Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ có được xem là Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ hay không?


Tôi muốn hỏi là Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ có được xem là Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ hay không? Doanh nghiệp mới thành lập 2 năm có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ không? Ai có quyền cấp Giấy chứng nhận? – Câu hỏi của anh Thành (Bình Định)

Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ có được xem là Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ hay không?

doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Doanh nghiệp mới thành lập 2 năm có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ không? (Hình từ Internet)

Theo khoản 2 Điều 4 Nghị định 13/2019/NĐ-CP quy định như sau:

Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

1. Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ là căn cứ thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ và có hiệu lực trên toàn quốc.

2. Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

3. Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ là căn cứ áp dụng ưu đãi đầu tư đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Theo đó, căn cứ quy định trên thì Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

– Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ là căn cứ thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ và có hiệu lực trên toàn quốc.

– Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ là căn cứ áp dụng ưu đãi đầu tư đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Doanh nghiệp mới thành lập 2 năm có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ không?

Theo Điều 6 Nghị định 13/2019/NĐ-CP quy định như sau:

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

1. Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ khi đáp ứng các điều kiện sau:

a) Được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp;

b) Có khả năng tạo ra hoặc ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định, công nhận theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Nghị định này;

c) Có doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu.

2. Doanh nghiệp mới thành lập dưới 5 năm đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này được chứng nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Theo đó, căn cứ quy định trên thì doanh nghiệp mới thành lập dưới 5 năm cần đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 6 Nghị định 13/2019/NĐ-CP thì được chứng nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Như vậy, doanh nghiệp mới hoạt động được 2 năm được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ khi có đủ điều kiện sau:

– Được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 2020;

– Có khả năng tạo ra hoặc ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định, công nhận theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 13/2019/NĐ-CP.

Ai có quyền cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ?

Theo khoản 1, khoản 2 Điều 5 Nghị định 13/2019/NĐ-CP quy định như sau:

Thẩm quyền cấp, cấp thay đổi nội dung, cấp lại, thu hồi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

1. Sở Khoa học và Công nghệ nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính là cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp nhận hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong các trường hợp sau:

a) Các kết quả khoa học và công nghệ được hình thành từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt; có tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh trong phạm vi cả nước; có vai trò quan trọng nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ quốc gia; giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, liên vùng, nhất là môi trường, sức khỏe; hạ tầng công nghệ thông tin – viễn thông;

b) Doanh nghiệp được thành lập từ việc chuyển đổi tổ chức khoa học và công nghệ công lập mà đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ tại Bộ Khoa học và Công nghệ;

c) Sở Khoa học và Công nghệ chưa đủ điều kiện kỹ thuật đánh giá kết quả khoa học và công nghệ và có văn bản đề nghị Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ xem xét cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

d) Doanh nghiệp có chi nhánh, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn của nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và có văn bản đề nghị Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính là cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Tuy nhiên, đối với các trường hợp được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 5 nêu trên thì Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp nhận hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.