Tỷ lệ biểu quyết trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên – Thành lập công ty ở Bình Định – Tư Vấn Doanh Nghiệp Blue

Khác với cơ cấu tổ chức và cách thức thông qua ý kiến của công ty cổ phần, đối với công ty TNHH cơ quan quyền lực cao nhất của công ty là hội đồng thanh viên bao gồm các thành viên góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn. Hội đồng thành viên chỉ có thể ra nghị quyết quyết định các vấn đề của công ty khi đạt được tỷ lệ số phiếu tán thành quy định. Tùy theo vấn đề sẽ có quy định về tỷ lệ biểu quyết khác nhau:

  1. Hội đồng thành viên là gì?

Theo Điều 55 Luật Doanh nghiệp 2020 về Hội đồng thành viên:

“1. Hội đồng thành viên là cơ quan quyết định cao nhất của công ty, bao gồm tất cả thành viên công ty là cá nhân và người đại diện theo ủy quyền của thành viên công ty là tổ chức. Điều lệ công ty quy định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi năm phải họp một lần.

2. Hội đồng thành viên có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;

b) Quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ, quyết định thời điểm và phương thức huy động thêm vốn; quyết định phát hành trái phiếu;

c) Quyết định dự án đầu tư phát triển của công ty; giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và chuyển giao công nghệ;

d) Thông qua hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản và hợp đồng khác do Điều lệ công ty quy định có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;

đ) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty;

e) Quyết định mức lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty;

g) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm, phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận hoặc phương án xử lý lỗ của công ty;

h) Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

i) Quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện;

k) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

l) Quyết định tổ chức lại công ty;

m) Quyết định giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty;

n) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.”

Như vậy, Hội đồng thành viên là cơ quan quyết định cao nhất của công ty, có quyền quyết định các vấn đề của công ty TNHH hai thành viên trở lên. Và Hội đồng thành viên quyết định các vấn đề của công ty bằng cách đưa ra các nghị quyết, quyết định đã được biểu quyết thông qua tại cuộc họp theo điều 59 Luật doanh nghiệp:

“Điều 59. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên

1.Hội đồng thành viên thông qua nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định.

2. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì nghị quyết, quyết định về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên:

a) Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ công ty;

b) Quyết định phương hướng phát triển công ty;

c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

d) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

đ) Tổ chức lại, giải thể công ty.”

Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn họp khi có đủ ít nhất 65% (cụ thể theo điều lệ công ty) tham gia dự họp lần đầu, 50% thành viên (triệu tập lần 2 sau 15 ngày), không phụ thuộc (nếu triệu tập lần 3 sau 10 ngày)

  1. Tỷ lệ biểu quyết của Hội đồng thành viên

Theo quy định tại khoản 3 Điều 59 Luật doanh nghiệp:

“Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định một tỷ lệ khác, nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:

a) Được các thành viên dự họp sở hữu từ 65% tổng số vốn góp của tất cả thành viên dự họp trở lên tán thành, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;

b) Được các thành viên dự họp sở hữu từ 75% tổng số vốn góp của tất cả thành viên dự họp trở lên tán thành đối với nghị quyết, quyết định bán tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty.”

Như vậy, tùy theo vấn đề cần được quyết định sẽ có quy định về tỷ lệ tán thành riêng, trong đó:

Mức biểu quyết là 65%:

– Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty

– Quyết định phương hướng phát triển công ty;

– Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

– Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

– Tổ chức lại hoặc giải thể công ty.

Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản khi được số thành viên sở hữu từ 65% vốn điều lệ trở lên tán thành

Mức biểu quyết là 75%:

Quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty

  1. Quyết định vấn đề khi 2 thành viên góp vốn bằng nhau bất đồng quan điểm

Đối với trường hợp công ty có 2 thành viên và 2 thành viên này góp số vốn bằng nhau, mỗi người sẽ có 50% tổng số vốn góp và có tỷ lệ biểu quyết ngang nhau. Nếu hai người này có ý kiến trái ngược nhau sẽ không thể đạt được tỷ lệ tán thành 65% hay 75% để thông qua nghị quyết. Khi đó cần giải quyết vấn đề như thế nào?

Trong trường hợp Điều lệ công ty không có quy định về vấn đề này thì, đối với trường hợp công ty thì cả hai thành viên cần tìm ra được tiếng nói chung và đưa ra được quan điểm đồng nhất với vấn đề cần giải quyết. Trong trường hợp đã tìm mọi cách nhưng vẫn không thống nhất được quan điểm thì các bên có thể giải quyết bằng cách tìm hướng giải quyết khác trong vấn đề hợp tác để phát triển công ty.

Như vậy, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác và áp dụng theo quy định của pháp luật đối với việc thông qua quyết định của Hội đồng thành viên thì quyết định sẽ không được thông qua. Vì Điều lệ công ty nên quy định rõ Quyết định, nghị quyết công ty được thông qua như thế nào ví dụ như quy định: Quyết định, nghị quyết Công ty thông qua khi số phiếu đại diện ít nhất 50% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành và được chủ tịch hội đồng thành viên hoặc Giám đốc công ty tán thành.

Để nắm rõ quy định pháp luật về công ty TNHH hai thành viên trở lên, quý khách hãy liên hệ với Tư vấn Blue để được tư vấn chi tiết!