Muốn tìm số chia chưa biết ta làm thế nào

Tìm thành phần chưa biết hay còn gọi là Tìm X. Đây là chuyên đề quan trọng ở bậc tiểu học mà các em đã được học từ lớp 2.

Trước tiên Toancap1. com nhắc lại kỹ năng và kiến thức kim chỉ nan để học viên ghi nhớ .Tóm tắt

  • 1. Phép cộng:
  • 2. Phép trừ:
  • 3. Phép nhân :
  • 4. Phép chia:
  • 5. Phép chia có dư:
  • Bài tập thực hiện phép tính Toán lớp 3

1. Phép cộng:

Số hạng + Số hạng = Tổng

Muốn tìm Số hạng chưa biết trong một tổng : Ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết .

x + b = c
x = c b
a + x = c
x = c a

2. Phép trừ:

Số bị trừ số trừ = Hiệu

* Tìm Số bị trừ chưa biết: Ta lấy hiệu cộng với số trừ
x b = c
x = c + b

* Tìm Số trừ chưa biết : Ta lấy Số bị trừ trừ đi hiệu
a x = c
x = a c

3. Phép nhân :

Thừa số x Thừa số = Tích

Muốn tìm Thừa số chưa biết trong một tích : Ta lấy tích chia cho thừa số đã biết .

X x b = c
X = c : b
a x X = c
x = c : a

4. Phép chia:

* Tìm Số bị chia chưa biết: Ta lấy thương nhân với số chia.
x : b = c
x = c x b
* Tìm Số chia chưa biết : Ta lấy số bị chia chia cho thương.
a : x = c
x = a : c

5. Phép chia có dư:

a : b = c ( dư r )Số dư r luôn bé hơn số chia b* Trong phép chia có dư ta có số bị chia bằng tích của số chia và thương cộng với số dư .a = b x c + r

Bài tập thực hiện phép tính Toán lớp 3

Bài 1: Tìm X :

a. x 592 = 10375 X x 3 = 1086
b. x 5 = 111; x 8 = 102; x : 5 = 111;

c. X x 5 = 125 X : 8 = 7890 42534 : x = 6d. X : 5 = 3721 18 315 : x = 9e. X : 6 = 9876 49 623 : x = 7 78 026 X = 69 637g. X x 8 = 5696 X : 3 = 1148 597h. x : 4 = 106 : 2 x : 3 = 824 : 4i. 150 : x = 45 : 9 625 : x = 35 : 7k. 936 : x = 3 x : 5 = 121 ( dư ­ 4 )l. x : 5 = 125 x : 6 = 18 ( dư ­ 2 )m. x : 4 + 16 = 200 X x 5 199 = 306

Bài 2: Tìm x

x 1938 = 7391 + 139 x + 5647 = 9295 2000726 + x = 1510 39 x 765 = 3224 + 3000

Bài 3: Tìma

( a + 17 ) : 3 = 3 x 8 a : 4 x 5 = 50

Chia sẻ

Twitter Facebook LinkedIn Pin ItTwitter Facebook LinkedIn Pin It