chuẩn thiết bị đo lường, hoặc hồ sơ về kiểm tra xác nhận định kỳ về tình trạng của thiết bị đo lường.
–    Các hồ sơ về việc hiệu chỉnh thiết bị đo lường (nếu có tiến hành hiệu chỉnh thiết bị đo lường)
–    Hồ sơ về đánh giá nội bộ (kế hoạch đánh giá, chưong trình đánh giá, các ghi nhận trong khi đánh giá, các kết quả đánh giá và các hồ sơ về hành động khắc phục sau khi đánh giá)
–    Các hồ sơ kết quả kiểm tra sự phù hợp của sản phẩm trước khi chuyển giao sản phẩm cho khách hàng.
–    Hồ sơ ghi nhận bản chất sự không phù hợp khi xuất hiện sản phẩm không phù hợp
–    Dữ liệu về phân tích mức độ thỏa mãn của khách hàng
–    Dữ liệu phân tích về nhà cung cấp
–    Hồ sơ về các hành động khắc phục
–    Hồ sơ về các hành động phòng ngừa.

Ngoài những thủ tục, hồ sơ bắt buộc trên, Doanh nghiệp hoàn toàn có thể thiết kế xây dựng thêm những thủ tục, hướng dẫn việc làm và lập những hồ sơ thiết yếu nhằm mục đích bảo vệ mạng lưới hệ thống quản trị có hiệu lực hiện hành và hiệu suất cao .

Thời gian :

Tư vấn và hoàn thiện hồ sơ: 30 – 90 ngày

Chứng nhận ISO 9001:2015: 10 30 ngày

Chính sách hậu mãi :

 • Hỗ trợ không tính tiền tư vấn những yếu tố tương quan tới chất lượng mẫu sản phẩm, tư vấn pháp lý
 • www.chungnhanquocgia.com; Hỗ trợ không tính tiền tiếp thị trên website :
 • Hỗ trợ tư vấn không lấy phí những dịch vụ khác
 • Hỗ trợ những yếu tố thủ tục pháp lý tương quan
 • Hỗ trợ đăng logo và tiếp thị mẫu sản phẩm trên những forum, website …

Mọi thắc mắc và khó khăn đối với các vấn đề liên quan. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn và  được hưởng dịch vụ tốt nhất. 

 

☎ ️ 0945.001.005
✅ Dịch Vụ Thương Mại trọn gói
Đánh Giá 5 * ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐