KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ sinh sản vị thành niên năm – Tài liệu text

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ sinh sản vị thành niên năm học 2015 2016

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (104.01 KB, 3 trang )

PHÒNG GD&ĐT THÁP MƯỜI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS THẠNH LỢI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:

/KH-THCS

Thạnh Lợi, ngày 19 tháng 10 năm 2015

KẾ HOẠCH
Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ sinh sản
vị thành niên năm học 2015-2016
Căn cứ Kế hoạch số 71/KH-SGDĐT ngày 01/9/2015 của Sở Giáo dục và
Đào tạo Đồng Tháp về việc thực hiện Công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản Vị
thành niên năm học 2015-2016;
Căn cứ Kế hoạch số 649/KH-PGDĐT ngày 15/9/2015 của Phòng Giáo dục
và Đào tạo Tháp Mười về thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản Vị thành
niên năm học 2015-2016;
Trường THCS Thạnh Lợi xây dựng kế hoạch tuyên truyền chuyên đề về
chăm sóc sức khỏe sinh sản Vị thành năm học 2015 – 2016 như sau:
I. Mục tiêu
1. Tổ chức ngoại khóa về giáo dục SKSS Vị thành niên:
Trang bị những kiến thức, xác định thái độ và hình thành các hành vi phù
hợp trước các vấn đề SKSS-VTN-TN cho các em học sinh tại các trường THCS.
Giúp các em học sinh cảm thấy thoải mái, tự tin hơn khi trao đổi về các chủ
đề SKSS, chủ động chăm sóc SKSS-VTN-TN trước các biến đổi (Phát triển tuổi

dậy thì) đối với bản thân các em.
Biết cách ứng xử và lựa chọn hành động phù hợp trước các tình huống
thường gặp về SKSS-VTN-TN.
2. Tổ chức tuyền truyền chuyên đề về SKSS Vị thành niên cho học sinh
trong nhà trường:
Hạn chế tình trạng gia tăng có thai ngoài ý muốn, nhiễm HIV, giảm tỷ lệ
mắc các bệnh lây qua đường tình dục, rối loạn tâm lý ở Vị thành niên – Thanh niên
góp phần nâng cao nguồn nhân lực của địa phương trong thời gian tới.
Nâng cao kiến thức, kỹ năng, thực hành của Vị Thành niên và Thanh niên
về sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ tình dục, HIV.
II. Nội dung – thời gian – đối tượng
1. Nội dung:
– Giáo dục lồng ghép, tích hợp nội dung SKSS VTN trong chương trình
học.
– Tổ chức ngoại khoá triển khai một số nội dung cần thiết nhất giáo dục
SKSS VTN.

– Tổ chức ngoại khóa, buổi tuyên truyền chuyên đề về giáo dục SKSS Vị
thành niên cho học sinh trong nhà trường.
(Do báo cáo viên BS. Nguyễn Thị Dư Phước – Trung tâm Y tế huyện Tháp
Mười).
2. Thời gian, địa điểm thực hiện:
Lúc 8 giờ 00 phút ngày 21 tháng 10 năm 2015.
Tại trường THCS Thạnh Lợi.
3. Đối tượng:
Học sinh khối 8 và khối 9.
4. Kinh phí:
Định mức các nội dung chi gồm:
– Trưởng ban:

60.000 đ

– Phó trưởng ban:

50.000 đ

– Thư ký:

40.000 đ

– Phục vụ:

30.000 đ

Danh sách ký nhận

– Báo cáo viên:

200.000 đ

Biên nhận

– Nước uống cho HS + BTC:

420.000 đ

Hoá đơn đỏ

– Văn phòng phẩm:

100.000 đ

Hoá đơn

– Trang trí:

100.000 đ

Hoá đơn

Tổng cộng:

1.000.000 đ

Hồ sơ quyết toán gồm:
– Kế hoạch thực hiện.
– Quyết định thành lập Ban tổ chức, báo cáo viên
– Giấy đề nghị quyết toán
– Bảng tổng hợp các nội dung chi
III. Tổ chức thực hiện
– Nhà trường cũng cố, thành lập Tiểu ban giáo dục SKSS VTN; Phối hợp
Trung tâm Y tế huyện Tháp Mười tổ chức tuyên truyền chuyên đề về chăm sóc sức
khỏe sinh sản vị thành niên.
– Xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch hoạt động ngoại khoá về
chăm sóc SKSS-VTN năm học 2015-2016.
– Khai thác thông tin trên các phương tiện báo, đài, Internet…; phối hợp
thường xuyên với Trạm Y tế xã, Hội Phụ nữ, Ban đại diện cha mẹ học sinh … để
được hỗ trợ về chuyên môn và phương tiện.

– Sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ của nhà trường về việc tổ chức hoạt động
tuyên truyền chăm sóc SKSS – VTN cho học sinh trong nhà trường.
V. Thực hiện chế độ báo cáo
Cán bộ YT học đường báo cáo hoạt động giáo dục SKSS VTN về phòng
GDĐT. (Học kỳ I trước ngày 04/12/2014, cuối năm học trước ngày 06/5/2015);
Trên đây là kế hoạch tổ chức tuyên truyền chuyên đề về chăm sóc sức khoẻ
sinh sản – Vị thành niên năm học 2015-2016 của trường THCS Thạnh Lợi./.
Nơi nhận:
– TTYT huyện TM;
– Trạm YT;
– Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

dậy thì ) so với bản thân những em. Biết cách ứng xử và lựa chọn hành vi tương thích trước những tình huốngthường gặp về SKSS-VTN-TN. 2. Tổ chức tuyền truyền chuyên đề về SKSS Vị thành niên cho học sinhtrong nhà trường : Hạn chế thực trạng ngày càng tăng có thai ngoài ý muốn, nhiễm HIV, giảm tỷ lệmắc những bệnh lây qua đường tình dục, rối loạn tâm ý ở Vị thành niên – Thanh niêngóp phần nâng cao nguồn nhân lực của địa phương trong thời hạn tới. Nâng cao kỹ năng và kiến thức, kỹ năng và kiến thức, thực hành thực tế của Vị Thành niên và Thanh niênvề sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ tình dục, HIV.II. Nội dung – thời hạn – đối tượng1. Nội dung : – Giáo dục lồng ghép, tích hợp nội dung SKSS VTN trong chương trìnhhọc. – Tổ chức ngoại khoá tiến hành 1 số ít nội dung thiết yếu nhất giáo dụcSKSS VTN. – Tổ chức ngoại khóa, buổi tuyên truyền chuyên đề về giáo dục SKSS Vịthành niên cho học sinh trong nhà trường. ( Do báo cáo viên BS. Nguyễn Thị Dư Phước – Trung tâm Y tế huyện ThápMười ). 2. Thời gian, khu vực thực thi : Lúc 8 giờ 00 phút ngày 21 tháng 10 năm năm ngoái. Tại trường THCS Thạnh Lợi. 3. Đối tượng : Học sinh khối 8 và khối 9.4. Kinh phí : Định mức những nội dung chi gồm : – Trưởng ban : 60.000 đ – Phó trưởng ban : 50.000 đ – Thư ký : 40.000 đ – Phục vụ : 30.000 đDanh sách ký nhận – Báo cáo viên : 200.000 đBiên nhận – Nước uống cho HS + BTC : 420.000 đHoá đơn đỏ – Văn phòng phẩm : 100.000 đHoá đơn – Trang trí : 100.000 đHoá đơnTổng cộng : một triệu đHồ sơ quyết toán gồm : – Kế hoạch thực thi. – Quyết định xây dựng Ban tổ chức triển khai, báo cáo viên – Giấy đề nghị quyết toán – Bảng tổng hợp những nội dung chiIII. Tổ chức triển khai – Nhà trường cũng cố, xây dựng Tiểu ban giáo dục SKSS VTN ; Phối hợpTrung tâm Y tế huyện Tháp Mười tổ chức triển khai tuyên truyền chuyên đề về chăm nom sứckhỏe sinh sản vị thành niên. – Xây dựng và tiến hành có hiệu suất cao kế hoạch hoạt động giải trí ngoại khoá vềchăm sóc SKSS-VTN năm học năm ngoái – năm nay. – Khai thác thông tin trên những phương tiện đi lại báo, đài, Internet … ; phối hợpthường xuyên với Trạm Y tế xã, Hội Phụ nữ, Ban đại diện thay mặt cha mẹ học sinh … đểđược tương hỗ về trình độ và phương tiện đi lại. – Sử dụng nguồn kinh phí đầu tư tương hỗ của nhà trường về việc tổ chức triển khai hoạt độngtuyên truyền chăm nom SKSS – VTN cho học sinh trong nhà trường. V. Thực hiện chính sách báo cáoCán bộ YT học đường báo cáo giải trình hoạt động giải trí giáo dục SKSS VTN về phòngGDĐT. ( Học kỳ I trước ngày 04/12/2014, cuối năm học trước ngày 06/5/2015 ) ; Trên đây là kế hoạch tổ chức triển khai tuyên truyền chuyên đề về chăm nom sức khoẻsinh sản – Vị thành niên năm học năm ngoái – năm nay của trường THCS Thạnh Lợi. /. Nơi nhận : – TTYT huyện TM ; – Trạm YT ; – Lưu : VT.HIỆU TRƯỞNG