người nghèo in English – Vietnamese-English Dictionary | Glosbe

Người nghèongười đau khổ đầu tiên, những cũng là người được giúp đầu tiên. ”

The poor are first to suffer, but also first to help. “

OpenSubtitles2018. v3

Bạo lực đối với người nghèo phải được công nhận là phạm pháp.

We’ve got to make all this violence against the poor illegal.

ted2019

Người nghèo, tù nhân, ngay cả người nô lệ có thể được tự do.

Poor people, prisoners, even slaves, could be free.

jw2019

Điều đặc biệt là người nghèo trên thế giới bị “dịch-lệ trong nhiều nơi”.

Outstandingly, the poor of this world suffer from ‘pestilences in one place after another.’

jw2019

Cha thần là 1 người nghèo, thưa Bệ hạ.

My father is a poor man, your Majesty.

OpenSubtitles2018. v3

Ai rộng rãi thì cho người nghèo (9)

The generous gives to the poor (9)

jw2019

2 Để bác lời khiếu nại của người nghèo khó

2 To deny the legal claim of the poor,

jw2019

Một chương trình như vậy sẽ giúp đỡ người giàu có hại tới người nghèo.

Such a program will help the rich but harm the poor.

Tatoeba-2020. 08

Thành lũy cho người nghèo khó trong cơn khốn khổ,+

A stronghold to the poor in his distress,+

jw2019

Các câu hỏi như sau có thể giúp người ấy: “Người nghèo khi chết thì đi đâu?

(Luke 16:19-31) Questions such as this may help him: Where did the poor man go when he died?

jw2019

Thí dụ, nền kinh tế phát triển sẽ giúp được người nghèo nói chung không?

For example, will economic growth help the poor in general?

jw2019

Có phần nổi đậm là khuynh hướng nghiêng về những người nghèo khổ.

One argument is it will disproportionately affect the poor.

WikiMatrix

Người nghèo khó có thể ăn ở lương thiện được không?

Can the Poor Afford to Be Honest?

jw2019

Anh ấy muốn giúp đỡ những người nghèo.

He wanted to help poor people.

ted2019

Giê-hô-va Đức Chúa Trời chăm sóc người nghèo.

Jehovah God cares for the poor.

jw2019

Một chủ tịch Hội Phụ Nữ thu góp quần áo cho người nghèo (70).

A Relief Society president collects clothing to give to the poor (70).

LDS

Hỡi những đàn bà đang lừa gạt người thấp hèn+ và chà đạp người nghèo khổ,

You women who are defrauding the lowly+ and crushing the poor,

jw2019

Người nghèo cũng vậy.

The same is true of those who are poor.

jw2019

Và chúng ta hi vọng rằng những những người nghèo sẽ bắt đầu sử dụng đèn điện.

And we hope that the poor people will get into the electric light.

QED

Hay người nghèo không có gì che thân,+

Or a poor man with nothing to cover himself;+

jw2019

Và thậm chí gây go hơn, họ còn không lắng nghe những người nghèo nữa.

Even more problematic, they’re not listening to poor people themselves.

ted2019

Nhóm 10% những người giáu nhất chiếm 43,8% thu nhập quốc gia trong khi 10% người nghèo nhất chỉ chiếm 0,5%.

The top 10% of the population holds 43.8% of the national income, while the lowest 10% has 0.5%.

WikiMatrix

Không còn khoảng cách giữa người giầu và người nghèo.

There’s no gap between rich and poor any longer.

ted2019

Robin Hood trộm của người giàu và đem cho người nghèo.

Robin Hood stole from the rich and gave to the poor.

OpenSubtitles2018. v3

Tất cả những thứ này đánh thuế từ người nghèo để cho hắn ta ngày càng giàu hơn.

All this taxed from the poor so that the rich can get richer.

OpenSubtitles2018. v3