Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ cập nhật 2022

3. Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp vận dụng cho gói thầu đấu thầu thoáng rộng, đấu thầu hạn chế trong nước với phương pháp lựa chọn nhà thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ

Đối với gói thầu xây lắp, bạn đã biết mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ được áp dụng như thế nào và gồm những nội dung gì? Cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài dưới đây.

mau ho so moi thau xay lap 1 giai doan 2 tui ho so

Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ cập nhật 2022

1. Gói thầu xây lắp 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ là gì?

Điều 4 Văn bản hợp nhất 12 / VBHN-VPQH 2019 Luật Đấu thầu pháp luật về hồ sơ mời thầu như sau :

 1. Gói thầu là một phần hoặc toàn bộ dự án, dự toán mua sắm; gói thầu có thể gồm những nội dung mua sắm giống nhau thuộc nhiều dự án hoặc là khối lượng mua sắm một lần, khối lượng mua sắm cho một thời kỳ đối với mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung.
 2. Xây lắp gồm những công việc thuộc quá trình xây dựng và lắp đặt công trình, hạng mục công trình.

Như vậy, gói thầu xây lắp là gói thầu được hình thành trong giai đoạn triển khai dự án Bất Động Sản, là một phần hoặc hàng loạt dự án Bất Động Sản tương quan đến những việc làm trên .
Ngoài ra, 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ là một trong 4 phương pháp lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. Văn bản hợp nhất 12 / VBHN-VPQH 2019 Luật Đấu thầu lao lý như sau :

Điều 29. Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ

 1. Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây:
 2. a) Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp;
 3. b) Đấu thầu rộng rãi đối với lựa chọn nhà đầu tư.
 4. Nhà thầu, nhà đầu tư nộp đồng thời hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và hồ sơ đề xuất về tài chính riêng biệt theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.
 5. Việc mở thầu được tiến hành hai lần. Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật sẽ được mở ngay sau thời điểm đóng thầu. Nhà thầu, nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật sẽ được mở hồ sơ đề xuất về tài chính để đánh giá.

2. Khái niệm Hồ sơ mời thầu ?

Điều 4 Văn bản hợp nhất 12 / VBHN-VPQH 2019 Luật Đấu thầu pháp luật về hồ sơ mời thầu như sau :

 1. 29. Hồ sơ mời thầulà toàn bộ tài liệu sử dụng cho hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, bao gồm các yêu cầu cho một dự án, gói thầu, làm căn cứ để nhà thầu, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ dự thầu và để bên mời thầu tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu nhằm lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Như vậy trên cơ sở hồ sơ mời thầu, hồ sơ nhu yếu do bên mời thầu phát hành, những nhà thầu phải sẵn sàng chuẩn bị hồ sơ dự thầu, hồ sơ yêu cầu để hoàn toàn có thể nộp thầu .

3. Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp áp dụng cho gói thầu đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước với phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ

Nội dung của mẫu hồ sơ khá dài, bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm Thông tư 03/2015 / TT-BKHĐT lao lý chi tiết cụ thể về lập hồ sơ mời thầu xây lắp để biết thêm chi tiết cụ thể. Cơ bản, mẫu hồ sơ sẽ có những nội dung như sau :

MẪU

HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP

ÁP DỤNG PHƯƠNG THỨC

MỘT GIAI ĐOẠN HAI TÚI HỒ SƠ

(Mẫu số 02)

( Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015 / TT-BKHĐT
ngày 06 tháng 5 năm năm ngoái của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
lao lý chi tiết cụ thể lập hồ sơ mời thầu xây lắp )

HỒ SƠ MỜI THẦU

Số hiệu gói thầu: _________________
Tên gói thầu: _________________
Dự án: _________________
[ghi số hiệu gói thầu, tên gói thầu và tên dự án
theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu ]
Phát hành ngày: _________________
[ghi ngày bắt đầu phát hành hồ sơ mời thầu cho nhà thầu]
Ban hành kèm theo Quyết định: _________________
[ghi số quyết định, ngày phát hành quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu]
Tư vấn lập hồ sơ mời thầu

(nếu có)

[ ghi tên, đóng dấu ]

Bên mời thầu
[ ghi tên, đóng dấu ]

MỤC LỤC

Mô tả  tóm tắt …………………………………………………………………… 4
Từ ngữ viết tắt……………………………………………………………………. 6
Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU……………………………………………… 7
Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu …………………………………………………… 7
Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu …………………………………………….. 39
Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu………………………………. 47
Chương IV. Biểu mẫu dự thầu…………………………………………………. 63
Phần 2. YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP…………………………………………… 116
Chương V. Yêu cầu về xây lắp………………………………………………… 116
Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG………… 118
Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng…………………………………… 118
Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng…………………………………… 136
Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng……………………………………………… 143
Phần 4. PHỤ LỤC …………………………………………………..………… 171

MÔ TẢ TÓM TẮT

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I.        Chỉ dẫn nhà thầu

Chương này cung ứng thông tin nhằm mục đích giúp nhà thầu sẵn sàng chuẩn bị hồ sơ dự thầu. Thông tin gồm có những pháp luật về việc sẵn sàng chuẩn bị, nộp hồ sơ dự thầu, mở thầu, nhìn nhận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi những lao lý ở Chương này .

Chương II.       Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương này pháp luật đơn cử những nội dung của Chương I khi vận dụng so với từng gói thầu .

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu

Chương này gồm có những tiêu chuẩn để nhìn nhận hồ sơ dự thầu và nhìn nhận về năng lượng, kinh nghiệm tay nghề của nhà thầu để triển khai gói thầu .

Chương IV.      Biểu mẫu dự thầu

Chương này gồm có những biểu mẫu mà nhà thầu sẽ phải hoàn hảo để thành một phần nội dung của hồ sơ dự thầu .

Phần 2. YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP

Chương V. Yêu cầu về xây lắp

Chương này cung ứng những thông tin về thông số kỹ thuật kỹ thuật, bản vẽ, thông tin bổ trợ miêu tả khu công trình đang được đấu thầu, những nhu yếu về nhân sự và thiết bị để thực thi gói thầu .

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương này gồm những pháp luật chung được vận dụng cho tổng thể những hợp đồng của những gói thầu khác nhau. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi những lao lý ở Chương này .
Chương VII. Điều kiện đơn cử của hợp đồng
Chương này gồm có tài liệu hợp đồng và Điều kiện đơn cử, trong đó có lao lý đơn cử cho mỗi hợp đồng. Điều kiện đơn cử của hợp đồng nhằm mục đích sửa đổi, bổ trợ nhưng không được sửa chữa thay thế Điều kiện chung của Hợp đồng .

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Chương này gồm những biểu mẫu mà sau khi được hoàn hảo sẽ trở thành một bộ phận cấu thành của hợp đồng. Các mẫu bảo lãnh triển khai hợp đồng ( Thư bảo lãnh ) và Bảo lãnh tiền tạm ứng ( nếu có nhu yếu về tạm ứng ) do nhà thầu trúng thầu hoàn hảo trước khi hợp đồng có hiệu lực thực thi hiện hành .

Phần 4. PHỤ LỤC                                                          

Các ví dụ Bảng tiêu chuẩn nhìn nhận về kỹ thuật .

Nghĩa của các từ ngữ viết tắt trong mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ

TỪ NGỮ VIẾT TẮT

CDNT Chỉ dẫn nhà thầu
BDL Bảng dữ liệu đấu thầu
HSMT Hồ sơ mời thầu
HSDT Hồ sơ dự thầu, bao gồm hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và hồ sơ đề xuất về tài chính
HSĐXKT Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật
HSĐXTC Hồ sơ đề xuất về tài chính
ĐKC Điều kiện chung của hợp đồng
ĐKCT Điều kiện cụ thể của hợp đồng
VND đồng Việt Nam
USD đô la Mỹ
EUR đồng tiền chung Châu Âu

4. Những lưu ý khi áp dụng mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp một giai đoạn hai túi hồ sơ

Căn cứ Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu xây lắp để biết thêm chi tiết quy định như sau:

 1. Các Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư này được xây dựng trên cơ sở quy định của pháp luật đấu thầu Việt Nam, đồng thời tham khảo các quy định về đấu thầu của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Ngân hàng Thế giới (WB) nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các bên tham gia vào hoạt động lựa chọn nhà thầu, tăng cường hơn nữa tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong đấu thầu.
 2. Đối với các gói thầu xây lắp sử dụng vốn ODA, nếu được các nhà tài trợ chấp thuận thì áp dụng theo Mẫu số 01 hoặc Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này hoặc có thể sửa đổi, bổ sung một số nội dung theo quy định về đấu thầu trong điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế giữa Việt Nam với nhà tài trợ đó.
 3. Đối với trường hợp đấu thầu quốc tế, căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, tổ chức, cá nhân thực hiện việc lập hồ sơ mời thầu phải chỉnh sửa quy định về ngôn ngữ, đồng tiền, ưu đãi, thời gian trong đấu thầu và các nội dung liên quan khác cho phù hợp với quy định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.
 4. Đối với gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, căn cứ tính chất của gói thầu, trường hợp chủ đầu tư xét thấy cần áp dụng phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ thì phải trình người có thẩm quyền phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu và sử dụng Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này để lập hồ sơ mời thầu.
 5. Khi lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp, tổ chức, cá nhân phải áp dụng Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư này và căn cứ vào quy mô, tính chất của từng gói thầu cụ thể để đưa ra các yêu cầu phù hợp trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế; không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Không được chỉnh sửa các quy định nêu trong Mẫu hồ sơ mời thầu về Chỉ dẫn nhà thầu và Điều kiện chung của hợp đồng; đối với các nội dung khác có thể chỉnh sửa cho phù hợp với quy mô, tính chất của gói thầu. Trường hợp có chỉnh sửa các quy định nêu trong Mẫu hồ sơ mời thầu thì tổ chức, cá nhân thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu phải bảo đảm việc chỉnh sửa đó là phù hợp, khoa học, chặt chẽ hơn so với quy định nêu trong Mẫu hồ sơ mời thầu và không trái với quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu phải nêu rõ các nội dung chỉnh sửa so với quy định trong Mẫu hồ sơ mời thầu và lý do chỉnh sửa để chủ đầu tư xem xét, quyết định.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Mọi thắc mắc xin gửi về đường dây nóng hoặc liên hệ, gửi câu hỏi với chúng tôi qua website, bạn sẽ nhận được phản hồi nhanh nhất và chính xác nhất

Đánh giá post