Viết đoạn văn về một phát minh khoa học bằng tiếng Anh (6 mẫu) – Honda Anh Dung

Viết đoạn văn về một phát minh khoa học bằng tiếng Anh là tài liệu rất hữu ích, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng, biết viết một đoạn văn ngắn bằng tiếng Anh về chủ đề thân thuộc trong cuộc sống.


Tài liệu gồm 6 mẫu bài viết về một phát minh khoa học khác nhau giúp những em học viên tích góp thêm nhiều từ vựng và cấu trúc câu tương thích trong văn miêu tả tiếng Anh. Ngoài ra những bạn tìm hiểu thêm thêm đoạn văn tả ngày Tết bằng tiếng Anh, đoạn văn tiếng Anh viết về một thành phố mà em thích. Sau đây là nội dung cụ thể mời những bạn cùng tìm hiểu thêm và tải tài liệu tại đây .

Viết đoạn văn về phát minh bằng tiếng Anh – Mẫu 1

Tiếng Anh 

Each invention usually comes along with its own inventor; however, the Internet – one of the greatest discoveries of mankind in the 20th century has no single inventor. It first started in the United States more than 50 years ago, and it kept evolved through time. For decades, scientists had been using it to communicate and share data with others. Many scientists and researchers had developed the best way of sending information from one computer to another. The very first computer was located in a laboratory at University of California, and it was about the size of a small house. By the end of 1969, there were just four computers that were connected to the Government’s Computer Network, but the network grew steadily during the 1970s. By the end of the 1970s, a computer scientist named Vinton Cerf had developed a way for all of the computers on all of the world’s mini-networks to communicate with one another. The Internet had a significant changing in 1991. That year, a computer programmer named Tim Berners-Lee introduced the World Wide Web: a “web” of information that anyone on the Internet could retrieve. Since then, the Internet has changed in many ways. Most recently, social networking sites like Facebook, Twitter, YouTube, Instagram etc have become a popular way for people of all ages to stay connected. Today, we use the Internet for almost everything, and it would be impossible for many people to imagine life without it.

Tiếng Việt

Mỗi một phát minh thường đi kèm với người đã phát minh sáng tạo ra nó ; tuy nhiên, mạng Internet – một trong những phát hiện vĩ đại nhất của loài người trong thế kỉ 20 lại không có một người phát minh riêng không liên quan gì đến nhau nào. Nó mở màn lần tiên phong vào hơn 50 năm trước tại Hoa Kì, và nó luôn tiến hóa theo thời hạn. Trong nhiều thập kỉ, những nhà khoa học đã sử dụng nó để tiếp xúc và san sẻ tài liệu với nhau. Rất nhiều nhà khoa học và nhà nghiên cứu đã tăng trưởng cách tốt nhất để gửi thông tin từ một máy vi tính này sang máy khác. Chiếc máy vi tính để bàn tiên phong được đặt ở một phòng thí nghiệm tại Đại học California, và nó gần bằng size của một căn nhà nhỏ. Vào cuối năm 1969, chỉ có duy nhất 4 chiếc máy vi tính được liên kết với Mạng lưới Vi tính Quốc gia, nhưng mạng lưới hệ thống này tăng trưởng bền vững và kiên cố trong những năm 1970. Vào cuối thập niên 70, một nhà khoa học máy tính tên Vinton Cerf đã tăng trưởng một cách để tổng thể máy vi tính trong một mạng lưới nhỏ toàn thế giới hoàn toàn có thể tiếp xúc với nhau. Mạng Internet có một biến hóa điển hình nổi bật vào năm 1991. Vào năm đó, một nhà lập trình vi tính có tên Tim Berners-Lee ra mắt cụm từ Mạng lưới toàn thế giới : một “ mạng nhện rác rưởi ” thông tin mà tổng thể mọi người trên Internet đều hoàn toàn có thể lấy được. Kể từ đó, mạng Internet đã đổi khác theo nhiều cách. Gần đây nhất, những trang mạng xã hội như Facebook, Twitter, Youtube, Instagram .. v .. v. đã và đang trở thành một phương pháp phổ cập để người dân ở mọi lứa tuổi hoàn toàn có thể link với nhau. Ngày nay, tất cả chúng ta sử dụng mạng Internet cho hầu hết mọi việc, và nhiều người sẽ không thể nào tưởng tượng được đời sống không có nó .

Viết đoạn văn về phát minh bằng tiếng Anh – Mẫu 2

Tiếng Anh 

Computer is one of the most important invention in history. It has much influence on our life. Firstly, computer improves quality of communication. Before computer was invented, the communication is so difficult that talking with others too far away. Now, computers bring people closer together. For example, people can communicate with others in the world by using e-mail. It saves their time compared with letter. It’s very convenient for people who’d like to send letters to other country. Secondly, having computers in the work place help the business to run more efficiently. Using computer cut down their work times. They don’t have to write everything out by hand or type it out on typewriters. If they don’t work by computer, they may make a lot of mistake. Also, It’s easier to find the information that you need to find. When computers weren’t invented, people had to go to libraries and search through books and find out information. Now, you can find information in the internet. Then, computer is used in schools. Teachers use it for teaching. The lessons are more interesting so students remember the lesson easily. If the computer weren’t invented, people would work inefficiently so economics wouldn’t increase. They must spend a lot of time for communication. Therefore, computers are necessary in our life .

Tiếng Việt

Máy tính là một trong những phát minh quan trọng nhất trong lịch sử dân tộc. Nó có nhiều ảnh hưởng tác động đến đời sống của tất cả chúng ta. Thứ nhất, máy tính cải tổ chất lượng tiếp xúc. Trước khi máy tính được phát minh, việc tiếp xúc rất khó khăn vất vả nên việc trò chuyện với những người khác ở quá xa. Giờ đây, máy tính mang mọi người đến gần nhau hơn. Ví dụ, mọi người hoàn toàn có thể tiếp xúc với những người khác trên quốc tế bằng cách sử dụng e-mail. Nó tiết kiệm ngân sách và chi phí thời hạn của họ so với thư. Điều này rất thuận tiện cho những người muốn gửi thư đến vương quốc khác. Thứ hai, có máy tính tại nơi thao tác sẽ giúp doanh nghiệp hoạt động giải trí hiệu suất cao hơn. Sử dụng máy tính cắt giảm thời hạn thao tác của họ. Họ không cần phải viết mọi thứ ra bằng tay hoặc đánh máy trên máy đánh chữ. Nếu họ không thao tác bằng máy tính, họ hoàn toàn có thể mắc rất nhiều lỗi. Ngoài ra, việc tìm kiếm thông tin bạn cần cũng trở nên thuận tiện hơn. Khi máy tính chưa được phát minh, mọi người phải đến thư viện, tìm kiếm sách và tìm hiểu và khám phá thông tin. Bây giờ, bạn hoàn toàn có thể tìm thấy thông tin trên internet. Sau đó, máy tính được sử dụng trong trường học. Giáo viên sử dụng nó để giảng dạy. Các tiết học mê hoặc hơn nên học viên dễ nhớ bài. Nếu máy tính không được phát minh, mọi người sẽ thao tác kém hiệu suất cao, do đó kinh tế tài chính sẽ không tăng lên. Họ phải dành nhiều thời hạn cho tiếp xúc. Vì vậy, máy tính rất thiết yếu trong đời sống của tất cả chúng ta .

Viết đoạn văn về phát minh bằng tiếng Anh – Mẫu 3

Tiếng Anh 

It is totally right to say that smartphone is one of the biggest inventions in the 20 th century, because no other electric device at that period had such important impacts on people’s daily life. Most people nowadays admit that they cannot imagine the life without smartphones. It is normal for us to not watch the TV in a day, not play video games in a week, or not turn on the DVD player in a month, but I am sure that most of us cannot let go our smart phones in an hour. The first device that can at least be qualifies as a smart phone was just a complicated brick phone. It was called The Simon phone, and people had to by it with the price up to 4000 US dollars. It did not last long on the market due to the unreasonable price as well as poor quality, but it could be considered as a pioneer in the empire of smartphones. In 1996, Nokia introduced the Nokia 9000, and it was considered as one of the first smartphones. Although it did bring a whole new experience for users, it still had some disadvantages that could not satisfied the world. However, the whole concept about smart phones had changed completely with the first IPhone. Apple’s device was innovative in many ways, both in technology and design. On the other hand, Google’s Android had a much slower start. However ; in the year of 2012, Android officially ruled the smartphone market all over the world. To sum up, smart phones had been invading our world in the way that we do not realize, and our lives would become much harder if we do not have this useful assistant .

Tiếng Việt

Hoàn toàn đúng khi nói rằng điện thoại cảm ứng mưu trí là một trong những phát minh lớn nhất của thế kỉ 20, chính bới không có một thiết bị điện tử nào khác ở cùng thời gian có những tác động ảnh hưởng quan trọng như thế đến đời sống hằng ngày của con người. Hầu hết mọi người lúc bấy giờ thừa nhận rằng họ không hề tưởng tượng được đời sống không có điện thoại cảm ứng mưu trí. Việc tất cả chúng ta không xem TV trong một ngày, không chơi game show điện tử trong vòng một tuần, hoặc không bắt chiếc máy phát đĩa lên trong một tháng là thông thường, nhưng tôi chắc rằng hầu hết tất cả chúng ta đều không hề rời khỏi chiếc điện thoại cảm ứng của mình trong một giờ. Thiết bị tiên phong hoàn toàn có thể tối thiểu đạt được tiêu chuẩn một chiếc điện thoại cảm ứng mưu trí chỉ là một điện thoại thông minh cục gạch phức tạp. Nó được gọi là điện thoại thông minh Simon, và mọi người phải mua nó với mức giá tới 4000 đô la Mỹ. Nó không sống sót lấu được trên thị trường chính bới giá tiền bất hài hòa và hợp lý và chất lượng kém, nhưng nó hoàn toàn có thể được xem là tiên phong trong đế chế điện thoại cảm ứng mưu trí. Vào năm 1996, Nokia cho ra đời chiếc Nokia 9000, và nó được xem là chiếc điện thoại cảm ứng mưu trí tiên phong. Mặc dù nó đã mang đến một thưởng thức trọn vẹn mới cho người dùng, nó vẫn còn những khuyết điểm không hề làm hài lòng quốc tế. Tuy nhiên, hàng loạt khái niệm về điện thoại cảm ứng mưu trí đã trọn vẹn biến hóa với chiếc I Phone tiên phong. Thiết bị của Apple đã được phát minh sáng tạo trong nhiều cách, cả về kĩ thuật lẫn phong cách thiết kế. Mặt khác, hệ điều hành quản lý Android của Google có một khởi đầu chậm hơn. Tuy nhiên ; trong nam 2012, Android đã chính thức thống trị thị trường điện thoại thông minh mưu trí trên khắp quốc tế. Kết luận lại rằng, điện thoại cảm ứng mưu trí đã xâm lăng quốc tế của tất cả chúng ta mà tất cả chúng ta không nhận ra, và đời sống sẽ khó khăn vất vả hơn nhiều nếu tất cả chúng ta không có trợ thủ đắc lực này .

Viết đoạn văn về phát minh bằng tiếng Anh – Mẫu 4

Tiếng Anh 

People had been inventing new things for almost every day since a very long time ago ; however, there were not many inventions that have had such many impacts on our contemporary society as television. It was first successfully simulated in San Francisco in 1927 by a 21 – year-old inventor who had spent his early life in a house without electricity until he was 14. The television could be explained as a device with a system to capture moving pictures in a form that could be coded onto radio waves and then transformed back on a màn hình hiển thị. It was a complicated electric device that needed experiments and improvement for a long time after being used worldwide. Television was most used to broadcast short films, weather forecast, and sport games. At the early time, all of the images were in black and white, and the quality was very low for viewers to actually enjoy. The development of it was even interrupted by the world war two, and it took a much longer time for human kind to reach to those high quality televisions like these days. Televisions used to be thick and heavy like blocks of brick, but nowadays it is very easy for us to find a 2 – inch thick plasma TV. Viewers use it to entertain, but it also has another mission of broadcast the advertisements which bring huge profit to the TV stations. The government is usually the one that own most, or all of the major networks instead of the private enterprises, and all of the contents have to meet certain standard to be on air. Televisions are so familiar that we even do not notice it’s existence, and the world would be a very boring place without it .

Tiếng Việt

Con người đã luôn phát minh ra những thứ mới gần như mỗi ngày từ rất lâu rồi ; tuy nhiên, không có nhiều những phát minh thật sự có nhiều tác động ảnh hưởng đến xã hội văn minh của tất cả chúng ta như chiếc TV. Nó đã được mô phỏng một cách thành công xuất sắc tại San Francisco vào năm 1927 bởi một nhà phát minh chỉ mới 21 tuổi, người mã đã dành phần đời lúc trẻ của mình sống trong một căn nhà không có nguồn điện đến năm 14 tuổi. TV hoàn toàn có thể được lý giải là một thiết bị với mạng lưới hệ thống bắt giữ những hình ảnh hoạt động dưới dạng hoàn toàn có thể được mã hóa thành sóng radio và sau đó được truyền ngược lại màn hình hiển thị. Nó là một thiết bị điện phức tạp cần rất nhiều cuộc thí nghiệm và cải tổ trong một thời hạn dài trước khi được sử dụng thoáng đãng trên khắp quốc tế. TV từng được sử dụng nhiều nhất cho việc phát sóng phim ngắn, dự báo thời tiết và những trận đấu thể thao. Vào thời hạn đầu, hàng loạt hình ảnh đều có màu trắng đen, và chất lượng thì rất thấp để người xem hoàn toàn có thể thật sự chiêm ngưỡng và thưởng thức. Sự tăng trưởng của nó thậm phí bị gián đoạn bởi cuộc cuộc chiến tranh quốc tế thứ 2, và nó tốn một khoảng chừng thời hạn dài trước khi trái đất đạt đến những chiếc TV chất lượng cao như ngày hôm nay. TV đã từng rất dày và nặng như những khối gạch, nhưng thời nay thật thuận tiện cho tất cả chúng ta tìm thấy một chiếc TV plasma chỉ dày 2 inch. Người xem sử dụng nó để vui chơi, nhưng nó còn có một trách nhiệm khác là phát sóng những quảng cáo đem đến doanh thu khổng lồ cho đài truyền hình. Chính quyền thường là nơi nắm giữ phần đông hoặc hàng loạt mạng lưới thay vì doanh nghiệp tư nhân, và hàng loạt nội dung cần phải đạt những tiêu chuẩn nhất định để được phát sóng. TV quen thuộc với tất cả chúng ta đến nỗi tất cả chúng ta thậm chí còn còn không chú ý đến sự sống sót của nó, và quốc tế sẽ trở thành một nơi nhàm chán nếu không có nó .

Viết đoạn văn về phát minh bằng tiếng Anh – Mẫu 5

Tiếng Anh 

obile phone is one of the great inventions of l people. Everyone owns at least one phone these days. The Phones were invented and officially operated in 1877. So far, many different phones have come into being : public phones, telephones, phones and smartphones. The most commonly used phone type today is a smart phone. Smartphones have touch screens for you to manipulate on it. A smartphone màn hình hiển thị is usually larger than a hand. Smartphones have the full functionality of a phone. Also we can use it to watch movies, listen to music, study and play games. The function of taking pictures and recording videos is also very popular with people. There are many brands that manufacture smartphones like Apple, Samsung, LG. I use the Apple iPhone X and I love it. I have great admiration and gratitude for the creators of such great products as smartphones .

Tiếng Việt 

Điện thoại di động là một trong những phát minh vĩ đại của l người. Ngày nay toàn bộ mọi người đều chiếm hữu tối thiểu một chiếc điện thoại thông minh. Điện thoại được phát minh và chính thức hoạt động giải trí vào năm 1877. Đến nay đã có rất nhiều lại điện thoại thông minh khác nhau sinh ra : điện thoại thông minh công cộng, điện thoại cảm ứng bàn, điện thoại cảm ứng thường thì và điện thoại cảm ứng mưu trí. Loại điện thoại cảm ứng được sử dụng phổ cập lúc bấy giờ đó là điện thoại thông minh mưu trí. Điện thoại mưu trí có màn hình hiển thị cảm ứng để những bạn có thể thao tác trên nó. Màn hình của điện thoại cảm ứng mưu trí thường to hơn bàn tay. Điện thoại mưu trí có vừa đủ công dụng của một chiếc điện thoại thông minh. Ngoài ra tất cả chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng nó để xem phim, nghe nhạc, học tập và chơi game show. Chức năng chụp ảnh và quay video cũng được mọi người vô cùng thương mến. Có rất nhiều tên thương hiệu sản xuất điện thoại cảm ứng mưu trí như Apple, Samsung, LG, … Tôi sử dụng chiếc IPhone X của Apple và cảm thấy rất thích. Tôi cảm thất rất ngưỡng mộ và biết ơn những nhà sáng tạo đã cho sinh ra một mẫu sản phẩm tuyệt vời như điện thoại cảm ứng mưu trí .

Viết đoạn văn về phát minh bằng tiếng Anh – Mẫu 6

Tiếng Anh

Computers are one of the innovations of an entire society. The first computer was invented in 1972 by some of French people. Now, you can see computers everywhere. The computer consists of hardware such as a monitor, a keyboard for entering data, and a computer mouse and software. The led màn hình hiển thị helps it display images to the user. People use computers in many different professions. It has the function of helping users store huge amounts of information. Combining with the internet helps us to work more effectively. The calculator can also be used to communicate with friends. For students, computers are used primarily for learning purposes. I can find anything I need with just a computer with an internet connection. In addition to the tiring learning times, we can use the computer for entertainment, watching movies, listening to music, … For the convenience of users, many laptops were born and very compact. I feel so lucky and happy to have been born in a time when technology is advancing. Thanks to that, I can experience these extremely convenient technology products .

Tiếng Việt

Sự sinh ra của máy vi tính chính là một trong những sự thay đổi của cả một xã hội. Chiếc máy vi tính tiên phong được sinh ra vào năm 1972 bởi một nhóm người pháp. Ngày nay những bạn hoàn toàn có thể thấy máy tính Open ở khắp mọi nơi. Máy tính gồm có phần cứng như là màn hình hiển thị, bàn phím để nhập tài liệu và một con chuột máy tính và ứng dụng. Màn hình led giúp nó hiển thị hình ảnh cho người dùng. Người ta sử dụng máy tính trong rất nhiều ngành nghề khác nhau. Nó có công dụng giúp người dùng tàng trữ khối lượng thông tin khổng lồ. Kết hợp với mạng lưới internet giúp cho tất cả chúng ta thao tác một cách hiệu suất cao hơn. Máy tính cũng hoàn toàn có thể được sử dụng để liên lạc với bạn hữu. Đối với học viên, máy tính được sử dụng với mục tiêu chính để học tập. Tôi hoàn toàn có thể tìm thấy bất kể kiến thức và kỹ năng gì mà tôi cần chỉ với một chiếc máy tính có liên kết internet. Ngoài những lúc học tập stress tất cả chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng máy tính để vui chơi, xem phim, nghe nhạc, … Để thuận tiện cho người sử dụng thì nhiều chiếc máy tính xách tay đã sinh ra và rất gọn nhẹ. Tôi cảm thấy mình thật như mong muốn và niềm hạnh phúc vì được sinh ra trong thời kỳ công nghệ tiên tiến đang ngày càng tăng trưởng. Nhờ đó mà tôi hoàn toàn có thể được thưởng thức những loại sản phẩm công nghệ tiên tiến vô cùng thuận tiện này .

Viết đoạn văn về một phát minh khoa học bằng tiếng Anh là tài liệu rất hữu ích, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng, biết viết một đoạn văn ngắn bằng tiếng Anh về chủ đề thân thuộc trong cuộc sống.

Tài liệu gồm 6 mẫu bài viết về một phát minh khoa học khác nhau giúp những em học viên tích góp thêm nhiều từ vựng và cấu trúc câu tương thích trong văn miêu tả tiếng Anh. Ngoài ra những bạn tìm hiểu thêm thêm đoạn văn tả ngày Tết bằng tiếng Anh, đoạn văn tiếng Anh viết về một thành phố mà em thích. Sau đây là nội dung chi tiết cụ thể mời những bạn cùng tìm hiểu thêm và tải tài liệu tại đây .

Viết đoạn văn về phát minh bằng tiếng Anh – Mẫu 1

Tiếng Anh 

Each invention usually comes along with its own inventor ; however, the Internet – one of the greatest discoveries of mankind in the 20 th century has no single inventor. It first started in the United States more than 50 years ago, and it kept evolved through time. For decades, scientists had been using it to communicate and share data with others. Many scientists and researchers had developed the best way of sending information from one computer to another. The very first computer was located in a laboratory at University of California, and it was about the size of a small house. By the end of 1969, there were just four computers that were connected to the Government’s Computer Network, but the network grew steadily during the 1970 s. By the end of the 1970 s, a computer scientist named Vinton Cerf had developed a way for all of the computers on all of the world’s mini-networks to communicate with one another. The Internet had a significant changing in 1991. That year, a computer programmer named Tim Berners-Lee introduced the World Wide Web : a “ web ” of information that anyone on the Internet could retrieve. Since then, the Internet has changed in many ways. Most recently, social networking sites like Facebook, Twitter, YouTube, Instagram etc have become a popular way for people of all ages to stay connected. Today, we use the Internet for almost everything, and it would be impossible for many people to imagine life without it .

Tiếng Việt

Mỗi một phát minh thường đi kèm với người đã phát minh sáng tạo ra nó ; tuy nhiên, mạng Internet – một trong những phát hiện vĩ đại nhất của loài người trong thế kỉ 20 lại không có một người phát minh riêng không liên quan gì đến nhau nào. Nó khởi đầu lần tiên phong vào hơn 50 năm trước tại Hoa Kì, và nó luôn tiến hóa theo thời hạn. Trong nhiều thập kỉ, những nhà khoa học đã sử dụng nó để tiếp xúc và san sẻ tài liệu với nhau. Rất nhiều nhà khoa học và nhà nghiên cứu đã tăng trưởng cách tốt nhất để gửi thông tin từ một máy vi tính này sang máy khác. Chiếc máy vi tính để bàn tiên phong được đặt ở một phòng thí nghiệm tại Đại học California, và nó gần bằng kích cỡ của một căn nhà nhỏ. Vào cuối năm 1969, chỉ có duy nhất 4 chiếc máy vi tính được liên kết với Mạng lưới Vi tính Quốc gia, nhưng mạng lưới hệ thống này tăng trưởng bền vững và kiên cố trong những năm 1970. Vào cuối thập niên 70, một nhà khoa học máy tính tên Vinton Cerf đã tăng trưởng một cách để toàn bộ máy vi tính trong một mạng lưới nhỏ toàn thế giới hoàn toàn có thể tiếp xúc với nhau. Mạng Internet có một đổi khác điển hình nổi bật vào năm 1991. Vào năm đó, một nhà lập trình vi tính có tên Tim Berners-Lee ra mắt cụm từ Mạng lưới toàn thế giới : một “ mạng nhện rác rưởi ” thông tin mà toàn bộ mọi người trên Internet đều hoàn toàn có thể lấy được. Kể từ đó, mạng Internet đã biến hóa theo nhiều cách. Gần đây nhất, những trang mạng xã hội như Facebook, Twitter, Youtube, Instagram .. v .. v. đã và đang trở thành một phương pháp thông dụng để người dân ở mọi lứa tuổi hoàn toàn có thể link với nhau. Ngày nay, tất cả chúng ta sử dụng mạng Internet cho hầu hết mọi việc, và nhiều người sẽ không thể nào tưởng tượng được đời sống không có nó .

Viết đoạn văn về phát minh bằng tiếng Anh – Mẫu 2

Tiếng Anh 

Computer is one of the most important invention in history. It has much influence on our life. Firstly, computer improves quality of communication. Before computer was invented, the communication is so difficult that talking with others too far away. Now, computers bring people closer together. For example, people can communicate with others in the world by using e-mail. It saves their time compared with letter. It’s very convenient for people who’d like to send letters to other country. Secondly, having computers in the work place help the business to run more efficiently. Using computer cut down their work times. They don’t have to write everything out by hand or type it out on typewriters. If they don’t work by computer, they may make a lot of mistake. Also, It’s easier to find the information that you need to find. When computers weren’t invented, people had to go to libraries and search through books and find out information. Now, you can find information in the internet. Then, computer is used in schools. Teachers use it for teaching. The lessons are more interesting so students remember the lesson easily. If the computer weren’t invented, people would work inefficiently so economics wouldn’t increase. They must spend a lot of time for communication. Therefore, computers are necessary in our life .

Tiếng Việt

Máy tính là một trong những phát minh quan trọng nhất trong lịch sử dân tộc. Nó có nhiều tác động ảnh hưởng đến đời sống của tất cả chúng ta. Thứ nhất, máy tính cải tổ chất lượng tiếp xúc. Trước khi máy tính được phát minh, việc tiếp xúc rất khó khăn vất vả nên việc chuyện trò với những người khác ở quá xa. Giờ đây, máy tính mang mọi người đến gần nhau hơn. Ví dụ, mọi người hoàn toàn có thể tiếp xúc với những người khác trên quốc tế bằng cách sử dụng e-mail. Nó tiết kiệm ngân sách và chi phí thời hạn của họ so với thư. Điều này rất thuận tiện cho những người muốn gửi thư đến vương quốc khác. Thứ hai, có máy tính tại nơi thao tác sẽ giúp doanh nghiệp hoạt động giải trí hiệu suất cao hơn. Sử dụng máy tính cắt giảm thời hạn thao tác của họ. Họ không cần phải viết mọi thứ ra bằng tay hoặc đánh máy trên máy đánh chữ. Nếu họ không thao tác bằng máy tính, họ hoàn toàn có thể mắc rất nhiều lỗi. Ngoài ra, việc tìm kiếm thông tin bạn cần cũng trở nên thuận tiện hơn. Khi máy tính chưa được phát minh, mọi người phải đến thư viện, tìm kiếm sách và khám phá thông tin. Bây giờ, bạn hoàn toàn có thể tìm thấy thông tin trên internet. Sau đó, máy tính được sử dụng trong trường học. Giáo viên sử dụng nó để giảng dạy. Các tiết học mê hoặc hơn nên học viên dễ nhớ bài. Nếu máy tính không được phát minh, mọi người sẽ thao tác kém hiệu suất cao, do đó kinh tế tài chính sẽ không tăng lên. Họ phải dành nhiều thời hạn cho tiếp xúc. Vì vậy, máy tính rất thiết yếu trong đời sống của tất cả chúng ta .

Viết đoạn văn về phát minh bằng tiếng Anh – Mẫu 3

Tiếng Anh 

It is totally right to say that smartphone is one of the biggest inventions in the 20 th century, because no other electric device at that period had such important impacts on people’s daily life. Most people nowadays admit that they cannot imagine the life without smartphones. It is normal for us to not watch the TV in a day, not play video games in a week, or not turn on the DVD player in a month, but I am sure that most of us cannot let go our smart phones in an hour. The first device that can at least be qualifies as a smart phone was just a complicated brick phone. It was called The Simon phone, and people had to by it with the price up to 4000 US dollars. It did not last long on the market due to the unreasonable price as well as poor quality, but it could be considered as a pioneer in the empire of smartphones. In 1996, Nokia introduced the Nokia 9000, and it was considered as one of the first smartphones. Although it did bring a whole new experience for users, it still had some disadvantages that could not satisfied the world. However, the whole concept about smart phones had changed completely with the first IPhone. Apple’s device was innovative in many ways, both in technology and design. On the other hand, Google’s Android had a much slower start. However ; in the year of 2012, Android officially ruled the smartphone market all over the world. To sum up, smart phones had been invading our world in the way that we do not realize, and our lives would become much harder if we do not have this useful assistant .

Tiếng Việt

Hoàn toàn đúng khi nói rằng điện thoại thông minh mưu trí là một trong những phát minh lớn nhất của thế kỉ 20, do tại không có một thiết bị điện tử nào khác ở cùng thời gian có những ảnh hưởng tác động quan trọng như thế đến đời sống hằng ngày của con người. Hầu hết mọi người lúc bấy giờ thừa nhận rằng họ không hề tưởng tượng được đời sống không có điện thoại thông minh mưu trí. Việc tất cả chúng ta không xem TV trong một ngày, không chơi game show điện tử trong vòng một tuần, hoặc không bắt chiếc máy phát đĩa lên trong một tháng là thông thường, nhưng tôi chắc rằng hầu hết tất cả chúng ta đều không hề rời khỏi chiếc điện thoại thông minh của mình trong một giờ. Thiết bị tiên phong hoàn toàn có thể tối thiểu đạt được tiêu chuẩn một chiếc điện thoại thông minh mưu trí chỉ là một điện thoại cảm ứng cục gạch phức tạp. Nó được gọi là điện thoại thông minh Simon, và mọi người phải mua nó với mức giá tới 4000 đô la Mỹ. Nó không sống sót lấu được trên thị trường do tại giá tiền bất hài hòa và hợp lý và chất lượng kém, nhưng nó hoàn toàn có thể được xem là tiên phong trong đế chế điện thoại thông minh mưu trí. Vào năm 1996, Nokia cho ra đời chiếc Nokia 9000, và nó được xem là chiếc điện thoại thông minh mưu trí tiên phong. Mặc dù nó đã mang đến một thưởng thức trọn vẹn mới cho người dùng, nó vẫn còn những khuyết điểm không hề làm hài lòng quốc tế. Tuy nhiên, hàng loạt khái niệm về điện thoại thông minh mưu trí đã trọn vẹn biến hóa với chiếc I Phone tiên phong. Thiết bị của Apple đã được phát minh sáng tạo trong nhiều cách, cả về kĩ thuật lẫn phong cách thiết kế. Mặt khác, hệ quản lý và điều hành Android của Google có một khởi đầu chậm hơn. Tuy nhiên ; trong nam 2012, Android đã chính thức thống trị thị trường điện thoại cảm ứng mưu trí trên khắp quốc tế. Kết luận lại rằng, điện thoại thông minh mưu trí đã lấn chiếm quốc tế của tất cả chúng ta mà tất cả chúng ta không nhận ra, và đời sống sẽ khó khăn vất vả hơn nhiều nếu tất cả chúng ta không có trợ thủ đắc lực này .

Viết đoạn văn về phát minh bằng tiếng Anh – Mẫu 4

Tiếng Anh 

People had been inventing new things for almost every day since a very long time ago ; however, there were not many inventions that have had such many impacts on our contemporary society as television. It was first successfully simulated in San Francisco in 1927 by a 21 – year-old inventor who had spent his early life in a house without electricity until he was 14. The television could be explained as a device with a system to capture moving pictures in a form that could be coded onto radio waves and then transformed back on a màn hình hiển thị. It was a complicated electric device that needed experiments and improvement for a long time after being used worldwide. Television was most used to broadcast short films, weather forecast, and sport games. At the early time, all of the images were in black and white, and the quality was very low for viewers to actually enjoy. The development of it was even interrupted by the world war two, and it took a much longer time for human kind to reach to those high quality televisions like these days. Televisions used to be thick and heavy like blocks of brick, but nowadays it is very easy for us to find a 2 – inch thick plasma TV. Viewers use it to entertain, but it also has another mission of broadcast the advertisements which bring huge profit to the TV stations. The government is usually the one that own most, or all of the major networks instead of the private enterprises, and all of the contents have to meet certain standard to be on air. Televisions are so familiar that we even do not notice it’s existence, and the world would be a very boring place without it .

Tiếng Việt

Con người đã luôn phát minh ra những thứ mới gần như mỗi ngày từ rất lâu rồi ; tuy nhiên, không có nhiều những phát minh thật sự có nhiều tác động ảnh hưởng đến xã hội văn minh của tất cả chúng ta như chiếc TV. Nó đã được mô phỏng một cách thành công xuất sắc tại San Francisco vào năm 1927 bởi một nhà phát minh chỉ mới 21 tuổi, người mã đã dành phần đời lúc trẻ của mình sống trong một căn nhà không có nguồn điện đến năm 14 tuổi. TV hoàn toàn có thể được lý giải là một thiết bị với mạng lưới hệ thống bắt giữ những hình ảnh hoạt động dưới dạng hoàn toàn có thể được mã hóa thành sóng radio và sau đó được truyền ngược lại màn hình hiển thị. Nó là một thiết bị điện phức tạp cần rất nhiều cuộc thí nghiệm và cải tổ trong một thời hạn dài trước khi được sử dụng thoáng đãng trên khắp quốc tế. TV từng được sử dụng nhiều nhất cho việc phát sóng phim ngắn, dự báo thời tiết và những trận đấu thể thao. Vào thời hạn đầu, hàng loạt hình ảnh đều có màu trắng đen, và chất lượng thì rất thấp để người xem hoàn toàn có thể thật sự chiêm ngưỡng và thưởng thức. Sự tăng trưởng của nó thậm phí bị gián đoạn bởi cuộc cuộc chiến tranh quốc tế thứ 2, và nó tốn một khoảng chừng thời hạn dài trước khi quả đât đạt đến những chiếc TV chất lượng cao như ngày hôm nay. TV đã từng rất dày và nặng như những khối gạch, nhưng ngày này thật thuận tiện cho tất cả chúng ta tìm thấy một chiếc TV plasma chỉ dày 2 inch. Người xem sử dụng nó để vui chơi, nhưng nó còn có một trách nhiệm khác là phát sóng những quảng cáo đem đến doanh thu khổng lồ cho đài truyền hình. Chính quyền thường là nơi nắm giữ hầu hết hoặc hàng loạt mạng lưới thay vì doanh nghiệp tư nhân, và hàng loạt nội dung cần phải đạt những tiêu chuẩn nhất định để được phát sóng. TV quen thuộc với tất cả chúng ta đến nỗi tất cả chúng ta thậm chí còn còn không chú ý đến sự sống sót của nó, và quốc tế sẽ trở thành một nơi nhàm chán nếu không có nó .

Viết đoạn văn về phát minh bằng tiếng Anh – Mẫu 5

Tiếng Anh 

obile phone is one of the great inventions of l people. Everyone owns at least one phone these days. The Phones were invented and officially operated in 1877. So far, many different phones have come into being : public phones, telephones, phones and smartphones. The most commonly used phone type today is a smart phone. Smartphones have touch screens for you to manipulate on it. A smartphone màn hình hiển thị is usually larger than a hand. Smartphones have the full functionality of a phone. Also we can use it to watch movies, listen to music, study and play games. The function of taking pictures and recording videos is also very popular with people. There are many brands that manufacture smartphones like Apple, Samsung, LG. I use the Apple iPhone X and I love it. I have great admiration and gratitude for the creators of such great products as smartphones .

Tiếng Việt 

Điện thoại di động là một trong những phát minh vĩ đại của l người. Ngày nay tổng thể mọi người đều chiếm hữu tối thiểu một chiếc điện thoại thông minh. Điện thoại được phát minh và chính thức hoạt động giải trí vào năm 1877. Đến nay đã có rất nhiều lại điện thoại thông minh khác nhau sinh ra : điện thoại cảm ứng công cộng, điện thoại cảm ứng bàn, điện thoại thông minh thường thì và điện thoại cảm ứng mưu trí. Loại điện thoại cảm ứng được sử dụng thông dụng lúc bấy giờ đó là điện thoại thông minh mưu trí. Điện thoại mưu trí có màn hình hiển thị cảm ứng để những bạn có thể thao tác trên nó. Màn hình của điện thoại cảm ứng mưu trí thường to hơn bàn tay. Điện thoại mưu trí có khá đầy đủ công dụng của một chiếc điện thoại cảm ứng. Ngoài ra tất cả chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng nó để xem phim, nghe nhạc, học tập và chơi game show. Chức năng chụp ảnh và quay video cũng được mọi người vô cùng yêu dấu. Có rất nhiều tên thương hiệu sản xuất điện thoại cảm ứng mưu trí như Apple, Samsung, LG, … Tôi sử dụng chiếc IPhone X của Apple và cảm thấy rất thích. Tôi cảm thất rất ngưỡng mộ và biết ơn những nhà sáng tạo đã cho sinh ra một mẫu sản phẩm tuyệt vời như điện thoại thông minh mưu trí .

Viết đoạn văn về phát minh bằng tiếng Anh – Mẫu 6

Tiếng Anh

Computers are one of the innovations of an entire society. The first computer was invented in 1972 by some of French people. Now, you can see computers everywhere. The computer consists of hardware such as a monitor, a keyboard for entering data, and a computer mouse and software. The led màn hình hiển thị helps it display images to the user. People use computers in many different professions. It has the function of helping users store huge amounts of information. Combining with the internet helps us to work more effectively. The calculator can also be used to communicate with friends. For students, computers are used primarily for learning purposes. I can find anything I need with just a computer with an internet connection. In addition to the tiring learning times, we can use the computer for entertainment, watching movies, listening to music, … For the convenience of users, many laptops were born and very compact. I feel so lucky and happy to have been born in a time when technology is advancing. Thanks to that, I can experience these extremely convenient technology products .

Tiếng Việt

Sự sinh ra của máy vi tính chính là một trong những sự thay đổi của cả một xã hội. Chiếc máy vi tính tiên phong được sinh ra vào năm 1972 bởi một nhóm người pháp. Ngày nay những bạn hoàn toàn có thể thấy máy tính Open ở khắp mọi nơi. Máy tính gồm có phần cứng như là màn hình hiển thị, bàn phím để nhập tài liệu và một con chuột máy tính và ứng dụng. Màn hình led giúp nó hiển thị hình ảnh cho người dùng. Người ta sử dụng máy tính trong rất nhiều ngành nghề khác nhau. Nó có tính năng giúp người dùng tàng trữ khối lượng thông tin khổng lồ. Kết hợp với mạng lưới internet giúp cho tất cả chúng ta thao tác một cách hiệu suất cao hơn. Máy tính cũng hoàn toàn có thể được sử dụng để liên lạc với bè bạn. Đối với học viên, máy tính được sử dụng với mục tiêu chính để học tập. Tôi hoàn toàn có thể tìm thấy bất kể kỹ năng và kiến thức gì mà tôi cần chỉ với một chiếc máy tính có liên kết internet. Ngoài những lúc học tập stress tất cả chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng máy tính để vui chơi, xem phim, nghe nhạc, … Để thuận tiện cho người sử dụng thì nhiều chiếc máy tính xách tay đã sinh ra và rất gọn nhẹ. Tôi cảm thấy mình thật suôn sẻ và niềm hạnh phúc vì được sinh ra trong thời kỳ công nghệ tiên tiến đang ngày càng tăng trưởng. Nhờ đó mà tôi hoàn toàn có thể được thưởng thức những mẫu sản phẩm công nghệ tiên tiến vô cùng thuận tiện này .