Thể lệ gửi bài cho Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn

Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN

https://ussh.vnu.edu.vn/uploads/ussh/logo.png

1. Bài đăng trên Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn là bài chưa được đăng trên các sách, báo, tạp chí khác. Bài gửi đăng được đánh máy vi tính trên giấy khổ A4, phông chữ Unicode (Times New Roman), cỡ chữ 13, giãn dòng 1.2cm. Mỗi bài gửi cho Toà soạn gồm 1 bản điện tử, tối thiểu 6.000 từ và tối đa 15.000 từ đối với bài nghiên cứu hoặc không quá 1.500 từ đối với bài điểm sách/thông tin khoa học, 1 bản tóm tắt nội dung (tiếng Việt và tiếng Anh) không quá 250 từ kèm theo các từ khoá (tối đa 5 từ khóa) để ngay sau tên bài. Trong bài viết, tên riêng của người, địa phương, thuật ngữ tiếng nước ngoài để nguyên văn, trừ những tên đã được Việt hóa (như Trung Quốc, Thái Lan,…). Các chú thích của bài viết để ở cuối trang, và được đánh số thứ tự tăng dần, bắt đầu từ số 1.
2. Việc trích dẫn ý, số liệu, hoặc tác giả trong bài viết cần nêu rõ nguồn. Đối với những đoạn trích dẫn nguyên văn thì để đoạn trích trong ngoặc kép và sau đoạn trích có mở ngoặc đơn trích nguồn. Việc nêu nguồn trích dẫn được thực hiện như sau:
– Nếu tác giả là người có tên tiếng Việt Nam hoặc đã được phiên âm sang tên tiếng Việt Nam: (Họ tên tác giả, năm xuất bản: số trang); ví dụ: (Nguyễn Văn Chính 2001: 68).
– Nếu tác giả là người có tên nước ngoài (không phải ngữ hệ La tinh thì phiên âm sang tiếng Anh): (Họ tác giả, năm xuất bản: số trang); ví dụ: (Durkheim 2000: 23).
– Việc trích nguồn từ công trình của hai tác giả trở lên: Nếu tác giả đầu tiên là người có tên tiếng Việt Nam: (Họ tên tác giả đầu tiên và cộng sự, năm xuất bản: số trang); ví dụ: (Lý Lan và cộng sự 1999: 5). Nếu tác giả đầu tiên là người có tên nước ngoài (không phải ngữ hệ La tinh thì phiên âm sang tiếng Anh): (Họ tác giả đầu tiên và cộng sự, năm xuất bản: số trang); ví dụ: (Dobbin và cộng sự 2009: 30).
– Nếu trích cùng một ý từ nhiều công trình khác nhau thì liệt kê lần lượt từng công trình trong ngoặc đơn, cách nhau bằng dấu “;”; ví dụ: (Dobbin và cộng sự 2006: 10; Lý Lan 1999: 12).
– Nếu đã nêu tên tác giả trong phần chính của câu thì chỉ cần mở ngoặc đơn ghi năm và số trang có ý đã trích; ví dụ: Kết quả này phù hợp với kết quả nghiên cứu của Lý Lan (2004: 11).
– Một tác giả có nhiều ấn phẩm công bố trong cùng một năm thì người trích dẫn cần thêm các chữ a, b, c,.., vào ngay sau năm công bố để dễ phân biệt. Ví dụ: (Lý Lan 2010a: 7, 2010b: 15). Tài liệu nêu trong mục Tài liệu trích dẫn ở cuối bài cũng phải thêm chữ cái tương ứng.
– Trong các thí dụ nêu trên, nếu là trích dẫn ý lớn của cả công trình thì không cần nêu số trang, ví dụ: (Lý Lan 1999).
3. Nếu có trích dẫn trong bài thì cuối bài phải có mục Tài liệu trích dẫn. Trong mục Tài liệu trích dẫn không đưa thêm tài liệu nào khác ngoài những tài liệu đã trích dẫn trong bài. Tài liệu trích dẫn được trình bày như sau:

– Nếu là sách, ví dụ:
Trịnh Duy Luân. 2005. Xã hội học Đô thị. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
Cumming Elaine, William Earl Henry. 1961. Growing Old: The Process of Disengagement. New York: Basic Books.
– Nếu là chương sách hay bài đăng trong một cuốn sách, ví dụ:
Nguyễn Thị Thanh Huyền. 2009. “Quy hoạch bãi rác đô thị nhìn từ giác độ xung đột môi trường.” Trang 137-175 trong sách Nghiên cứu xã hội về môi trường, Chủ biên Vũ Cao Đàm. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.
Gambetta Diego. 1988. “Mafia: The Price of Distrust.” pp. 158-175 in Trust: Making and Breaking Cooperative Relations, edited by D. Gambetta. Oxford: Blackwell.
– Nếu là bài đăng trên tạp chí, ví dụ:
Lê Ngọc Hùng. 2008. “Vốn xã hội, vốn con người và mạng lưới xã hội qua một số nghiên cứu ở Việt Nam”. Tạp chí Nghiên cứu Con người 37:45-54
Bryant Jonh. 2002. “Patrilines, Patriocality and Fertility Decline in Vietnam.” Asia-Pacific Population Journal 17: 111-128.
– Nếu là bài tham dự hội thảo, ví dụ:
Đỗ Thiên Kính. 2011. “Hệ thống phân tầng xã hội ở Việt Nam hiện nay”. Bài trình bày tại Hội thảo Khoa học công bố kết quả Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Viện Xã hội học (2009-2010), Viện Xã hội học, Hà Nội.
Fukuyama Francis. 1999. “Social Capital and Civic Society.” Presented at the IMF Conference on Second Generation Reforms, International Monetary Fund, Washington, DC.
– Nếu là bài đăng trên Internet, ví dụ:
Quốc hội. 2009. “Luật Người cao tuổi.” Cổng thông tin điện tử Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/..). Truy cập tháng 6 năm 2015.

4. Thứ tự các tài liệu trong mục Tài liệu trích dẫn ở cuối bài được quy định như sau: Tài liệu trích dẫn không đánh số thứ tự, dòng đầu tiên viết ngay từ đầu dòng, nếu cần hơn 1 dòng thì từ dòng thứ hai thụt lề như các ví dụ ở trên. Tài liệu trích dẫn được sắp xếp thứ tự theo bảng chữ cái theo họ tác giả hoặc tên tổ chức như các ví dụ ở trên. Nếu một tác giả có nhiều công trình ở nhiều thời điểm khác nhau được trích dẫn thì ở danh mục Tài liệu trích dẫn cần sắp xếp theo thứ tự thời gian: ấn phẩm công bố trước thì xếp trước.
5. Cuối bài cần ghi rõ họ và tên tác giả, chức danh khoa học, học vị, tên cơ quan và địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email để toà soạn tiện liên hệ. Đối với bài không được sử dụng, toà soạn không trả lại bản thảo.

(Email:[email protected][email protected])