Công văn 58042/CT-TTHT Thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ sửa chữa cho doanh nghiệp chế xuất

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
 ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 —————

Số: 58042/CT-TTHT
V/v thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ sửa chữa cho doanh nghiệp chế xuất

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2018

 

Kính
gửi:
 Công ty TNHH Kashimayama Việt Nam
(Đ/c: Lô 44D Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh,
TP Hà Nội
– MST: 0107960637)

Trả lời công văn số 908/2018/CVT-KS
ngày 09/08/2018 của Công ty TNHH Kashimayama Việt Nam hỏi về chính sách thuế,
Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

– Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

+ Tại khoản 20 Điều 4 quy định về khu
phi thuế quan:

“Khu phi thuế quan bao gồm: khu
chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan,
khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại – công nghiệp và các khu vực
kinh tế khác được thành lập và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi thuế
quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa
giữa các khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.”

+ Tại Điều 9 hướng dẫn về thuế suất
0%:

“1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với
hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước
ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc
diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức
thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

Hàng hóa dịch vụ xuất khẩu là hàng
hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng
ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan;
hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp
luật.

b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch
vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài
Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và
tiêu dùng trong khu phi thuế quan.

2. Điều kiện áp dụng thuế suất 0%:

…b) Đối với dịch vụ xuất khẩu:

– Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với
tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;

– Có chứng từ thanh toán tiền dịch
vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

Riêng đối với dịch vụ sửa chữa tàu
bay, tàu biển cung cấp cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, để được áp dụng thuế
suất 0%, ngoài các điều kiện về hợp đồng và chứng từ thanh toán nêu trên, tàu
bay, tàu biển đưa vào Việt Nam phải làm thủ tục nhập khẩu, khi sửa chữa xong
thì phải làm thủ tục xuất khẩu.

3. Các trường hợp không áp dụng
mức thuế suất 0% gồm:

– Xăng, dầu bán cho xe ô tô của cơ
sở kinh doanh trong khu phi thuế quan mua tại nội địa;

– Xe ô tô bán cho tổ chức, cá nhân
trong khu phi thuế quan;

– Các dịch vụ do cơ sở kinh doanh
cung cấp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan bao gồm: cho thuê nhà,
hội trường, văn phòng, khách sạn, kho bãi; dịch vụ vận chuyển đưa đón người lao
động; dịch vụ ăn uống (trừ dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp, dịch vụ ăn
uống trong khu phi thuế quan);”

+ Tại Điều 11 quy định về thuế suất
10%:

“Thuế suất 10% áp dụng đối với
hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư
này.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Kashimayama Việt Nam cung cấp dịch vụ bảo dưỡng máy móc cho doanh nghiệp chế xuất nhưng dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa được thực hiện và tiêu dùng ngoài khu phi thuế quan thì không thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% theo hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty
TNHH Kashimayama Việt Nam được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Phòng KT1;
– Phòng Pháp chế;
 – Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

 Mai Sơn