Thủ tục hải quan cho hàng sửa chữa của DNCX với DN nội địa – MBF

Nội dung câu hỏi:

Công ty chúng tôi là DNCX nhận hàng hóa để sửa chữa cho 1 công ty nội địa.
Loại hàng hóa này do công ty chúng tôi sản xuất nhưng khi công ty nội địa nhập về lắp ráp cùng nguyên liệu khác thì bị lỗi nên hai bên ký hợp đồng sửa chữa.
Tôi có 2 câu hỏi:
1. Thủ tục hải quan:
– Xuất của DN FDI là: tạm xuất, tái nhập (G61)
– Nhập của DNCX là: Tạm nhập tái xuất (G13)
-> loại hình như vậy đã đúng chưa?
2. Nguyên liệu của DNCX dùng để sửa chữa:
– Lượng nguyên liệu này chúng tôi lấy từ nguyên liệu nhập theo loại hình miễn thuế của DNCX E11 và E15.
=> Như vậy, chúng tôi có phải làm thủ tục hải quan chuyển đổi mục đích sử dụng và đóng thuế cho lượng nguyên liệu này không?

Nội dung câu trả lời:

 

Vướng mắc của Công ty, Tổng cục Hải quan có ý kiến trao đổi như sau:

1. Vướng mắc 1:
Do nội dung vướng mắc của Công ty chưa mô tả chi tiết về loại hàng hóa và tình trạng của hàng hóa khi tái nhập về để sửa chữa nên chưa đủ cơ sở để trả lời Công ty. Tuy nhiên, nếu trường hợp hàng hóa phải tái nhập về để sửa chữa, tái chế là nguyên trạng hàng hóa đã xuất khẩu trước đó của Công ty thì Công ty có thể tham khảo một số quy định sau:
– Căn cứ Điều 47 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định về thủ tục hải quan tái nhập đối với hàng đã xuất khẩu
– Căn cứ Điều 48 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 21 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2108) quy định về thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất.
– Về mã loại hình tờ khai hải quan căn cứ Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/05/2021 của Tổng cục Hải quan:
+ Mã loại hình G23 – Tái xuất hàng tạm nhập miễn thuế
+ Mã loại hình G13 – Tạm nhập miễn thuế

2. Vướng mắc 2:
– Căn cứ điểm c khoản 4 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/04/2016 quy định hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan không thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
– Căn cứ khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 quy định:
“5. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường hoặc miễn thuế hoặc áp dụng thuế suất, mức thuế tuyệt đối theo hạn ngạch thuế quan và đã được giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó có thay đổi về đối tượng không chịu thuế hoặc mục đích được miễn thuế; áp dụng thuế suất, mức thuế tuyệt đối theo hạn ngạch thuế quan; hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa tạm nhập – tái xuất đã giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì phải khai tờ khai hải quan mới. Chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu”.
– Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT- BTC) thì việc chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa đã làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu chỉ được thực hiện sau khi người khai hải quan hoàn thành thủ tục hải quan đối với tờ khai hải quan mới.
– Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC) thì hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển tiêu thụ nội địa, người nộp thuế phải kê khai, nộp đủ tiền thuế, tiền phạt (nếu có) theo quy định.
Do vậy, nếu nguyên liệu, vật tư nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế nếu không còn sử dụng trong khu phi thuế quan thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định.

Đề nghị Công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp còn vướng mắc phát sinh, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.