PHẦN 1 : HƯỚNG DẪN NỘP THUẾ BẰNG CHỮ KÝ SỐ THÔNG QUA ACB ONLINE – OTAX – Chữ Ký Số VNPT

chữ ký sốHôm nayVNPT hướng dẫn doanh nghiệp nộp ngân sách trải qua ngân hàng nhà nước theo những thao tác truy vấn OTAX và soạn thảo thanh toán giao dịch nộp thuế và lập giấy nộp tiền thông quan ngân hàng nhà nước ACB ONLINE – OTAX .

I. TRUY CẬP OTAX :

  • Đăng nhập ACB Online của KHDN tại: https://online.acb.com.vn

chữ ký só 
Chọn Menu ‘Nộp thuế trực tuyến’: 

2

II. SOẠN THẢO GIAO DỊCH :

1.   Truy vấn nợ thuế:

Tại menu ‘ Nộp thuế trực tuyến ’ chọn ‘ Lập giấy nộp tiền ’ à chương trình tự động hóa hiển thị màn hình hiển thị truy vấn thuế với thông tin mặc định là mã số thuế của Khách hàng ( KH ) đang lưu tại ACB à KH kiểm soát và điều chỉnh mã số thuế truy vấn ( nếu cần ) à chọn ‘ Truy vấn thuế ’ :

3

=> Chương trình truy vấn thông tin của KH từ Tổng cục thuế ( TCT ) và hiển thị :

  • Trường hợp 1: Nếu không có thông tin trả về à chương trình hiển thị thông báo lỗi:

4

KH kiểm tra lại :

  • Kiểm tra mã số thuế truy vấn đã đúng chuẩn chưa à Chọn ‘ Truy vấn lại ’ để thử lại. Lưu ý :
  • Đối với mã số thuế hợp lệ chương trình sẽ có trả về tối thiểu là thông tin cơ bản của Doanh nghiệp ( Tên, địa chỉ ) .
  • KH hoàn toàn có thể vào http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp để kiểm tra sống sót của mã số thuế đang truy vấn với TCT :

5

Nhập ‘ Mã số thuế ’ > Nhập ‘ Mã xác nhận ’ > chọn ‘ Tra cứu ’ .

  • KH chỉ nên lập Giấy nộp tiền ( GNT ) nếu Mã số thuế có sống sót .
  • Trong trường hợp Mã số thuế không có bất kỳ thông tin nào trả về mà KH vẫn muốn lập Giấy nộp tiền thì chọn ‘Tiếp tục’ (nên hạn  chế thực hiện)

  • Chương trình hiển thị màn hình hiển thị hiệu quả truy vấn nợ thuế trống để KH tự nhập thông tin :

6

  • Trường hợp 2: có thông tin do TCT trả về và Chương trình hiển thị như Hình 1 hoặc Hình 2:

Hình 1 : TCT trả về thông tin cơ bản của Doanh nghiệp và thông tin nợ thuế à KH chỉ cần chọn khoản thuế cần nộp

7

Hình 2: TCT chỉ trả về thông tin cơ bản của Doanh nghiệp à KH sẽ cần nhập khoản thuế cần nộp (trường hợp này bình thường):

8

Ghi chú : Trong trường hợp mã số thuế truy vấn không trùng 100 % với mã số thuế của chính KH đang lưu tại ACB ( nộp thay thuế ) thì chương trình không hiển thị số tiền nợ thuế ( để bảo mật thông tin thông tin nợ thuế )
=> KH nộp thay thuế phải tự nhập số tiền khi lập Giấy nộp tiền. A