Trung Tâm Nghiên Cứu Và Tư Vấn Dịch Vụ

 • Giới thiệu về trung tâm

  Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Du lịch Trường Đại học Kinh tế được thành lập theo quyết định số: 8003/QĐ-ĐHĐN ngày 20/12/2011 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng.

  Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Center for Tourism Research and Consultancy

  Tên viết tắt là “CTRC”

  Chức năng
  Trung tâm có các chức năng sau:
     1. Chức năng nghiên cứu
        a. Nghiên cứu ứng dụng trong tổ chức quản lý du lịch địa phương và doanh nghiệp.
        b. Nghiên cứu khoa học về đào tạo phục vụ cho việc nâng cao chất lượng đào tạo của Tr¬ường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Đà Nẵng .
     2. Chức năng tổ chức ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học kinh tế vào thực tiễn.
        a. Tổng kết kinh nghiệm và mô hình phát triển kinh tế của các nước và ứng dụng vào thực tiễn Việt Nam.
        b. ¬Ứng dụng kết quả nghiên cứu, lý luận và thực tiễn của nước ta, cả ở tầm vi mô và vĩ mô trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của du lịch.
        c. Xây dựng và tổ chức thực thi các dự án phát triển du lịch khi được các cơ quan có thẩm quyền ủy thác.
     3. Chức năng tư vấn
        a. Tư vấn cho các địa phương về chiến lược, kế hoạch chủ trương và chính sách phát triển du lịch.
        b. Tư vấn cho các doanh nghiệp trong việc hoạch định chiến lược phát triển cũng như tổ chức các hoạt động sản xuất, kinh doanh du lịch.
        c. Tư vấn cho các tổ chức quốc tế, các công ty nước ngoài trong việc đầu tư và kinh doanh du lịch tại Việt Nam.
     4. Chức năng đào tạo bồi dưỡng.
        a. Cùng với các khoa trong trường Đại học Kinh tế và các đơn vị khác phối hợp đào tạo bồi dưỡng các lớp ngắn hạn cấp chứng chỉ hoặc bằng nghề chuyên môn trong du lịch;
        b. Mở các cuộc hội thảo trong nước và quốc tế nhằm cung cấp những thông tin, tư liệu mới về nghiên cứu và phát triển kinh tế trong và ngoài nước;
        c. Bồi dưỡng phương pháp xây dựng và triển khai quản lý điều hành các dự án phát triển du lịch;
        d. Chuyển giao các kết quả nghiên cứu kinh tế cho các ngành, địa phương và doanh nghiệp để triển khai áp dụng trong thực tiễn.

  Nhiệm vụ
  Trung tâm có các nhiệm vụ sau:
     1. Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển toàn diện Trung tâm theo định hướng phát triển của Nhà trường;
     2. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực;
     3. Quản lý cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được Nhà trường giao;
     4. Thực hiện chế độ báo cáo tài chính; hạch toán thu, chi và quản lý; thực hiện nghĩa vụ tài chính đúng nguyên tắc, quy định của Nhà nước và của Nhà trường;
     5. Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học cho nhà Trường, bảo đảm cho Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Đà Nẵng thực sự là một Trung tâm nghiên cứu kinh tế mạnh của đất nước.
     6. Nghiên cứu và tổ chức ứng dụng vào thực tiễn các kết quả nghiên cứu nhằm góp phần đẩy nhanh sự phát triển nền kinh tế Việt Nam nói chung và các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên nói riêng.
     7. Quan hệ chặt chẽ với các Khoa, Phòng, Ban, Bộ môn trong nhà trường trong việc tổ chức nghiên cứu khoa học và ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào giảng dạy nhằm phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.
     8. Tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, các hội thảo trong nước và quốc tế thông qua đó bồi dưỡng các kiến thức mới về kinh tế, phương pháp nghiên cứu kinh tế, phương pháp xây dựng và thực thi các dự án cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu và quản lý trong và ngoài trường.
     9. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, tư vấn và dịch vụ khoa học cho các cơ quan và các thành phần kinh tế.

  Quyền hạn
     1. Trung tâm là đơn vị trực thuộc trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng dưới sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Ban Giám hiệu trường Đại học Kinh tế trong việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ của mình.
     2. Trung tâm được phép hợp tác với các nhà khoa học, các nhà quản lý trong và ngoài trường thuộc các ngành, các lĩnh vực khác nhau trong nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng và ứng dụng khoa học kinh tế vào thực tiễn.
     3. Được phép quan hệ với Bộ, ban, ngành, các tổ chức địa phương và doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong nước để thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình.
     4. Được phép quan hệ với các cá nhân và tổ chức quốc tế, công ty nước ngoài trong việc thực hiện các chức năng của mình khi được Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế và cơ quan có thẩm quyền cho phép.
     5. Trung tâm được ký các hợp đồng lao động với người lao động khi có nhu cầu về nhân sự; phải đảm bảo quyền lợi người lao động theo đúng Pháp luật hiện hành.
     6. Trung tâm được ký các hợp đồng kinh tế theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao, quy định của Nhà nước và của Nhà trường;