Chỉnh lý bản đồ địa chính được thực hiện như thế nào? Trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính ra sao?


Ở huyện tôi đất lâm nghiệp được xác định trên bản đồ ra thực địa sai vị trí đất nhiều. Hiện tại nhân dân sử dụng từ xưa tới nay ổn định không tranh chấp, nhưng lại không trùng vị trí trên bản đồ, vì vậy không cấp đổi sang bìa hồng được. Cho tôi hỏi có hướng dẫn nào giúp chúng tôi với, nếu có thì cần những loại thủ tục gì, và cần phải bám sát vào những thông tư, nghị định gì để thực hiện cho đúng luật?

Lập, chỉnh lý bản đồ địa chính được hiện như thế nào?

Trường hợp diện tích quy hoạnh sử dụng trên thực tiễn có sự biến hóa về size so với diện tích quy hoạnh thửa đất, địa thế căn cứ theo Điều 31 Luật Đất đai 2013 :- Việc đo đạc, lập map địa chính được triển khai cụ thể đến từng thửa đất theo đơn vị chức năng hành chính xã, phường, thị xã .- Việc chỉnh lý map địa chính được triển khai khi có sự biến hóa về hình dạng kích cỡ diện tích quy hoạnh thửa đất và những yếu tố khác có tương quan đến nội dung map địa chính .

– Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc lập, chỉnh lý và quản lý bản đồ địa chính trong phạm vi cả nước; điều kiện hành nghề đo đạc địa chính.

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai thực thi việc lập, chỉnh lý và quản trị map địa chính ở địa phương .

Bản đồ địa chính

Bản đồ địa chính

Việc chỉnh lý bản đồ địa chính trong các trường hợp nào?

Việc chỉnh lý map địa chính địa thế căn cứ theo khoản 1 Điều 17 Thông tư 25/2014 / TT-BTNMT như sau :” Điều 17. Đo đạc chỉnh lý, bổ trợ, đo vẽ lại map địa chính1. Chỉnh lý map địa chính1.1. Việc chỉnh lý map địa chính thực thi trong những trường hợp sau :a ) Xuất hiện thửa đất và những đối tượng người tiêu dùng chiếm đất mới ( trừ những đối tượng người dùng là khu công trình, thiết kế xây dựng và gia tài trên đất ) ;b ) Thay đổi ranh giới thửa đất và những đối tượng người dùng chiếm đất ( trừ những đối tượng người tiêu dùng là khu công trình kiến thiết xây dựng và gia tài trên đất ) ;c ) Thay đổi diện tích quy hoạnh thửa đất ;d ) Thay đổi mục tiêu sử dụng đất ;đ ) Thay đổi thông tin về thực trạng pháp lý của thửa đất ;e ) Thay đổi về mốc giới và đường địa giới hành chính những cấp ;g ) Thay đổi về điểm tọa độ địa chính và điểm tọa độ Quốc gia ;h ) Thay đổi về mốc giới và hiên chạy dọc bảo đảm an toàn khu công trình ;i ) Thay đổi về địa điểm và những ghi chú trên map .1.2. Cơ sở để quyết định hành động triển khai chỉnh lý map địa chínha ) Các đổi khác về ranh giới thửa đất, diện tích quy hoạnh thửa đất, mục tiêu sử dụng đất được thực thi trong những trường hợp : có quyết định hành động giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, tịch thu đất của cấp có thẩm quyền ; quyết định hành động của Ủy ban nhân dân những cấp, bản án của Tòa án nhân dân những cấp về việc xử lý tranh chấp đất đai ; tác dụng cấp, chỉnh lý Giấy ghi nhận trong những trường hợp chuyển nhượng ủy quyền, quy đổi, thừa kế có tương quan đến đổi khác ranh giới, mục tiêu sử dụng đất ; quyết định hành động được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất ; có biến hóa ranh giới thửa đất do sụt lún, sụt đất tự nhiên ; người sử dụng đất, cơ quan quản trị đất đai những cấp phát hiện có sai sót trong đo vẽ map địa chính ;b ) Mốc giới, đường địa giới hành chính trên map được chỉnh lý, bổ trợ trong những trường hợp có quyết định hành động biến hóa địa giới hành chính, lập đơn vị chức năng hành chính mới, đã lập hồ sơ địa giới, cắm mốc địa giới trên thực địa ;c ) Mốc tọa độ, mốc quy hoạch, hiên chạy bảo đảm an toàn khu công trình trên map được chỉnh lý, bổ trợ trong những trường hợp mốc giới mới được cắm trên thực địa và có thông tin của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ;d ) Việc chỉnh lý, bổ trợ thông tin về địa điểm, địa vật xu thế và những thông tin thuộc tính khác do cơ quan quản trị đất đai những cấp tự quyết định hành động khi phát hiện có biến hóa .

1.3. Khi chỉnh lý các thay đổi về ranh giới thửa đất thì việc thể hiện nội dung và lưu thông tin chỉnh lý thực hiện như sau:

a ) Đường ranh giới mới của thửa đất được biểu lộ trên map địa chính bằng màu đỏ ; đường ranh giới cũ được chuyển thành lớp riêng trên map địa chính dạng số, được gạch bỏ bằng mực đỏ so với nơi sử dụng map địa chính dạng giấy ;b ) Việc chỉnh lý map địa chính phải triển khai đồng nhất với việc chỉnh lý thông tin trong số mục kê đất đai và những tài liệu tương quan khác .1.4. Khi đo đạc chỉnh lý map địa chính được phép thực thi bằng những chiêu thức đo đạc đơn thuần như : giao hộ cạnh, dóng thẳng hàng, đo bằng thước dây, chuyển vẽ từ map quy hoạch … và sử dụng những điểm khởi tính gồm : những điểm tọa độ từ lưới khống chế đo vẽ, lưới điểm trạm đo cũ trở lên ; những điểm góc thửa đất, góc khu công trình thiết kế xây dựng chính có trên map và hiện còn sống sót ở thực địa ; độ đúng mực chỉnh lý triển khai theo pháp luật về độ đúng mực của map địa chính .1.5. Việc chỉnh lý số thứ tự thửa đất được lao lý như sau :a ) Trường hợp thửa đất mới phát sinh do tách thửa, hợp thửa thì hủy bỏ số thứ tự thửa đất cũ, số thửa mới được đánh số tiếp theo số thứ tự thửa đất có số hiệu lớn nhất trong tờ map ; đồng thời phải lập “ Bảng những thửa đất chỉnh lý ” ở vị trí thích hợp trong hoặc ngoài khung map, trừ trường hợp chỉnh lý map địa chính trong cơ sở tài liệu địa chính. Nội dung “ Bảng những thửa đất chỉnh lý ” phải biểu lộ số thứ tự, mã loại đất và diện tích quy hoạnh thửa đất tách, hợp đã được chỉnh lý và số thứ tự thửa, mã loại đất và diện tích quy hoạnh mới của thửa đất đó sau chỉnh lý ;b ) Trường hợp nhà nước tịch thu một phần thửa đất mà phần tịch thu không tạo thành thửa đất mới và phần diện tích quy hoạnh còn lại không bị chia cắt thành nhiều thửa đất thì phần diện tích quy hoạnh còn lại không tịch thu vẫn giữ nguyên số thứ tự thửa đất cũ. “

Ai có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính? Và cần thực hiện các công việc gì?

Trách nhiệm update, chỉnh lý hồ sơ địa chính được lao lý tại Điều 6 Thông tư 24/2014 / TT-BTNMT như sau :” Điều 6. Trách nhiệm lập, update, chỉnh lý hồ sơ địa chính1. Sở Tài nguyên và Môi trường có nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai những việc làm sau :a ) Tổ chức triển khai việc đo đạc lập map địa chính, sổ mục kê đất đai ;b ) Chỉ đạo thực thi chỉnh lý, update dịch chuyển map địa chính, sổ mục kê đất đai ; lập, update và chỉnh lý dịch chuyển tiếp tục sổ địa chính và những tài liệu khác của hồ sơ địa chính ở địa phương .2. Văn phòng ĐK đất đai chịu nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai những việc làm sau :a ) Thực hiện chỉnh lý dịch chuyển tiếp tục so với map địa chính, sổ mục kê đất đai :b ) Tổ chức lập, update, chỉnh lý dịch chuyển hồ sơ địa chính ngoài những tài liệu lao lý tại Điểm a Khoản này ;c ) Cung cấp bản sao map địa chính, sổ địa chính, sổ mục kê đất đai ( dạng số hoặc dạng giấy ) cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị xã ( sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã ) sử dụng .3. Chi nhánh Văn phòng ĐK đất đai triển khai những việc làm pháp luật tại Khoản 2 Điều này so với những đối tượng người tiêu dùng sử dụng đất, được Nhà nước giao quản trị đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất thuộc thẩm quyền xử lý thủ tục ĐK .4. Địa phương chưa xây dựng Văn phòng ĐK đất đai thì Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất những cấp triển khai những việc làm theo pháp luật như sau :a ) Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất thường trực Sở Tài nguyên và Môi trường ( sau đây gọi là Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất cấp tỉnh ) chủ trì tổ chức triển khai việc lập sổ địa chính ; cung ứng tài liệu đo đạc địa chính, sổ địa chính, sổ mục kê đất đai cho Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất thường trực Phòng Tài nguyên và Môi trường ( sau đây gọi là Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất cấp huyện ) ; triển khai update, chỉnh lý những tài liệu hồ sơ địa chính lao lý tại Điểm a và Điểm b Khoản 2 Điều này so với những thửa đất của những tổ chức triển khai, cơ sở tôn giáo, cá thể quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế có công dụng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế và người Nước Ta định cư ở quốc tế triển khai dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư ;b ) Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất cấp huyện thực thi update, chỉnh lý những tài liệu hồ sơ địa chính lao lý tại Điểm a và Điểm b Khoản 2 Điều này so với những thửa đất của những hộ mái ấm gia đình, cá thể, hội đồng dân cư và người Nước Ta định cư ở quốc tế chiếm hữu nhà ở tại Nước Ta ; cung ứng bản sao map địa chính, sổ địa chính, sổ mục kê đất đai cho Ủy ban nhân dân cấp xã sử dụng .5. Ủy ban nhân dân cấp xã update, chỉnh lý bản sao tài liệu đo đạc địa chính, sổ địa chính, sổ mục kê đất đai đang quản trị theo pháp luật tại Thông tư này để sử dụng ship hàng cho nhu yếu quản trị đất đai ở địa phương. ”

Lan Anh

147 lượt xem

Chia sẻ trên Facebook
Bài viết này có có ích với bạn không ?