Viết 1 đoạn văn khoảng 12 dòng trình bày suy nghĩ của em về ngày Tết cổ truyền

* Viết một đoạn văn ( khoảng 5-7 câu ) trình bày suy nghĩ của em về tác hại của thói vô trách nhiệm trong cuộc sống.- Viết một đoạn văn ( khoảng 5-7 câu ) trình bày suy nghĩ của em về thế hệ trẻ ngày nay phải làm gì để phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc ta.- Viết một đoạn văn ( khoảng 5-7 câu ) trình bày suy nghĩ của em về đức tính giản dị trong đời sống.- Viết một đoạn văn ( khoảng 5-7…

* Viết một đoạn văn ( khoảng 5-7 câu ) trình bày suy nghĩ của em về tác hại của  thói vô trách nhiệm trong cuộc sống.

– Viết một đoạn văn ( khoảng 5-7 câu ) trình bày suy nghĩ của em về thế hệ trẻ ngày nay phải làm gì để phát huy  truyền thống yêu nước của dân tộc ta.

– Viết một đoạn văn ( khoảng 5-7 câu ) trình bày suy nghĩ của em về đức tính giản dị trong đời sống.

– Viết một đoạn văn ( khoảng 5-7 câu ) trình bày suy nghĩ của em về công dụng của văn chương trong đời sống.