Người nộp thuế nộp thừa số thuế phải nộp sẽ được bù trừ hoặc hoàn trả

( TBTCO ) – Người nộp thuế có số tiền thuế nộp thừa, tiền chậm nộp nộp thừa, tiền phạt nộp thừa thì được xử lý bù trừ hoặc hoàn trả. Đây là hướng dẫn của Thông tư 80/2021/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành.

Xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa

Theo Thông tư 80/2021 / TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 126 / 2020 / NĐ-CP của nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể 1 số ít điều của Luật Quản lý thuế, người nộp thuế có số tiền thuế nộp thừa, tiền chậm nộp nộp thừa, tiền phạt nộp thừa ( sau đây gọi là khoản nộp thừa ) thì được giải quyết và xử lý bù trừ, hoặc hoàn trả.

Cụ thể, bù trừ khoản nộp thừa với số tiền thuế còn nợ, tiền chậm nộp còn nợ, tiền phạt còn nợ (sau đây gọi là khoản nợ) hoặc trừ vào số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phát sinh phải nộp của lần tiếp theo (sau đây gọi là khoản thu phát sinh) trong các trường hợp:

Bù trừ với khoản nợ của người nộp thuế có cùng nội dung kinh tế tài chính ( tiểu mục ) và cùng địa phận thu ngân sách với khoản nộp thừa. Bù trừ với khoản thu phát sinh của người nộp thuế có cùng nội dung kinh tế tài chính ( tiểu mục ) và cùng địa phận thu ngân sách với khoản nộp thừa.

Người nộp thuế nộp thừa số thuế phải nộp sẽ được bù trừ hoặc hoàn trả
Người nộp thuế nộp thừa số thuế phải nộp sẽ được bù trừ hoặc hoàn trả. Ảnh: NM

Tổ chức trả thu nhập có số thuế thu nhập cá thể nộp thừa thì triển khai bù trừ theo lao lý. Số thuế thu nhập cá thể nộp thừa khi quyết toán được xác lập bằng số thuế nộp thừa của cá thể uỷ quyền quyết toán trừ số thuế còn phải nộp của cá thể uỷ quyền quyết toán. Tổ chức trả thu nhập có nghĩa vụ và trách nhiệm trả cho cá thể uỷ quyền quyết toán số thuế thu nhập cá thể nộp thừa khi tổ chức triển khai chi trả quyết toán thuế thu nhập cá thể. Bù trừ với khoản nợ, hoặc khoản thu phát sinh có cùng nội dung kinh tế tài chính ( tiểu mục ) và cùng địa phận thu ngân sách của người nộp thuế khác khi người nộp thuế không còn khoản nợ.

Về hoàn trả, hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách, theo hướng dẫn của Thông tư 80, người nộp thuế có khoản nộp thừa sau khi thực hiện bù trừ mà vẫn còn khoản nộp thừa, hoặc không có khoản nợ thì người nộp thuế được gửi hồ sơ đề nghị hoàn trả hoặc hoàn trả kiêm bù trừ khoản thu ngân sách nhà nước. Người nộp thuế được hoàn trả khoản nộp thừa khi người nộp thuế không còn khoản nợ.

Về thời gian xác lập khoản nộp thừa để giải quyết và xử lý bù trừ hoặc hoàn nộp thừa, Thông tư 80 có hướng dẫn so với từng trường hợp đơn cử như : người nộp thuế tự tính, tự khai và tự nộp thuế theo số thuế đã kê khai ; theo thông tin nộp tiền của cơ quan thuế ; theo quyết định hành động của cơ quan thuế ; theo bản án, quyết định hành động của tòa án nhân dân.

Trình tự, thủ tục bù trừ số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa

Cũng theo hướng dẫn của Thông tư 80, người nộp thuế có khoản nộp thừa bù trừ với khoản nợ, khoản thu phát sinh thì không phải gửi hồ sơ đề xuất bù trừ khoản nộp thừa đến cơ quan thuế. Cơ quan thuế thực thi tự động hóa bù trừ trên mạng lưới hệ thống quản trị thuế theo pháp luật về kế toán nhiệm vụ thuế và cung ứng thông tin cho người nộp thuế. Cơ quan thuế thực thi tiếp đón, xử lý hồ sơ đề xuất bù trừ khoản nộp thừa của người nộp thuế theo lao lý. Trong thời hạn 5 ngày thao tác kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ đề xuất bù trừ khoản nộp thừa của người nộp thuế, cơ quan thuế so sánh khoản nộp thừa, khoản nợ, khoản thu phát sinh tại văn bản đề xuất của người nộp thuế với tài liệu trên mạng lưới hệ thống quản trị thuế.

Trường hợp người nộp thuế có số tiền thuế nộp thừa bằng ngoại tệ thuộc trường hợp khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ, khi thực hiện bù trừ phải quy đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá bán ra đầu ngày của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm xác định số thuế nộp thừa để bù trừ.

Trường hợp khoản nộp thừa, khoản nợ, khoản thu phát sinh tại văn bản ý kiến đề nghị của người nộp thuế khớp đúng với tài liệu trên mạng lưới hệ thống quản trị thuế, cơ quan thuế thực thi bù trừ khoản nộp thừa với khoản nợ, khoản thu phát sinh theo ý kiến đề nghị của người nộp thuế và thông tin cho người nộp thuế có khoản nộp thừa ý kiến đề nghị bù trừ và người nộp thuế có khoản nợ, khoản thu phát sinh được bù trừ biết.

Trường hợp khoản nộp thừa, khoản nợ, khoản thu phát sinh tại văn bản đề nghị của người nộp thuế không thuộc trường hợp bù trừ khoản nộp thừa theo quy định thì cơ quan thuế ban hành thông báo, nêu rõ lý do không thực hiện bù trừ khoản nộp thừa gửi cho người nộp thuế.

Trường hợp đề xuất của người nộp thuế không khớp đúng với tài liệu trên mạng lưới hệ thống quản trị thuế, cơ quan thuế phát hành thông tin nhu yếu báo cáo giải trình, bổ trợ thông tin, tài liệu ( theo mẫu ) gửi cho người nộp thuế để báo cáo giải trình, bổ trợ thông tin. Thời gian báo cáo giải trình, bổ trợ thông tin của người nộp thuế không tính vào thời hạn xử lý hồ sơ ý kiến đề nghị bù trừ khoản nộp thừa của cơ quan thuế. Sau khi nhận được thông tin báo cáo giải trình, bổ trợ của người nộp thuế, trường hợp khoản nộp thừa, khoản nợ, khoản thu phát sinh tại văn bản ý kiến đề nghị của người nộp thuế khớp đúng với tài liệu trên mạng lưới hệ thống quản trị thuế thì triển khai bù trừ theo lao lý. Quá thời hạn giải trình, bổ sung theo thông báo của cơ quan thuế mà người nộp thuế không giải trình, bổ sung hoặc người nộp thuế có giải trình, bổ sung nhưng khoản nộp thừa, khoản nợ, khoản thu phát sinh tại văn bản đề nghị của người nộp thuế không khớp đúng với dữ liệu trên hệ thống quản lý thuế, thì cơ quan thuế ban hành thông báo nêu rõ lý do không thực hiện bù trừ khoản nộp thừa gửi cho người nộp thuế. Quá thời hạn báo cáo giải trình, bổ trợ theo thông tin của cơ quan thuế mà người nộp thuế không báo cáo giải trình, bổ trợ hoặc người nộp thuế có báo cáo giải trình, bổ trợ nhưng khoản nộp thừa, khoản nợ, khoản thu phát sinh tại văn bản đề xuất của người nộp thuế không khớp đúng với tài liệu trên mạng lưới hệ thống quản trị thuế, thì cơ quan thuế phát hành thông tin nêu rõ nguyên do không triển khai bù trừ khoản nộp thừa gửi cho người nộp thuế .