Khái niệm dạy học hợp tác – Tài liệu text

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.24 MB, 166 trang )

của từng HS với sự việc chung của cả lớp. Trong hoạt động nhóm, tư duy tích cực của HS phải được phát huy và rèn luyện năng lực hợp tác giữa các thành viên trong tổ chức lao
động. Cần tránh khuynh hướng hình thức và đề phòng lạm dụng, cho rằng tổ chức hoạt động nhóm là dấu hiệu tiêu biểu nhất của đổi mới PPDH, hoạt động nhóm càng nhiều thì chứng
tỏ PPDH càng đổi mới.
1.3. DẠY HỌC HỢP TÁC [9], [27], [37]

1.3.1. Khái niệm dạy học hợp tác

Hợp tác là cùng nhau làm việc, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc hay một lĩnh vực nào đó vì mục đích chung. Hiện nay, có hai quan niệm về dạy học hợp tác:

Dạy học hợp tác là một tư tưởng mang tính định hướng Dạy học hợp tác là những phương pháp dạy học mang tính tập thể, trong đó có sự hỗ
trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các cá nhân và kết quả là người học tiếp thu được kiến thức thông qua các hoạt động tương tác khác nhau: giữa người học với người học, giữa người học với
người dạy, giữa người học và môi trường.

Dạy học hợp tác là một phương pháp dạy học. Dạy học hợp tác là một PPDH phức hợp ứng với một nhóm người học PPDH theo
nhóm và một số người thường dùng cụm từ “PPDH hợp tác theo nhóm”. Theo Bernd Meier,
một quan điểm dạy học có thể bao hàm nhiều PPDH. Ví dụ quan điểm dạy học hợp tác bao hàm các PPDH như: thảo luận nhóm, seminar, dạy học theo dự án …;
Mặt khác, một PPDH có thể thuộc nhiều quan điểm dạy học. Ví dụ: PP thảo luận nhóm,
đàm thoại vừa thuộc quan điểm DHHT, vừa thuộc quan điểm dạy học tích cực, … Như vậy, có thể coi Dạy học hợp tác là những phương pháp dạy học mang tính tập
thể, trong đó có sự hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các cá nhân và kết quả là người học tiếp thu được kiến thức thông qua các hoạt động tương tác khác nhau: giữa người học với người
học, giữa người học với người dạy, giữa người học và mơi trường.
1.3.2.
Một số phương pháp và hình thức dạy học hợp tác

Thảo luận nhóm là cách thức giải quyết vấn đề hoặc làm sáng tỏ một nội dung cần
tranh luận thông qua việc trao đổi ý tưởng và bàn bạc giữa các TV trong nhóm.

Hoạt động nhóm là sự đóng góp ý tưởng, chia sẽ kinh nghiệm, chung sức giải quyết một tình huống, một vấn đề mà GV giao cho nhóm thơng qua các hoạt động cụ thể.

Seminar là h
ình thức nâng cao của thảo luận nhóm. Vấn đề cần seminar thường phức tạp, chưa có lời giải đáp rõ ràng, đòi hỏi có sự đóng góp ý tưởng, tranh luận từ tập thể để
đưa ra hướng giải quyết vấn đề một cách thỏa đáng.

Dạy học theo dự án là một hình thức tổ chức dạy học, trong đó HS thực hiện một
nhiệm vụ học tập phức hợp, gắn với thực tiễn, kết hợp lí thuyết với thực hành, tự lực lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá kết quả. Hình thức làm việc chủ yếu là theo nhóm, kết quả dự
án là những sản phẩm hành động có thể trình bày, giới thiệu được.
1.3.3.
Một số khái niệm có liên quan đến đề tài

Dạy học theo nhóm là hoạt động học tập có sự phân chia HS theo từng nhóm nhỏ với
đủ thành phần khác nhau về trình độ, cùng trao đổi ý tưởng, trên cơ sở hoạt động tích cực của từng cá nhân. Từng TV của nhóm khơng chỉ có trách nhiệm với việc học tập của cá
nhân mình mà còn có trách nhiệm quan tâm đến việc học tập của bạn bè trong nhóm.

Dạy học bằng hoạt động nhóm thơng qua việc thiết kế các hoạt động, xây dựng các
tình huống cho các thành viên trong nhóm nhằm chia sẻ những băn khoăn, kinh nghiệm của bản thân, cùng nhau xây dựng phương pháp nhận thức mới. Do đó q trình học tập trở
thành quá trình học hỏi lẫn nhau về kiến thức, kĩ năng và PP học tập, kĩ năng giao tiếp, xã hội.

Học tập hợp tác theo nhóm là một phương pháp học tập mà theo phương pháp đó học
viên trong nhóm dưới sự hướng dẫn của giáo viên làm việc cùng nhau trao đổi, giúp đỡ, và hợp tác … để hồn thành mục đích học tập chung của nhóm đặt ra.

Thảo luận nhóm là sự gặp gỡ trực diện giữa giáo viên và học sinh hoặc giữa học sinh
với học sinh dưới sự chỉ đạo của giáo viên để trao đổi tự do những ý tưởng về một chủ đề chuyên biệt.

1.4. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG DẠY HỌC

Hợp tác là cùng nhau làm việc, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc hay một lĩnh vực nào đó vì mục đích chung. Hiện nay, có hai quan niệm về dạy học hợp tác:Dạy học hợp tác là một tư tưởng mang tính định hướng Dạy học hợp tác là những phương pháp dạy học mang tính tập thể, trong đó có sự hỗtrợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các cá nhân và kết quả là người học tiếp thu được kiến thức thông qua các hoạt động tương tác khác nhau: giữa người học với người học, giữa người học vớingười dạy, giữa người học và môi trường.Dạy học hợp tác là một phương pháp dạy học. Dạy học hợp tác là một PPDH phức hợp ứng với một nhóm người học PPDH theonhóm và một số người thường dùng cụm từ “PPDH hợp tác theo nhóm”. Theo Bernd Meier,một quan điểm dạy học có thể bao hàm nhiều PPDH. Ví dụ quan điểm dạy học hợp tác bao hàm các PPDH như: thảo luận nhóm, seminar, dạy học theo dự án …;Mặt khác, một PPDH có thể thuộc nhiều quan điểm dạy học. Ví dụ: PP thảo luận nhóm,đàm thoại vừa thuộc quan điểm DHHT, vừa thuộc quan điểm dạy học tích cực, … Như vậy, có thể coi Dạy học hợp tác là những phương pháp dạy học mang tính tậpthể, trong đó có sự hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các cá nhân và kết quả là người học tiếp thu được kiến thức thông qua các hoạt động tương tác khác nhau: giữa người học với ngườihọc, giữa người học với người dạy, giữa người học và mơi trường.1.3.2.Một số phương pháp và hình thức dạy học hợp tácThảo luận nhóm là cách thức giải quyết vấn đề hoặc làm sáng tỏ một nội dung cầntranh luận thông qua việc trao đổi ý tưởng và bàn bạc giữa các TV trong nhóm.Hoạt động nhóm là sự đóng góp ý tưởng, chia sẽ kinh nghiệm, chung sức giải quyết một tình huống, một vấn đề mà GV giao cho nhóm thơng qua các hoạt động cụ thể.Seminar là hình thức nâng cao của thảo luận nhóm. Vấn đề cần seminar thường phức tạp, chưa có lời giải đáp rõ ràng, đòi hỏi có sự đóng góp ý tưởng, tranh luận từ tập thể đểđưa ra hướng giải quyết vấn đề một cách thỏa đáng.Dạy học theo dự án là một hình thức tổ chức dạy học, trong đó HS thực hiện mộtnhiệm vụ học tập phức hợp, gắn với thực tiễn, kết hợp lí thuyết với thực hành, tự lực lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá kết quả. Hình thức làm việc chủ yếu là theo nhóm, kết quả dựán là những sản phẩm hành động có thể trình bày, giới thiệu được.1.3.3.Một số khái niệm có liên quan đến đề tàiDạy học theo nhóm là hoạt động học tập có sự phân chia HS theo từng nhóm nhỏ vớiđủ thành phần khác nhau về trình độ, cùng trao đổi ý tưởng, trên cơ sở hoạt động tích cực của từng cá nhân. Từng TV của nhóm khơng chỉ có trách nhiệm với việc học tập của cánhân mình mà còn có trách nhiệm quan tâm đến việc học tập của bạn bè trong nhóm.Dạy học bằng hoạt động nhóm thơng qua việc thiết kế các hoạt động, xây dựng cáctình huống cho các thành viên trong nhóm nhằm chia sẻ những băn khoăn, kinh nghiệm của bản thân, cùng nhau xây dựng phương pháp nhận thức mới. Do đó q trình học tập trởthành quá trình học hỏi lẫn nhau về kiến thức, kĩ năng và PP học tập, kĩ năng giao tiếp, xã hội.Học tập hợp tác theo nhóm là một phương pháp học tập mà theo phương pháp đó họcviên trong nhóm dưới sự hướng dẫn của giáo viên làm việc cùng nhau trao đổi, giúp đỡ, và hợp tác … để hồn thành mục đích học tập chung của nhóm đặt ra.Thảo luận nhóm là sự gặp gỡ trực diện giữa giáo viên và học sinh hoặc giữa học sinhvới học sinh dưới sự chỉ đạo của giáo viên để trao đổi tự do những ý tưởng về một chủ đề chuyên biệt.