Thu nhập trong thời gian công tác nước ngoài, tính thuế thế nào?

Hiện công ty nhu yếu ông nộp thuế bổ trợ cho lương năm 2020 với mức thuế suất vận dụng là 20 % và không được khấu trừ gia cảnh vì là đối tượng người dùng không cư trú tại Nước Ta đủ 183 ngày theo lao lý tại Thông tư số 111 / 2013 / TT-BTC, và do trước đó trả thu nhập đã thu theo thuế lũy tiến là không đúng .
Ông Lê hỏi, công ty đang vận dụng mức thuế so với ông như vậy là đúng hay sai ? Nếu đúng thì chủ trương thuế thu nhập cá thể như vậy có công bằng không, thu nhập của ông khi thao tác ở Nước Ta và khi ở nước ngoài gần như không đổi khác, công ty vẫn trả lương tại Nước Ta và ông không được giảm trừ gia cảnh cho những con. Nếu công ty đang nhu yếu sai thì ông phải làm gì ( như những năm trước thì công ty chỉ nhu yếu kê khai thuế tại Nước Ta và phần thu nhập ( phụ cấp ) được nhận tại nước ngoài để kê khai nộp thuế thu nhập cá thể tại Nước Ta ) ?
Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc vấn đáp yếu tố này như sau :

Tại Điều 2 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Chính phủ quy định:

“ Điều 1. Người nộp thuế
Người nộp thuế là cá thể cư trú và cá thể không cư trú theo lao lý tại Điều 2 Luật Thuế thu nhập cá thể, Điều 2 Nghị định số 65/2013 / NĐ-CP ngày 27/6/2013 của nhà nước lao lý cụ thể một số ít điều của Luật Thuế thu nhập cá thể và Luật sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Luật Thuế thu nhập cá thể, có thu nhập chịu thuế theo pháp luật tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá thể và Điều 3 Nghị định số 65/2013 / NĐ-CP .
Phạm vi xác lập thu nhập chịu thuế của người nộp thuế như sau :
Đối với cá thể cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài chủ quyền lãnh thổ Nước Ta, không phân biệt nơi trả thu nhập ;
Đối với cá thể là công dân của vương quốc, vùng chủ quyền lãnh thổ đã ký kết Hiệp định với Nước Ta về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế so với những loại thuế đánh vào thu nhập và là cá thể cư trú tại Nước Ta thì nghĩa vụ và trách nhiệm thuế thu nhập cá thể được tính từ tháng đến Nước Ta trong trường hợp cá thể lần tiên phong xuất hiện tại Nước Ta đến tháng kết thúc hợp đồng lao động và rời Nước Ta ( được tính đủ theo tháng ) không phải thực thi những thủ tục xác nhận lãnh sự để được thực thi không thu thuế trùng hai lần theo Hiệp định tránh đánh thuế trùng giữa hai vương quốc .
Đối với cá thể không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Nước Ta, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập ” .
Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 111 / 2013 / TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính pháp luật :
“ 1. Cá nhân cư trú là người phân phối một trong những điều kiện kèm theo sau đây :
a ) Có mặt tại Nước Ta từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày tiên phong xuất hiện tại Nước Ta, trong đó ngày đến và ngày đi được tính là một ( 01 ) ngày. Ngày đến và ngày đi được địa thế căn cứ vào xác nhận của cơ quan quản trị xuất nhập cảnh trên hộ chiếu ( hoặc giấy thông hành ) của cá thể khi đến và khi rời Nước Ta. Trường hợp nhập cư và xuất cảnh trong cùng một ngày thì được tính chung là một ngày cư trú .
Cá nhân xuất hiện tại Nước Ta theo hướng dẫn tại điểm này là sự hiện hữu của cá thể đó trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta .
b ) Có nơi ở liên tục tại Nước Ta theo một trong hai trường hợp sau :
b. 1 ) Có nơi ở tiếp tục theo pháp luật của pháp lý về cư trú :
b. 1.1 ) Đối với công dân Nước Ta : Nơi ở tiếp tục là nơi cá thể sinh sống tiếp tục, không thay đổi không có thời hạn tại một chỗ ở nhất định và đã ĐK thường trú theo pháp luật của pháp lý về cư trú .
b. 1.2 ) Đối với người nước ngoài : Nơi ở tiếp tục là nơi ở thường trú ghi trong Thẻ thường trú hoặc nơi ở tạm trú khi ĐK cấp Thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công an cấp .
b. 2 ) Có nhà thuê để ở tại Nước Ta theo lao lý của pháp lý về nhà tại, với thời hạn của những hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế, đơn cử như sau :
b. 2.1 ) Cá nhân chưa hoặc không có nơi ở liên tục theo hướng dẫn tại Điểm b. 1 Khoản 1 Điều này nhưng có tổng số ngày thuê nhà để ở theo những hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế cũng được xác lập là cá thể cư trú, kể cả trường hợp thuê nhà ở nhiều nơi .
b. 2.2 ) Nhà thuê để ở gồm có cả trường hợp ở khách sạn, ở nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ, ở nơi thao tác, ở trụ sở cơ quan, … không phân biệt cá thể tự thuê hay người sử dụng lao động thuê cho người lao động .
Trường hợp cá thể có nơi ở tiếp tục tại Nước Ta theo lao lý tại Khoản này nhưng thực tiễn xuất hiện tại Nước Ta dưới 183 ngày trong năm tính thuế mà cá thể không chứng tỏ được là cá thể cư trú của nước nào thì cá thể đó là cá thể cư trú tại Nước Ta .
Việc chứng tỏ là đối tượng người dùng cư trú của nước khác được địa thế căn cứ vào Giấy ghi nhận cư trú. Trường hợp cá thể thuộc nước hoặc vùng chủ quyền lãnh thổ đã ký kết Hiệp định thuế với Nước Ta không có pháp luật cấp Giấy chứng nhận cư trú thì cá thể phân phối bản chụp Hộ chiếu để chứng tỏ thời hạn cư trú .
2. Cá nhân không cư trú là người không phân phối điều kiện kèm theo nêu tại Khoản 1 Điều này ” .

Căn cứ tính thuế

Tại Điều 7 Thông tư số 111 / 2013 / TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính pháp luật :
“ Căn cứ tính thuế so với thu nhập từ kinh doanh thương mại và thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập tính thuế và thuế suất, đơn cử như sau :
1. Thu nhập tính thuế được xác lập bằng thu nhập chịu thuế theo hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư này trừ ( – ) những khoản giảm trừ sau :
a ) Các khoản giảm trừ gia cảnh theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư này .
b ) Các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư này .
c ) Các khoản góp phần từ thiện, nhân đạo, khuyến học theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 9 Thông tư này .
2. Thuế suất
Thuế suất thuế thu nhập cá thể so với thu nhập từ kinh doanh thương mại, từ tiền lương, tiền công được vận dụng theo Biểu thuế lũy tiến từng phần lao lý tại Điều 22 Luật Thuế thu nhập cá thể, đơn cử như sau :

3. Cách tính thuế
Thuế thu nhập cá thể so với thu nhập từ kinh doanh thương mại, từ tiền lương, tiền công là tổng số thuế tính theo từng bậc thu nhập. Số thuế tính theo từng bậc thu nhập bằng thu nhập tính thuế của bậc thu nhập nhân ( × ) với thuế suất tương ứng của bậc thu nhập đó … ” .
Tại Điều 18 Thông tư số 111 / 2013 / TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính pháp luật :
“ 1. Thuế thu nhập cá thể so với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá thể không cư trú được xác lập bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nhân ( × ) với thuế suất 20 % .
2. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của cá thể không cư trú được xác lập như so với thu nhập chịu thuế thu nhập cá thể từ tiền lương, tiền công của cá thể cư trú theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư này .
Việc xác lập thu nhập chịu thuế thu nhập cá thể từ tiền lương, tiền công tại Nước Ta trong trường hợp cá thể không cư trú thao tác đồng thời ở Nước Ta và nước ngoài nhưng không tách riêng được phần thu nhập phát sinh tại Nước Ta thực thi theo công thức sau :
a ) Đối với trường hợp cá thể người nước ngoài không hiện hữu tại Nước Ta :
Tổng thu nhập phát sinh tại Nước Ta = ( Số ngày thao tác cho việc làm tại Nước Ta / Tổng số ngày thao tác trong năm ) x Thu nhập từ tiền lương, tiền công toàn thế giới ( trước thuế ) Thu nhập chịu thuế khác ( trước thuế ) phát sinh tại Nước Ta
Trong đó : Tổng số ngày thao tác trong năm được tính theo chính sách lao lý tại Bộ luật Lao động của Nước Ta .
b ) Đối với những trường hợp cá thể người nước ngoài hiện hữu tại Nước Ta :
Tổng thu nhập phát sinh tại Nước Ta = ( Số ngày xuất hiện ở Nước Ta / 365 ngày ) x Thu nhập từ tiền lương, tiền công toàn thế giới ( trước thuế ) Thu nhập chịu thuế khác ( trước thuế ) phát sinh tại Nước Ta

Thu nhập chịu thuế khác (trước thuế) phát sinh tại Việt Nam tại Điểm a, b nêu trên là các khoản lợi ích khác bằng tiền hoặc không bằng tiền mà người lao động được hưởng ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả hoặc trả hộ cho người lao động”.

Căn cứ những pháp luật trên, trường hợp người nộp thuế xuất hiện tại Nước Ta trong năm 2020 dưới 183 ngày nếu có nơi ở liên tục tại Nước Ta theo một trong hai trường hợp : Có nơi ở tiếp tục theo pháp luật của pháp lý về cư trú hoặc có nhà thuê để ở tại Nước Ta theo pháp luật của pháp lý về nhà tại, với thời hạn của những hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế thoả mãn pháp luật tại Điểm b Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 111 / 2013 / TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính thì được xác lập là cá thể cư trú .
Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc ý kiến đề nghị ông địa thế căn cứ vào tình hình trong thực tiễn để xác lập thực trạng cư trú và thực thi kê khai nộp thuế theo lao lý .

Chinhphu.vn