Top 3 khái niệm xây dựng đời sống văn hóa cơ sở mới nhất năm 2022

Dưới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề khái niệm xây dựng đời sống văn hóa cơ sở hay nhất do chính tay đội ngũ laodongdongnai chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

1. Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là gì? Khái niệm văn hóa

Tác giả: sonoivu.tiengiang.gov.vn

Ngày đăng: 12/10/2020 08:26 PM

Đánh giá: 5 ⭐ ( 74354 đánh giá)

Tóm tắt: Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là gì? Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là chủ trương vô cùng quan trọng và có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Công tác xây dựng đời sống văn hóa có tác động mạnh mẽ tới đời sống xã hội, góp phần tạo sự ổn định về chính trị – xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế ở địa phương và xây dựng con người, môi trường văn hóa ở cơ sở.

Khớp với kết quả tìm kiếm: minh, lịch sự, những phong tục, tập quán tốt đẹp, vừa đậm đà bản sắc dân tộc, vừa phù hợp với trào lưu …. read more

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là gì? Khái niệm văn hóa

2. Xem chi tiết – Trường Chính Trị Hậu Giang – Hậu Giang Portal

Tác giả: luanvanpanda.com

Ngày đăng: 01/31/2020 01:18 AM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 58637 đánh giá)

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng văn hóa để nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình trong việc tổ chức các ……. read more

Xem chi tiết - Trường Chính Trị Hậu Giang - Hậu Giang Portal

3. Bàn về xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ sở giáo dục đại học

Tác giả: luanvanpanda.com

Ngày đăng: 01/28/2019 07:57 AM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 72114 đánh giá)

Tóm tắt: Ở Việt Nam, trên lĩnh vực văn hóa, nước ta chưa sử dụng khái niệm môi trường sinh thái nhân văn trong hoạt động thực tiễn xây dựng đời sống văn hóa. Các văn bản của Đảng, Nhà nước ban hành những năm gần đây vẫn dùng cụm từ “môi trường văn hóa”, nhưng nội hàm của khái niệm này đã được mở rộng đưa vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái và giáo dục nhân cách vào nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa.

Khớp với kết quả tìm kiếm: Công tác xây dựng đời sống văn hóa có tác động mạnh mẽ tới đời sống xã hội, góp phần tạo sự ổn định về chính trị – xã hội, thúc đẩy phát triển ……. read more

Bàn về xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ sở giáo dục đại học