Thủ tục hành chính – Cổng dịch vụ công Đà Nẵng

Bước 1 : Sau khi có quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án của cấp có thẩm quyền, Cơ quan được giao chuẩn bị đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2 : Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ; Kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần và chưa hợp lệ; Tiếp nhận hồ sơ, ghi Giấy biên nhận. Bước 3 : Trong vòng 01 ngày, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ tiếp nhận cho Lãnh đạo phòng xem xét; chuyển Chuyên viên phụ trách thẩm định. Bước 4 : Chuyên viên phụ trách thẩm định kiểm tra hồ sơ và có Công văn gửi các thành viên Hội đồng thẩm định (đề xuất tổ chức họp nếu cần thiết) để tham gia thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án. Thời gian tham gia ý kiến thẩm định của các thành viên Hội đồng là 22 ngày. Bước 5 : Trong vòng 19 ngày, Chuyên viên phụ trách thẩm định thực hiện thẩm định và tổng hợp ý kiến thẩm định của các thành viên Hội đồng thẩm định, dự thảo Báo cáo kết quả thẩm định trình chủ tịch Hội đồng thẩm định xem xét quyết định (nếu dự án đủ điều kiện) hoặc có văn bản phản hồi về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án. Bước 6 : Lãnh đạo phòng và lãnh đạo Sở xem xét xử lý trong vòng 02 ngày. Bước 7 : Trong vòng 01 ngày, bộ phận văn thư tiếp nhận, chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và thông báo cho Cơ quan được giao chuẩn bị đầu tư đến nhận.

Căn cứ pháp lý

1. Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;
2. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
3. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;
4. Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
5. Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
6. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
7. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng 
8. Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.
9. Quyết định số Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.