người làm thuê trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Em không còn là con gái của người làm thuê của anh nữa.

I’m not the daughter of your hired help anymore.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi biết cậu đang có rắc rối với hai người làm thuê cho tôi.

I understand that you have a problem with two of my employees.

OpenSubtitles2018. v3

Dĩ nhiên, chủ thất vọng khi thấy người làm thuê thiếu kiên trì.

Of course, the laborer’s master is disappointed by the worker’s lack of perseverance.

jw2019

Nên lựa chọn của bạn là làm người thuê tiền hay làm người thuê nhà ở đây.

So your choice is either to be a money renter here, or to be a house renter here .

QED

Phải, à, anh ấy chắc hẵn biết chọn người làm thuê mà.

Yes, well, he certainly knows how to choose his employees.

OpenSubtitles2018. v3

Xin xem con như một người làm thuê cho cha’”.

Make me as one of your hired men.’”

jw2019

Cách nào thì cũng là người làm thuê không phải ông chủ.

Either way, he’s labor, not management.

OpenSubtitles2018. v3

Các anh chỉ là người làm thuê.

You guys aren’t the problem .

OpenSubtitles2018. v3

45 Khách trú ngụ và người làm thuê không được ăn lễ.

45 A settler and a hired worker may not eat of it.

jw2019

Chúng ta có một người làm thuê, cô ta làm việc không hiệu quả.

We have an employee, she’s not working out.

OpenSubtitles2018. v3

+ 40 Người đó phải được đối xử như người làm thuê,+ như người trú ngụ.

+ 40 He should be treated like a hired worker,+ like a settler.

jw2019

Không có một trong người làm thuê có.

There was not one hireling there .

QED

Những người làm thuê đòi hưởng đủ số lương cho tháng đã bị cắt ngắn đó; các chủ nhân từ chối.

Servants demanded their usual full monthly pay for the abridged month ; employers refused .

Literature

12% tổng số lao động tham gia công đoàn; hầu hết các thành viên công đoàn là người làm thuê cho chính phủ.

Out of all working individuals in the US, 12% belong to a labor union and most union members work for the government.

WikiMatrix

Em hi vọng ” người làm thuê ” của anh là ” bà chủ nhà ” vì nếu có người phụ nữ khác đang lau dọn…

I hope you mean ” mistress, ” because if some other woman was cIeaning –

OpenSubtitles2018. v3

Vàng có thể sinh lợi từ các mỏ vàng chỉ từ các nhóm thợ mỏ trung bình đến lớn, hoặc các đối tác hoặc người làm thuê.

Gold could be retrieved profitably from the goldfields only by medium to large groups of workers, either in partnerships or as employees.

WikiMatrix

16 Đức Giê-hô-va phán với tôi thế này: “Trong một năm, như số năm của người làm thuê,* cả vinh quang của Kê-đa+ sẽ tàn lụi.

16 For this is what Jehovah said to me: “Within one year, like the years of a hired worker,* all the glory of Keʹdar+ will come to an end.

jw2019

Complet màu tối hoặc màu xám, áo sơ mi trắng, và một cà vạt “sincere” là đồng phục cho những người làm thuê của IBM trong hầu hết thế kỷ 20 .

In its early days, a dark (or gray) suit, white shirt, and a “sincere” tie constituted the public uniform for IBM employees.

WikiMatrix

Mày làm người thuê mày làm việc, là tao đây, tức phát điên lên.

You’ve got some nerve for someone who’s hired to kill!

OpenSubtitles2018. v3

14 Anh em không được lừa gạt người làm thuê nào túng thiếu và nghèo khổ, bất kể đó là người anh em của mình hay ngoại kiều sống trong xứ, trong các thành của anh em.

14 “You must not defraud a hired worker who is in need and poor, whether one of your brothers or a foreign resident in your land, within your cities.

jw2019

Đối với những người thuộc dân Ngài rơi vào cảnh nợ nần phải bán mình làm nô lệ—thực chất là trở nên người làm thuê—Đức Giê-hô-va có sự sắp đặt để trả nợ.

Jehovah made the provision for those of his people who fell into debt to sell themselves into slavery —essentially becoming hired laborers— to pay off their debt.

jw2019

5 Ta sẽ đến gần để xét xử các ngươi, sẽ mau chóng làm chứng nghịch lại các thuật sĩ,+ kẻ ngoại tình, kẻ thề dối,+ kẻ lừa đảo người làm thuê+ cùng cô nhi quả phụ,+ và kẻ không giúp đỡ* ngoại kiều.

5 “I will come near to you for judgment, and I will be a swift witness against the sorcerers,+ against the adulterers, against those who take false oaths,+ against those who defraud the hired worker,+ the widow, and the fatherless child,*+ and against those who refuse to help* the foreigner.

jw2019

Khi nói trực tiếp với người trên của mình trong nhóm của mình hoặc khi nói với người làm thuê trong công ty về một người cấp trên, một người Nhật sẽ sử dụng từ vựng và biến tố của kính ngữ để đề cập đến người đó.

When speaking directly to one’s superior in one’s company or when speaking with other employees within one’s company about a superior, a Japanese person will use vocabulary and inflections of the honorific register to refer to the in-group superior and their speech and actions.

WikiMatrix

Tinh thần của Luật Pháp hẳn dạy những người Y-sơ-ra-ên ngay thẳng có cách đối xử tử tế và tôn trọng đối với nô lệ, coi họ như những người làm thuê.—Xuất Ê-díp-tô Ký 20:10; 21:12, 16, 26, 27; Lê-vi Ký 22:10, 11; Phục-truyền Luật-lệ Ký 21:10-14.

The gist of the Law must have led righthearted Israelites to treat slaves with respect and kindness, as if these were hired laborers.—Exodus 20:10; 21:12, 16, 26, 27; Leviticus 22:10, 11; Deuteronomy 21:10-14.

jw2019

Làm sao anh có thể phân biệt được một người hiến tình nguyện hảo tâm với một người bị bắt buộc hay ép bằng vũ lực hay với, ví dụ như là, một người vợ, người chồng bị bạo hành, bố mẹ vợ hay chồng, một nô dịch, một nô lệ, một người làm thuê?

How can one distinguish a donation that is voluntary and altruistic from one that is forced or coerced from, for example, a submissive spouse, an in-law, a servant, a slave, an employee?

ted2019