phát minh trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Thần đồng người Pháp, nhà toán học, và nhà phát minh Blaise Pascal sinh vào năm 1623.

In 1623 the French prodigy, mathematician, and inventor Blaise Pascal was born.

LDS

Năm 1825 ông đã phát minh ra một điện kế khác để đo chính xác điện trở.

In 1825 he invented a differential galvanometer for the accurate measurement of electrical resistance.

WikiMatrix

Kẻ đã phát minh ra thiết bị tuyệt vời này.

The one who created this beautiful device, of course.

OpenSubtitles2018. v3

1933) 1859 – Michael Joseph Owens, nhà phát minh người Mỹ (m.

1933) 1859 – Michael Joseph Owens, American inventor (d.

WikiMatrix

Và nhà phát minh ra cửa đã ra đi yên bình trong quan tài.

And the inventor of the door rests happily in his grave.

OpenSubtitles2018. v3

Nên ta phải độc chiếm phát minh của mi

I had to have your invention.

OpenSubtitles2018. v3

Như chúng ta biết, ngôn ngữ là phát minh của nhân loại.

Language as we know is a human invention.

Tatoeba-2020. 08

Cho biết họ đã phát minh của mình.

Said it was his own invention.

QED

Phát minh ra cái này thật giỏi

Whoever did this is a genius

OpenSubtitles2018. v3

Bruce Collipp của Shell được xem là nhà phát minh ra nó.

Bruce Collipp of Shell is regarded as the inventor.

WikiMatrix

Nhà phát minh cần có 1 sự pha trộn.

There’s a mix an inventor has to have.

ted2019

Đây là phát minh cơ bản để mọi đồng hồ hiện đại có thể tồn tại.

This was the basic invention that made all modern clocks possible.

Literature

Lịch của của những phát minh cũng dựa trên điều đó.

It’s a history of invention based around this.

QED

Còn về động cơ đốt trong, phát minh năm 1879 thì sao?

What about the internal combustion engine, which was invented in 1879?

ted2019

Một phát minh khác của ông hả?

Another of your inventions?

OpenSubtitles2018. v3

Đọc và viết thật ra là những phát minh gần đây.

Reading and writing are actually relatively recent inventions .

ted2019

Phát minh ra công nghệ sao chép DNA đã được nhận giải Nobel Hóa học vào năm 1993.

The inventor of this DNA-copying technique was awarded the Nobel Prize in Chemistry in 1993.

ted2019

cũng không phải do Robert Stirling phát minh nhưng ông đã cải tiến nó vào năm 1816

And the hot air engine also was not invented by Robert Stirling, but Robert Stirling came along in 1816 and radically improved it.

ted2019

Và — (Tiếng cười) chúng được phát minh cùng thời điểm.

And — (Laughter) they – they’re invented around the same time.

ted2019

Vậy ai đã phát minh ra văn bản?

So, who invented writing?

QED

Ông chưa bao giờ nhận được tiền bản quyền cho phát minh về chuột của mình.

He never received any royalties for the invention of the mouse.

WikiMatrix

Tôi tin ông đã phát minh ra một quá trình hóa học dùng để kiểm tra.

I believe you invented a chemical process for verification.

OpenSubtitles2018. v3

Vào giữa những năm 1800, điện thoại, mã băng và điện báo đã được phát minh.

By the late 1800s, the telephone, ticker tape and the telegraph had been invented.

WikiMatrix

Quyền lực mềm là khái niệm được phát minh bởi học giả Harvard,

Soft power is a concept invented by a Harvard academic,

QED

Tháng # năm #, Lipperhey giới thiệu phát minh mới của ông với hoàng tử Maurits của Hà Lan

In September #, Lipperhey revealed his new invention toPrince Maurits of the Netherlands

opensubtitles2