Phí và Lệ phí là gì? Hướng dẫn cách phân biệt | Luật Hùng Thắng

Phí và Lệ phí đều là những khoản thu thuộc ngân sách nhà nước tuy nhiên hai khoản thu này lại không giống nhau. Hãy cùng Luật Hùng Thắng tìm hiểu về những điểm khác nhau giữa Phí và Lệ phí trong bài viết dưới đây.

1. Phí và Lệ phí là gì ?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Phí và Lệ phí năm 2015 thì:

“1. Phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả nhằm cơ bản bù đắp chi phí và mang tính phục vụ khi được cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ công được quy định trong Danh mục phí ban hành kèm theo Luật này.”

Trong khi đó, lệ phí được định nghĩa tại khoản 2 Điều 3 Luật Phí và Lệ phí như sau:

“2. Lệ phí là khoản tiền được ấn định mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý nhà nước được quy định trong Danh mục lệ phí ban hành kèm theo Luật này.”

Từ hai định nghĩa trên có thể thấy Phí và Lệ phí là đều là những khoản tiền mà cá nhân, tổ chức phải nộp cho cơ quan Nhà nước tuy nhiên giữa hai khoản thu trên lại có những điểm khác nhau nhất định. Trong khi Phí là khoản tiền mà cá nhân, tổ chức phải trả để bù đắp một phần những chi phí khi được cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp cung cấp dịch vụ thì Lệ phí là khoản tiền mà cá nhân, tổ chức phải nộp cho cơ quan Nhà nước cung cấp dịch vụ công nhằm phục vụ cho công việc quản lý Nhà nước.

2. Phân biệt phí và lệ phí

Mặc dù đều là những khoản thu vào ngân sách nhà nước, nhưng Phí và Lệ phí lại có những điểm khác nhau cơ bản sau:

–  Thứ nhất, về mục đích thu Phí và Lệ phí:

  • Việc thu Phí có mục đích là nhằm bù đắp một phần chi phí đã bỏ ra để thực hiện hoạt động cung ứng hàng hóa, dịch vụ công ngoài khoản mà ngân sách Nhà nước đã hỗ trợ trực tiếp.
  • Việc thu Lệ phí chủ yếu nhằm mục đích đáp ứng yêu cầu về quản lý Nhà nước, đảm bảo quyền lợi về mặt hành chính pháp lý cho người nộp, không dùng để bù đắp chi phí.

–  Thứ hai, về cơ quan có thẩm quyền thực hiện thu Phí và Lệ phí:

  • Cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc thu Phí là: Cơ quan Nhà nước, Đơn vị hành chính sự nghiệp công lập và Các tổ chức được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ công.
  • Cơ quan có thẩm quyền thu Lệ phí là: Cơ quan Nhà nước

–  Thứ ba, về nguyên tắc xác định mức thu Phí và Lệ phí:

  • Mức thu Phí được xác định dựa trên nguyên tắc cơ bản bảo đảm bù đắp chi phí, có tính đến chính sách phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân.
  • Nguyên tắc xác định mức thu Lệ phí nhằm Bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân. Mức thu Lệ phí có thể được ấn định trước hoặc được tính bằng tỷ lệ % trên giá trị tài sản (Lệ phí trước bạ).

–  Thứ tư, các trường hợp phải nộp Phí và Lệ phí:

  • Phí phải nộp khi Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công do cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cung cấp.
  • Lệ phí phải nộp khi: Tổ chức, cá nhân phải nộp lệ phí khi được cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý nhà nước.

–  Thứ năm, số lượng Phí và Lệ phí

  • Phí có 13 nhóm gồm 89 loại theo Danh mục Phí ban hành kèm theo Luật Phí và Lệ phí;
  • Lệ phí có 5 nhóm lệ phí gồm 64 loại theo Danh mục Phí ban hành kèm theo Luật Phí và Lệ phí;

Trên đây là tư vấn về Phí và Lệ phí – Hướng dẫn cách phân biệt Phí và lệ phí theo pháp luật của pháp lý. Nếu bạn còn bất kỳ vướng mắc nào tương quan đến yếu tố này, vui vẻ liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và tương hỗ .

Xem thêm: 

Phí và lệ phí đăng ký doanh nghiệp là bao nhiêu?
Lệ phí đăng ký kinh doanh hộ cá thể