Công văn 31037/CT-HTr năm 2016 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ sửa chữa khuôn ép nhựa để sản xuất, gia công hàng hóa cho doanh nghiệp chế xuất do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
———-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 31037/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Nippo
Mechatronics (Việt Nam)
(Địa chỉ: Lô 37, 38 và 39 khu công
nghiệp Nội Bài, Hà Nội)

MST: 0101296385

Cục thuế TP Hà Nội nhận được Công văn số:
776/2015-CV-HC ngày 14/12/2015 về việc
bổ sung tài liệu theo thông báo số 79316/TB-CT-HTr cho công văn số
759/2015-CV-HC ngày 25/11/2015 của Công ty TNHH Nippo Mechatronics (Việt Nam) hỏi về thuế suất
thuế GTGT đối với dịch vụ sửa chữa khuôn ép nhựa để sản xuất, gia công hàng hóa
cho doanh nghiệp chế xuất; Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

– Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013
của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số
209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi
hành một số điều Luật Thuế GTGT quy định:

+ Tại Điều 2 Chương I quy định đối tượng không chịu thuế GTGT quy định:

Điều 2. Đối tượng chịu thuế

Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) là hàng
hóa
, dịch vụ dùng cho sn xuất; kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao
gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đ
i tượng không chịu thuế GTGT hưng dẫn tại Điều 4 Thông tư này.”

+ Tại tiết b khoản 1 Điều 9, tiết b khoản 2 Điều 9
Chương I quy định thuế suất 0%, điều kiện
áp dụng thuế suất 0% quy định:

“Điều 9. Thuế suất 0%

1. Thuế suất 0%: áp dụng đi với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng,
lắp đặt công trình ở nước
ngoài và ở trong khu ph
i
thuế quan; vận tải quốc tế; hàng h
óa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khu, trừ các trường hợp không áp dụng
mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho t chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu
d
ùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân
trong khu phi thuế quan; hàng h
óa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước
ngoài theo quy định của pháp luật
.

b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ
cung ứng trực tiếp cho tổ chức
, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng
trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng
trong khu phi thuế quan.

+ Tại Điều 11 quy định thuế suất 10%.

– Căn cứ Hợp đồng cho mượn khuôn ép nhựa ký giữa Công ty TNHH Nippo Mechatronics Việt
Nam và Công ty TNHH Canon Việt Nam số CVN-thanglong/NVF-10 ngày 28/02/2013.

– Căn cứ Hợp đồng cung cấp dịch vụ sửa chữa khuôn ép
nhựa số VF-15-09-004 ngày 14/09/2015.

Căn cứ quy định trên, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty TNHH Nippo Mechatronics Việt Nam
(không phải là doanh nghiệp chế xuất, không nằm trong khu phi thuế quan) mượn
khuôn ép nhựa của Công ty TNHH Canon Việt Nam là doanh nghiệp chế xuất, để sản
xuất, gia công hàng hóa cho Công ty TNHH Canon Việt Nam. Trong quá trình sử dụng tại Công ty
có một số khuôn bị hỏng/ hao mòn, để tiếp tục sử dụng khuôn ép nhựa này và cung
cấp hàng hóa cho Công ty TNHH Canon Việt Nam, Công ty đã ký Hợp đồng cung ứng dịch vụ sửa chữa các
khuôn ép nhựa này với Công ty TNHH Canon Việt Nam vì dịch vụ này thực hiện và
tiêu dùng ngoài khu phi thuế quan nên thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế
suất là 10%.

Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc Công ty
liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 1 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Nippo
Mechatronics Việt Nam được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Như
trên;
– Phòng Kiểm tra thuế số 1;
– Phòng Pháp chế;
– Lưu: VT, HTr.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Mai Sơn