advantage – Wiktionary tiếng Việt

Dạng không chỉ ngôi

Động từ nguyên mẫu

to advantage

Phân từ quá khứ
advantaged

Dạng chỉ ngôi

số

ít

nhiều

ngôi

thứ nhất

thứ hai

thứ ba

thứ nhất

thứ hai

thứ ba

Lối trình bày

I

you/thou¹

he/she/it/one

we

you/ye¹

they

Hiện tại

advantage
advantage hoặc advantagest¹

advantages hoặc advantageth¹

advantage
advantage
advantage

Quá khứ

advantaged
advantaged hoặc advantagedst¹

advantaged
advantaged
advantaged
advantaged
Lối cầu khẩn

I

you/thou¹

he/she/it/one

we

you/ye¹

they

Hiện tại

advantage
advantage hoặc advantagest¹

advantage
advantage
advantage
advantage

Quá khứ

advantaged
advantaged
advantaged
advantaged
advantaged
advantaged

Tương lai

were to advantage hoặc should advantage

were to advantage hoặc should advantage

were to advantage hoặc should advantage

were to advantage hoặc should advantage

were to advantage hoặc should advantage

were to advantage hoặc should advantage
Lối mệnh lệnh

you/thou¹

we

you/ye¹

Hiện tại

advantage

let’s advantage
advantage