Các loại hình giải trí của thanh niên Hà Nội hiện nay – Tài liệu text

Các loại hình giải trí của thanh niên Hà Nội hiện nay

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (121.88 KB, 16 trang )

Website: http://www.docs.vn Email : [email protected] Tel : 0918.775.368
Phần cơ sở lý luận
I. Tính cấp thiết của đề tài:
Xã hội ngày một phát triển, khoa học công nghệ ngày càng cao, máy
móc đã thay con ngời giải quyết nhiều công việc. Con ngời đã có nhiều thời
gian rỗi hơn để dành cho những nhu cầu khác. Một trong những nhu cầu đó là
đợc giải trí. Giải trí là nhu cầu cao của con ngời, đặc biệt là tâng lớp thanh
niên. Thông qua hoạt động giải trí, con ngời tái sản xuất sức lao động, hoà
nhập vào cộng đồng, tạo mối liên hệ với cộng đồng.
Xã hội ngày nay phát triển làm xuất hiện rất nhiều các loại hình giải trí,
mỗi loại hình giải trí mang những đặc điểm và sự bổ ích khác nhau, lợng ngời
tham gia vào mỗi loại hình giải trí cũng không bằng nhau. Với lứa tuổi thanh
niên, đây là giai đoạn hoàn thiện nhân cách, trởng thành của các cá nhân. Giải
trí đợc tầng lớp thanh niên rất quan tâm vì qua giải trí, họ có điều kiện để thể
hiện mình, để học hỏi và trau dồi những kinh nghiệm sống từ bạn bè, cộng
đồng xã hội..Với thanh niên Hà Nội, điều kiện sống là môi trờng náo nhiệt,
nhịp sống công nghiệp quanh năm tiếp xúc với sự ồn ào. Do vậy mà giải trí
đóng một vai trò không thể thiếu trong cuộc sống của tầng lớp thanh niên Hà
Nội. Chính vì tầm quan trọng của giải trí nh vậy, nên thanh niên Hà Nội trong
thời điểm hiện nay rất quan tâm đến hoạt động giải trí. Họ tham gia vào rất
nhiều hoạt động giải trí, dành nhiều thời gian rỗi cho giải trí. Từ tháng 10
năm 1999, khi Chính phủ áp dụng hai ngày nghỉ cuối tuần thì nhu cầu giải trí
lại càng cao. Để tìm hiểu các loại hình giải trí cũng nh thực trạng và mức độ
tham gia của tầng lớp thanh niên vào các hoạt động giải trí trong thời điểm
hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội, tôi chọn đề tài “Các loại hình giải trí
của thanh niên Hà Nội hiện nay”.
1
Website: http://www.docs.vn Email : [email protected] Tel : 0918.775.368
Qua đề tài này góp phần vào việc tìm hiểu về các hoạt động giải trí của
thanh niên thủ đô.
II. ý nghĩa của đề tài:

1. ý nghĩa khoa học:
– Góp phần hình thành quan niệm đúng đắn khoa học về giải trí, hiểu đ-
ợc giải trí là nhu cầu khách quan của con ngời, là một trong những nhân tố góp
phần hình thành nhân cách của con ngời.
– Đề tài làm rõ và nhằm phân biệt giữa hoạt động giải trí và các hoạt động
trong thời gian rỗi nhng không phải là giải trí, tránh cái nhìn lầm lẫn và
thiếu thiện cảm về giải trí do các loại hình hoạt động khác mà đợc quy
chụp là giải trí. Đề tài sẽ hớng sự chú ý của xã hội vào việc cần thiết phải
đáp ứng đầy đủ nhu cầu giải trí của xã hội vì sự phát triển hài hoà, gồm cả
tăng trởng kinh tế và nâng cao đời sống văn hoá tinh thần của con ngời.
2. ý nghĩa thực tiễn:
– Đề tài nhằm phác thảo một bức tranh về các loại hình giải trí của thanh
niên Hà Nội, mức độ tham gia vào các loại hình giải trí.
– Thấy đợc sự lệch chuẩn khi nhu cầu giải trí không đợc đáp ứng đầy đủ, nó
sẽ góp phần khuyến cáo cho xã hội về mức độ và hậu quả của việc không
quan tâm đúng mức đến giải trí của thanh niên. Một số khuyến nghị của đề
tài góp phần giúp các nhà quản lý thấy đợc thực trạng và xu hớng của các
loại hình giải trí từ đó đề ra các chính sách nhằm phát triển các loại hình
giải trí mang tính lành mạnh, và hạn chế những loại hình giải trí có xu h-
ớng lệch chuẩn, để xây dựng đời sống văn hoá tinh thần cho thanh niên thủ
đô nói riêng và c dân thủ đô nói chung.
III. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:
2
Website: http://www.docs.vn Email : [email protected] Tel : 0918.775.368
1. Mục đích:
– Tìm hiểu về thực trạng giải trí của thanh niên Hà Nội
– Đa ra những khuyến nghị nhằm phát triển các loại hình giải trí lành
mạnh và loại bỏ những loại hình giải trí mang tính lệch chuẩn.
2. Nhiệm vụ nghiên cứu:
– Tìm hiểu những loại hình giải trí mà tầng lớp thanh niên Hà Nội a

thích.
– Chỉ ra nguyên nhân dẫn đến việc tham gia vào những loại hình giải trí
không lành mạnh.
– Đa ra những biện pháp nhằm hạn chế sự tham gia của thanh niên Hà
Nội vào các loại hình giải trí này.
IV. Giới hạn phạm vi nghiên cứu:
– Khách thể nghiên cứu: Thanh niên cha có gia đình riêng, sinh sống và
c trú trên địa bàn thành phố Hà Nội.
– Đối tợng nghiên cứu: Các loại hình giải trí mà thanh niên Hà Nội th-
ờng tham gia.
– Phạm vi nghiên cứu : Các loại hình giải trí của thanh niên Hà Nội
trong thời gian rỗi.
V. Ph ơng pháp nghiên cứu:
– Báo cáo sử dụng phơng pháp phân tích tài liệu. Tài liệu đợc sử dụng là
luận án tiến sỹ của nghiên cứu sinh Đinh Thị Vân Chi với đề tài Nhu cầu
giải trí của thanh niên Hà Nội.
VI. Hệ khái niệm
1. Khái niệm nhu cầu:
Theo nghĩa từ, nhu là cần thiết, cầu là đòi hỏi, mong muốn. Nhu cầu có
cơ sở sinh vật nhng không thể cho đó là biểu hiện của bản tính ngời tồn tại
nguyên dạng của con ngời từ thời đại này sang thời đại khác. Ngoài sự thoả
3
Website: http://www.docs.vn Email : [email protected] Tel : 0918.775.368
mãn những nhu cầu cơ bản của sự sinh tồn, con ngời còn có những nhu cầu
xã hội khác. Do vậy nhu cầu của con ngời có tính sinh học và tính xã hội.
Có thể đa ra một ý niệm về nhu cầu nh sau. Nhu cầu là những đòi hỏi
không ngừng phát triển về đời sống vật chất và tinh thần của cá nhân, với t
cách là thành viên của một xã hội, đợc thể hiện và đáp ứng thông qua trình
độ hoạt động sản xuất và trình độ hoạt động tiêu thụ các sản phẩm vật chất
và tinh thần của xã hội.

2. Khái niệm nhu cầu giải trí
Có 6 nhu cầu xã hội cơ bản của con ngời trong đó có nhu cầu giải trí-tái
sáng tạo. Đó là nhu cầu nghỉ ngơi và tinh thần bằng chuyển trạng thái hoạt
động:từ các hoạt động sinh tồn sinh vật sang các hoạt động thẩm mỹ. Nhu
cầu chính yếu là tái nhận thứcc hiện thực theo phơng thức thẩm mỹ. Các
nhu cầu phụ thuộc là sự sản xuất và tiêu thụ tác phẩm biểu tợng tính, sự
phát triển các năng lực cảm thụ thẩm mỹ, chế độ thời gian rỗi, thiết chế
thời gian rỗi và phơng tiện giải trí.
Dới góc độ văn hoá, nhu cầu giải trí đợc xác định là nhu cầu sản xuất và
tiêu thụ các tác phẩm văn hoá.
3. Khái niệm thời gian rỗi
Trong bất kỳ thời đại nào con ngời cũng tiêu dung thời gian rỗi cho bốn
loại hoạt động:
– Hoạt động lao động xã hội
– Hoạt động thuộc các quan hệ cá nhân trong đời sống xã hội
– Hoạt động duy trì, bảo vệ đời sống vật chất cá nhân nhằm thoả mãn các
nhu cầu cá nhân.
– Hoạt động thuộc đời sống tinh thần của cá nhân.
Loại hoạt động thứ t diễn ra không nhiều trong đời sống con ngời. Đó là số
thời gian còn lại của mỗi ngời sau khi đã làm xong ba loại bổn phận trên.
Ngời ta gọi đó là thời gian rỗi, đặc điểm của nó là con ngời có thể tự do
4
Website: http://www.docs.vn Email : [email protected] Tel : 0918.775.368
làm những gì mình thích, và đó là sự chuyển từ hoạt động tất yếu, cỡng bức
sang tự do, tự giác, tự nguyện.
VII. Giả thuyết nghiên cứu
– Các loại hình giải trí của thanh niên Hà Nội rất phong phú và đa
dạng
– Bên cạnh những loại hình giải trí lành mạnh vẫn tồn tại những
loại hình giải trí lệch chuẩn .

Phần kết qủa nghiên cứu
5
Website: http://www.docs.vn Email : [email protected] Tel : 0918.775.368
1. Một vài nét về hoạt động giải trí của thanh niên Hà Nội
Xã hội ngày càng phát triển, khoa học kỹ thuật đã thay thế con ngời để trở
thành lực lợng sản xuất trực tiếp, thời gian lao động của con ngời ngày càng
rút ngắn lại và thời gian rỗi càng nhiều hơn. Khi con ngời có đợc một thời gian
rỗi đáng kể, họ muốn sử dụng nó một cách hợp lý và đem lại hiệu quả cho bản
thân họ. Đặc biệt là tầng lớp thanh niên. lứa tuổi mà theo các nhà khoa học
đánh giá là có xu hớng cá nhân cao, luôn muốn thoả mãn những nhu cầu bản
thân. Một trong những nhu cầu lớn mà tầng lớp thanh niên đặt ra đó là nhu cầu
giải trí. Giải trí đem lại cho con ngời sự thoải mái và giải toả tinh thần sau
những giờ làm việc căng thẳng và mệt mỏi. Đặc biệt theo một nghiên cứu
mang tên”Khẳng định sự nhận diện thông qua các hoạt động giải trí”(Identify
affirmation through leasure activities) đã chỉ rõ vai trò của giải trí trong việc
khẳng định cái tôi của chủ thể. Chính giải trí là môi trờng để cá nhân thể hiện
mình. Thông qua giải trí, mỗi ngời tạo cơ hội thể hiện mình là ai và cho phép
mọi ngời hiểu rõ về họ hơn. Vì vậy mà giải trí đã trở thành hoạt động thờng
nhật trong thời gian rỗi của tầng lớp thanh niên. Sự phát triển của công nghệ
đồng thời với sự phát triển dân trí tạo ra rất nhiều các hình thức giải trí, mỗi
loại hình có một đặc trng riêng, sự bổ ích riêng. Nghiên cứu các loại hình giải
trí của thanh niên Hà Nội trong thời điểm hiện nay ta có thể thấy các loại hình
giải trí của thanh niên Hà Nội rất phong phú và đa dạng. Ta có thể tách các
hoạt động giải trí của thanh niên Hà Nội theo các cấp độ thời gian rỗi để thâý
các loại hình giải trí ở mỗi cấp độ và sự chênh lệch trong việc sử dụng thời
gian rỗi cho các loại hình giải trí khác nhau.
6
1. ý nghĩa khoa học : – Góp phần hình thành ý niệm đúng đắn khoa học về giải trí, hiểu đ-ợc giải trí là nhu yếu khách quan của con ngời, là một trong những tác nhân gópphần hình thành nhân cách của con ngời. – Đề tài làm rõ và nhằm mục đích phân biệt giữa hoạt động giải trí giải trí và các hoạt độngtrong thời hạn rỗi nhng không phải là giải trí, tránh cái nhìn lầm lẫn vàthiếu thiện cảm về giải trí do các loại hình hoạt động giải trí khác mà đợc quychụp là giải trí. Đề tài sẽ hớng sự chú ý quan tâm của xã hội vào việc thiết yếu phảiđáp ứng rất đầy đủ nhu yếu giải trí của xã hội vì sự tăng trưởng hài hoà, gồm cảtăng trởng kinh tế tài chính và nâng cao đời sống văn hoá niềm tin của con ngời. 2. ý nghĩa thực tiễn : – Đề tài nhằm mục đích phác thảo một bức tranh về các loại hình giải trí của thanhniên Thành Phố Hà Nội, mức độ tham gia vào các loại hình giải trí. – Thấy đợc sự lệch chuẩn khi nhu yếu giải trí không đợc cung ứng khá đầy đủ, nósẽ góp thêm phần khuyến nghị cho xã hội về mức độ và hậu quả của việc khôngquan tâm đúng mức đến giải trí của người trẻ tuổi. Một số khuyến nghị của đềtài góp thêm phần giúp các nhà quản trị thấy đợc tình hình và xu hớng của cácloại hình giải trí từ đó đề ra các chủ trương nhằm mục đích tăng trưởng các loại hìnhgiải trí mang tính lành mạnh, và hạn chế những loại hình giải trí có xu h-ớng lệch chuẩn, để thiết kế xây dựng đời sống văn hoá niềm tin cho người trẻ tuổi thủđô nói riêng và c dân Hà Nội Thủ Đô nói chung. III. Mục đích và trách nhiệm điều tra và nghiên cứu : Website : http://www.docs.vn E-Mail : [email protected] Tel : 0918.775.3681. Mục đích : – Tìm hiểu về tình hình giải trí của người trẻ tuổi TP.HN – Đa ra những khuyến nghị nhằm mục đích tăng trưởng các loại hình giải trí lànhmạnh và vô hiệu những loại hình giải trí mang tính lệch chuẩn. 2. Nhiệm vụ nghiên cứu và điều tra : – Tìm hiểu những loại hình giải trí mà những tầng lớp người trẻ tuổi TP.HN athích. – Chỉ ra nguyên do dẫn đến việc tham gia vào những loại hình giải tríkhông lành mạnh. – Đa ra những giải pháp nhằm mục đích hạn chế sự tham gia của người trẻ tuổi HàNội vào các loại hình giải trí này. IV. Giới hạn khoanh vùng phạm vi điều tra và nghiên cứu : – Khách thể điều tra và nghiên cứu : Thanh niên cha có mái ấm gia đình riêng, sinh sống vàc trú trên địa phận thành phố TP.HN. – Đối tợng điều tra và nghiên cứu : Các loại hình giải trí mà người trẻ tuổi TP.HN th-ờng tham gia. – Phạm vi nghiên cứu và điều tra : Các loại hình giải trí của người trẻ tuổi Hà Nộitrong thời hạn rỗi. V. Ph ơng pháp điều tra và nghiên cứu : – Báo cáo sử dụng phơng pháp nghiên cứu và phân tích tài liệu. Tài liệu đợc sử dụng làluận án tiến sỹ của nghiên cứu sinh Đinh Thị Vân Chi với đề tài Nhu cầugiải trí của người trẻ tuổi Thành Phố Hà Nội. VI. Hệ khái niệm1. Khái niệm nhu yếu : Theo nghĩa từ, nhu là thiết yếu, cầu là yên cầu, mong ước. Nhu cầu cócơ sở sinh vật nhng không hề cho đó là biểu lộ của bản tính ngời tồn tạinguyên dạng của con ngời từ thời đại này sang thời đại khác. Ngoài sự thoảWebsite : http://www.docs.vn E-Mail : [email protected] Tel : 0918.775.368 mãn những nhu yếu cơ bản của sự sống sót, con ngời còn có những nhu cầuxã hội khác. Do vậy nhu yếu của con ngời có tính sinh học và tính xã hội. Có thể đa ra một ý niệm về nhu yếu nh sau. Nhu cầu là những đòi hỏikhông ngừng tăng trưởng về đời sống vật chất và ý thức của cá thể, với tcách là thành viên của một xã hội, đợc biểu lộ và phân phối trải qua trìnhđộ hoạt động giải trí sản xuất và trình độ hoạt động giải trí tiêu thụ các sản phẩm vật chấtvà niềm tin của xã hội. 2. Khái niệm nhu yếu giải tríCó 6 nhu yếu xã hội cơ bản của con ngời trong đó có nhu yếu giải trí-táisáng tạo. Đó là nhu yếu nghỉ ngơi và ý thức bằng chuyển trạng thái hoạtđộng : từ các hoạt động giải trí sống sót sinh vật sang các hoạt động giải trí nghệ thuật và thẩm mỹ. Nhucầu chính yếu là tái nhận thứcc hiện thực theo phơng thức thẩm mỹ và nghệ thuật. Cácnhu cầu phụ thuộc vào là sự sản xuất và tiêu thụ tác phẩm biểu tợng tính, sựphát triển các năng lượng cảm thụ nghệ thuật và thẩm mỹ, chính sách thời hạn rỗi, thiết chếthời gian rỗi và phơng tiện giải trí. Dới góc nhìn văn hoá, nhu yếu giải trí đợc xác lập là nhu yếu sản xuất vàtiêu thụ các tác phẩm văn hoá. 3. Khái niệm thời hạn rỗiTrong bất kể thời đại nào con ngời cũng tiêu dung thời hạn rỗi cho bốnloại hoạt động giải trí : – Hoạt động lao động xã hội – Hoạt động thuộc các quan hệ cá thể trong đời sống xã hội – Hoạt động duy trì, bảo vệ đời sống vật chất cá thể nhằm mục đích thoả mãn cácnhu cầu cá thể. – Hoạt động thuộc đời sống niềm tin của cá thể. Loại hoạt động giải trí thứ t diễn ra không nhiều trong đời sống con ngời. Đó là sốthời gian còn lại của mỗi ngời sau khi đã làm xong ba loại bổn phận trên. Ngời ta gọi đó là thời hạn rỗi, đặc thù của nó là con ngời hoàn toàn có thể tự doWebsite : http://www.docs.vn E-Mail : [email protected] Tel : 0918.775.368 làm những gì mình thích, và đó là sự chuyển từ hoạt động giải trí tất yếu, cỡng bứcsang tự do, tự giác, tự nguyện. VII. Giả thuyết nghiên cứu và điều tra – Các loại hình giải trí của người trẻ tuổi Thành Phố Hà Nội rất nhiều mẫu mã và đadạng – Bên cạnh những loại hình giải trí lành mạnh vẫn sống sót nhữngloại hình giải trí lệch chuẩn. Phần kết qủa nghiên cứuWebsite : http://www.docs.vn E-Mail : [email protected] Tel : 0918.775.3681. Một vài nét về hoạt động giải trí giải trí của người trẻ tuổi Hà NộiXã hội ngày càng tăng trưởng, khoa học kỹ thuật đã thay thế sửa chữa con ngời để trởthành lực lợng sản xuất trực tiếp, thời hạn lao động của con ngời ngày càngrút ngắn lại và thời hạn rỗi càng nhiều hơn. Khi con ngời có đợc một thời gianrỗi đáng kể, họ muốn sử dụng nó một cách hài hòa và hợp lý và đem lại hiệu suất cao cho bảnthân họ. Đặc biệt là những tầng lớp người trẻ tuổi. lứa tuổi mà theo các nhà khoa họcđánh giá là có xu hớng cá thể cao, luôn muốn thoả mãn những nhu yếu bảnthân. Một trong những nhu yếu lớn mà những tầng lớp người trẻ tuổi đặt ra đó là nhu cầugiải trí. Giải trí đem lại cho con ngời sự tự do và giải toả niềm tin saunhững giờ thao tác căng thẳng mệt mỏi và căng thẳng mệt mỏi. Đặc biệt theo một nghiên cứumang tên ” Khẳng định sự nhận diện trải qua các hoạt động giải trí giải trí ” ( Identifyaffirmation through leasure activities ) đã chỉ rõ vai trò của giải trí trong việckhẳng định cái tôi của chủ thể. Chính giải trí là môi trờng để cá nhân thể hiệnmình. Thông qua giải trí, mỗi ngời tạo thời cơ bộc lộ mình là ai và cho phépmọi ngời hiểu rõ về họ hơn. Vì vậy mà giải trí đã trở thành hoạt động giải trí thờngnhật trong thời hạn rỗi của những tầng lớp người trẻ tuổi. Sự tăng trưởng của công nghệđồng thời với sự tăng trưởng dân trí tạo ra rất nhiều các hình thức giải trí, mỗiloại hình có một đặc trng riêng, sự có ích riêng. Nghiên cứu các loại hình giảitrí của người trẻ tuổi TP.HN trong thời gian lúc bấy giờ ta hoàn toàn có thể thấy các loại hìnhgiải trí của người trẻ tuổi TP.HN rất đa dạng và phong phú và phong phú. Ta hoàn toàn có thể tách cáchoạt động giải trí của người trẻ tuổi TP. Hà Nội theo các Lever thời hạn rỗi để thâýcác loại hình giải trí ở mỗi Lever và sự chênh lệch trong việc sử dụng thờigian rỗi cho các loại hình giải trí khác nhau .