Cách kê khai và tính mức lệ phí môn bài cho Doanh nghiệp – Hộ kinh doanh cá thể

Luật sư Trí Nam hướng dẫn cách tính mức lệ phí môn bài phải nộp cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể. Thời hạn và cách kê khai thuế môn bài năm 2021 như thế nào? Quý khách hàng tham khảo hướng dẫn dưới đây của Luật sư về thuế môn bài

“Lệ phí môn bài” là cách gọi mới thay cho tên gọi “thuế môn bài” trước đây

Cách nộp lệ phí môn bài cho doanh nghiệp năm 2021

1. Thời hạn nộp lệ phí môn bài cho doanh nghiệp năm 2021

✔ Các doanh nghiệp đã và đang hoạt động giải trí trước năm 2021 thời hạn nộp thuế môn bài là 30/01/2021
✔ Các doanh nghiệp được xây dựng mới từ ngày 1/1/2021 thì thời hạn nộp thuế môn bài như sau
– Thời hạn khai lệ phí môn bài khi mới xây dựng doanh nghiệp chậm nhất là ngày sau cuối của tháng mở màn sản xuất kinh doanh thương mại .
– Trường hợp doanh nghiệp mới xây dựng nhưng chưa hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cấp giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại, ĐK thuế hoặc ĐK doanh nghiệp .

2. Mức đóng lệ phí môn bài cho doanh nghiệp năm 2021

Căn cứ Điều 4 của Nghị định 139 / năm nay / NĐ-CP và thông tư 302 / năm nay / TT-BTC pháp luật về mức thu lệ phí môn bài so với tổ chức triển khai hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ như sau :

Vốn góp vốn đầu tư theo GCN ĐK góp vốn đầu tư, Hoặc vốn điều lệ theo GCN ĐK doanh nghiệp ( Nếu công ty không có GCN góp vốn đầu tư )

Mức tiền lệ phí môn bài phải đóng

Tiểu mục nộp tiền

Trên 10 tỷ đồng

3.000.000 đồng / năm

2862

Từ 10 tỷ đồng trở xuống

2.000.000 đồng / năm

2863

Chi nhánh, văn phòng đại diện thay mặt, khu vực kinh doanh thương mại, đơn vị chức năng sự nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính khác

một triệu đồng / năm

2864

Thương hiệu là gì? Vì sao cần bảo hộ thương hiệu? Quy trình – hồ sơ cần chuẩn bị những gì?

3. Khi nào phải nộp tờ khai thuế môn bài song song với nộp tiền thuế môn bài

Doanh nghiệp chỉ phải nộp tờ khai thuế môn bài khi :
✔ Kê khai thuế môn bài cho lần tiên phong sau khi xây dựng công ty .
✔ Kê khai thuế môn bài cho năm 2020 khi doanh nghiệp tăng vốn điều lệ hoặc vốn góp vốn đầu tư làm biến hóa bậc thuế môn bài và số tiền thuế môn bài phải nộp .

Mức lệ phí môn bài 2021 ( Ảnh minh họa )

Cách nộp lệ phí môn bài cho cá thể, nhóm cá thể, hộ mái ấm gia đình hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ

1. Mức thuế môn bài so với cá thể, nhóm cá thể, hộ mái ấm gia đình hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ

Mức thu lệ phí môn bài so với cá thể, hộ mái ấm gia đình hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ như sau :

Mức doanh thu 

Mức tiền lệ phí môn bài phải đóng

Tiểu mục nộp tiền

Trên 500 triệu đồng / năm

một triệu đồng / năm

2862

Trên 300 đến 500 triệu đồng / năm

500.000 đồng / năm

2863

Trên 100 đến 300 triệu đồng / năm

300.000 đồng / năm

2864

Mức lệch giá ở đây được hiển như sau :

✔ Doanh thu để làm địa thế căn cứ xác lập mức thu lệ phí môn bài so với cá thể, nhóm cá thể, hộ mái ấm gia đình tại khoản này là tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá thể theo pháp luật của pháp lý về thuế thu nhập cá thể .
✔ Cá nhân, nhóm cá thể, hộ mái ấm gia đình nêu tại khoản này có biến hóa lệch giá thì địa thế căn cứ để xác lập mức thu lệ phí môn bài là lệch giá tính thuế thu nhập cá thể của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài .
✔ Cá nhân, nhóm cá thể, hộ mái ấm gia đình mới ra kinh doanh thương mại trong năm thì mức lệch giá làm cơ sở xác lập mức thu lệ phí môn bài là lệch giá của năm tính thuế theo lao lý của pháp lý về thuế thu nhập cá thể .
– Cá nhân, nhóm cá thể, hộ mái ấm gia đình sản xuất, kinh doanh thương mại hoặc mới xây dựng, được cấp ĐK thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời hạn của 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm ;
– Nếu xây dựng, được cấp ĐK thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời hạn 6 tháng cuối năm thì nộp 50 % mức lệ phí môn bài cả năm .
– Nếu không kê khai lệ phí môn bài thì phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm, không phân biệt thời gian phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm .

2. Cách khai, nộp lệ phí môn bài so với cá thể, nhóm cá thể, hộ mái ấm gia đình hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ

✔ Khai lệ phí môn bài
– Cá nhân, nhóm cá thể, hộ mái ấm gia đình kinh doanh thương mại nộp thuế theo giải pháp khoán không phải khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế địa thế căn cứ cơ sở tài liệu về tổng doanh thu của cá thể, nhóm cá thể, hộ mái ấm gia đình để xác lập mức thu lệ phí môn bài so với từng khu vực sản xuất, kinh doanh thương mại .
– Cá nhân, nhóm cá thể, hộ mái ấm gia đình cho thuê bất động sản khai lệ phí môn bài một lần theo từng hợp đồng cho thuê bất động sản. Trường hợp hợp đồng cho thuê bất động sản lê dài trong nhiều năm thì nộp lệ phí môn bài theo từng năm tương ứng với số năm cá thể, nhóm cá thể, hộ mái ấm gia đình khai nộp thuế giá trị ngày càng tăng, thuế thu nhập cá thể. Trường hợp cá thể, nhóm cá thể, hộ mái ấm gia đình khai, nộp thuế giá trị ngày càng tăng, thuế thu nhập cá thể một lần so với hợp đồng cho thuê bất động sản lê dài trong nhiều năm thì nộp mức lệ phí môn bài của một năm .
– Trường hợp cá thể, nhóm cá thể, hộ mái ấm gia đình sản xuất, kinh doanh thương mại không trực tiếp khai, nộp thuế với cơ quan thuế mà có tổ chức triển khai khai và nộp thay thuế thì tổ chức triển khai có nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế thay có nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thay lệ phí môn bài của cá thể, nhóm cá thể, hộ mái ấm gia đình hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại khi cá thể, nhóm cá thể, hộ mái ấm gia đình này chưa nộp .
✔ Nộp lệ phí môn bài
Cá nhân, nhóm cá thể, hộ mái ấm gia đình thực thi nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm .
Trường hợp người nộp lệ phí môn bài là cá thể, nhóm cá thể, hộ mái ấm gia đình mới ra sản xuất, kinh doanh thương mại nộp thuế theo giải pháp khoán thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày ở đầu cuối của tháng tiếp theo tháng có phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm khai thuế theo pháp luật của pháp lý về thuế thu nhập cá thể .

Xem thêm: Hồ sơ, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Đối tượng phải nộp lệ phí môn bài năm 2021

Tất cả những tổ chức triển khai, cá thể hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ phải nộp lệ phí môn bài cho năm 2021, đơn cử :
✔ Doanh nghiệp được xây dựng theo lao lý của pháp lý .
✔ Tổ chức được xây dựng theo Luật hợp tác xã .
✔ Đơn vị sự nghiệp được xây dựng theo lao lý của pháp lý .

✔ Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

✔ Tổ chức khác hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại .
✔ Chi nhánh, văn phòng đại diện thay mặt và khu vực kinh doanh thương mại của những tổ chức triển khai lao lý tại những khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này ( nếu có ) .
✔ Cá nhân, nhóm cá thể, hộ mái ấm gia đình hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại .