TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC

Địa chỉ: Tầng 1 nhà N, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương
Website: http://cpd.cdsptw.edu.vn
Email: [email protected]
Số điện thoại: 0243 791 1128

 

 

ThS. Khoa Việt Hà

– Trình độ C/môn: Thạc sỹ

– Chức danh: Giám đốc

– Email: [email protected]

– Điện thoại: 0983571499

 

ThS. Phạm Thị Thanh Phương

– Trình độ C/môn: Thạc sỹ Quản lý Giáo dục

– Chức danh: Phó Giám Đốc

– Email[email protected]

– Điện thoại: 0983919273

 

ThS. Nguyễn Văn Dương

– Trình độ C/môn: Thạc sỹ Lý luận và phương pháp giảng dạy Âm nhạc

– Chức danh: Phó Giám đốc

– Email: [email protected]

– Điện thoại: 0969113368

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng kiến thức thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương được thành lập tháng 4 năm 2019 nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng về đào tạo chuẩn hóa, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho xã hội, đặc biệt ở các lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Đặc biệt, Ngoại ngữ, Âm nhạc, Mỹ thuật, các phương pháp giáo dục tiên tiến… Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng kiến thức không ngừng phát triển về số lượng, chất lượng các khóa đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ, chứng nhận trong phạm vi các lĩnh vực chuyên môn quản lý được học viên cũng như các nhà tuyển dụng quan tâm, tin tưởng như: Quản lý Giáo dục Mầm non; Nghiệp vụ Giáo dục Mầm non; Can thiệp sớm, giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trí tuệ và trẻ rối loạn phổ tự kỉ;  Phương pháp cho trẻ làm quen với Tiếng Anh; Chuẩn chức danh nghề nghiệp GVMN hạng 2, hạng 3, hạng 4; Giáo viên MONTESSORI; Phuơng pháp giáo dục Montessori, Giáo dục Mầm non theo cách tiếp cận Reggio Emilia; Vận dụng STEM/STEAM trong Giáo dục mầm non, Dạy học dự án trong giáo dục Mầm non…

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Chức năng

– Nghiên cứu, khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ quản lý, giáo viên và người học của các địa phương trong cả nước, trên cơ sở đó đề xuất Bộ giáo dục và Đào tạo giao chỉ tiêu và cấp phép các chương trình đào tạo ngắn hạn và bồi dưỡng theo hướng đáp ứng ngày càng cao nhu cầu được đào tạo, bồi dưỡng, nâng chuẩn của đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên và người học.

– Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Nhà trường, các tổ chức quốc tế để phát triển, xây dựng và tổ chức các chương trình đào tạo ngắn hạn và bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu xã hội.

– Thực hiện công tác tuyển sinh, khai thác nguồn, triển khai công tác đào tạo ngắn hạn và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các đơn vị, cá nhân trong và ngoài trường về các lĩnh vực có liên quan.

2. Nhiệm vụ

– Tuyển sinh, thu kinh phí, lập kế hoạch, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, cấp chứng chỉ, chứng nhận cho các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về các lĩnh vực được giao quản lý.

– Tổ chức xây dựng, chỉnh sửa, phát triển các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu xã hội để tổ chức tuyển sinh đào tạo.

– Tìm kiếm, hợp tác, liên kết với các tổ chức, cơ sở giáo dục trong và ngoài Nhà trường, các tổ chức Quốc tế để khai thác các chương trình, phát triển và mở rộng các loại hình đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ, chứng nhận và cung cấp các dịch vụ tư vấn giáo dục mầm non, công tác xã hội và các dịch vụ khác theo nhu cầu của xã hội.

 – Thực hiện các dự án, đề án và các chương trình hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước khác. Đầu mối tổ chức hội thảo khoa học, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn theo lĩnh vực quản lý.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu phân công.  

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1.  ThS. Khoa Việt Hà
Trình độ C/môn: Tiến sĩ Giáo dục học
Chức danh: Giám đốc
Địa chỉ: Phòng 105 – nhà N
Điện thoại: 0983571499
Email: [email protected]

Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý chung hoạt động và nhân lực của Trung tâm: thực hiện chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về tuyển sinh, tài chính, quản lý quá trình đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng và công tác nội bộ của Trung tâm.

Phụ trách chung và trực tiếp chỉ đạo quản lý:

– Công tác tài chính, công tác thanh quyết toán;

– Xây dựng, phát triển và thực hiện các kế hoạch phối với đối tác nước ngoài trong công tác đào tạo, tập huấn và bồi dưỡng;

– Xây dựng, phát triển và thực hiện các kế hoạch phối hợp với các đối tác trong và ngoài Nhà trường trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn;

– Phụ trách việc phân công quản lý, giám sát các lớp đào tạo, bồi dưỡng.

– Thực hiện và điều phối các dự án do Nhà trường giao;

– Công tác tổ chức, nhân sự, thi đua và điều phối nhiệm vụ các cán bộ Trung tâm;

– Duyệt các báo cáo được thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của phòng;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng..

2. ThS. Phạm Thị Thanh Phương

Trình độ C/môn: Thạc sỹ Quản lý Giáo dục
Chức danh: Phó Giám Đốc
Địa chỉ: Phòng 105 – nhà N
Điện thoại: 0983919273
Email[email protected]

Giúp việc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc trung tâm về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và giải quyết các công việc được ủy quyền, phân công phụ trách. Trực tiếp chỉ đạo quản lý và thực hiện các công việc sau:

– Quản lý, giám sát chung các lớp đào tạo và bồi dưỡng của TT;

– Thực hiện việc quản lý các lớp đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn bao gồm: Các thủ tục để thành lập lớp, quản lý lớp, cấp chứng chỉ và chứng nhận, các thủ tục thanh quyết toán …;

– Quản lý, việc xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo và bồi dưỡng của Trung tâm;

– Phụ trách việc tổ chức các kỳ thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh và Tin học trong trường;

– Hỗ trợ công tác tuyển sinh, khai thác các nguồn tuyển sinh đào tạo và bồi dưỡng;

– Phụ trách công tác kiểm định, đảm bảo chất lương và đánh giá  chương trình đào tạo và bồi dưỡng của Trung tâm;

– Phụ trách việc thực hiện quản lý văn bản đến, văn bản đi  và lưu trữ văn bản của Trung tâm;

– Phụ trách rà soát các báo cáo của Trung tâm trước khi trình Giám đốc duyệt lần cuối;

– Phụ trách việc quản lý về cơ sở vật chất, thiết bị được Nhà trường cấp cho Trung tâm;

– Phụ trách các công việc liên quan đến mua sắm trang thiết bị, văn phòng phẩm…;

– Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do Giám đốc Trung tâm giao.

3. ThS. Nguyễn Văn Dương

Trình độ C/môn: Thạc sỹ Lý luận và phương pháp giảng dạy Âm nhạc
Chức danh: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Phòng 105 – nhà N
Điện thoại: 0969113368
Email: [email protected]

Giúp việc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và giải quyết các công việc được ủy quyền, phân công phụ trách. Trực tiếp chỉ đạo quản lý và thực hiện các công việc sau:

– Phụ trách công tác tuyển sinh: khai thác, kết nối các nguồn tuyển sinh đào tạo và bồi dưỡng trong và ngoài trường;

– Phụ trách việc nghiên cứu, khảo sát nhu cầu đào tạo và bồi dưỡng của cán bộ quản lý, giáo viên, của người học tại các địa phương để đề xuất xây dựng, phát triển, chỉnh sửa các chương trình đào tạo ngắn hạn và bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu xã hội;

– Phụ trách việc khảo sát đánh giá của người học sau khi tham gia đào tạo và bồi dưỡng của chuyên môn để nâng cao chương trình và chất lượng phục vụ của Trung tâm;

– Phụ trách công tác truyền thông của Trung tâm như: website, trang fanpage, facebook; zalo;

– Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do Giám đốc Trung tâm giao.

4. ThS. Nguyễn Bảo Ngọc

Trình độ C/môn: Thạc sỹ Quản lý Giáo dục
Chức danh: Chuyên viên
Địa chỉ: Văn phòng Tuyển sinh
Điện thoại: 0988515959
Email: [email protected]

– Thực hiện việc quản lý hành chính các lớp đào tạo và bồi dưỡng. Các thủ tục để thành lập lớp, quản lý lớp, cấp chứng chỉ và chứng nhận, các thủ tục thanh quyết toán theo quy định; …;

– Tham gia công tác tuyển sinh: quảng bá chương trình đào tạo, hình ảnh tuyển sinh trên facebook, zalo, …;

– Hỗ trợ công tác truyền thông: cung cấp các tư liệu, hình ảnh, văn bản liên quan đến nội dung truyền thông ( nếu có).

– Thực hiện quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị và việc mua sắm trang thiết bị, văn phòng phẩm và các công việc hành chính khác của Trung tâm;

– Thực hiện công tác kiểm định, đảm bảo chất lượng và đánh giá chương trình đào tạo và bồi dưỡng của Trung tâm;

– Thực hiện nhiệm vụ Tổ trưởng công đoàn, thư ký các cuộc họp của Trung tâm,

– Thực hiện công tác thủ quỹ;

– Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do Giám đốc Trung tâm giao.

5. ThS. Lương Văn Phong

Trình độ C/môn: Thạc sỹ
Chức danh: Chuyên viên
Địa chỉ: Phòng 105 – nhà N
Điện thoại: 0904708468
Email: [email protected]

–  Thực hiện việc quản lý hành chính các lớp đào tạo và bồi dưỡng. Các thủ tục để thành lập lớp, quản lý lớp, cấp chứng chỉ và chứng nhận, các thủ tục thanh quyết toán theo quy định; …;

– Thực hiện việc quản lý, sắp xếp lớp học Zoom; quản lý và phân lịch các phòng học trực tiếp;

– Thực hiện nhiệm vụ chụp hình, quay video, âm thanh ánh sáng các cuộc hội thảo, khai giảng, bế giảng và các sự kiện của TT.

– Thực hiện công tác tuyển sinh, khai thác các nguồn tuyển sinh đào tạo và bồi dưỡng;

– Thực hiện các công việc liên quan đến tổ chức thi sát hạch chuẩn đầu ra tiếng Anh và Tin học;

– Thực hiện nhiệm vụ hành chính: chấm công

– Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do Giám đốc Trung tâm giao.

6. CN. Phạm Thị Luyến

Trình độ C/môn: Cử nhân
Chức danh: Chuyên viên
Địa chỉ: Phòng Tuyển sinh
Điện thoại: 0368991809
Email: [email protected]

– Thực hiện công tác tuyển sinh, khai thác các nguồn tuyển sinh đào tạo và bồi dưỡng;

– Thực hiện công tác thông tin, truyền thông, quảng bá, giới thiệu các chương trình đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng và các hoạt động khác của Trung tâm, cụ thể như sau:

+ Thường xuyên cập nhật các văn bản, các thông báo, quyết định kế hoạch mở các lớp, thống kê các lớp đã và đang đào tạo trong tuần, trong tháng, lập danh sách các lớp đưa  lên bảng tin của Trung tâm.

+ Thường trực theo dõi, trả lời các tin nhắn trên trang webside và fanpage. Tiếp nhận danh sách học viên tuyển sinh lẻ trên trang webside, fanpage, zalo khi mọi người trong trung tâm hoặc các đầu mối phối hợp tuyển sinh gửi đến. (ghi chép các thông tin chính xác, tập hợp số liệu, báo cáo thường xuyên số lượng học viên cho lãnh đạo phụ trách tuyển sinh để mở lớp).

–  Thực hiện việc quản lý hành chính các lớp đào tạo và bồi dưỡng. Các thủ tục để thành lập lớp, quản lý lớp, cấp chứng chỉ và chứng nhận, các thủ tục thanh quyết toán theo quy định; …;

– Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do Giám đốc Trung tâm giao.

6. CN. Ngô Thị Thu Thủy

Trình độ C/môn: Cử nhân
Chức danh: Chuyên viên
Địa chỉ: Phòng 105 – nhà N
TDĐ: 0979760286
Email: [email protected]

 

– Thực hiện việc quản lý hành chính các lớp đào tạo và bồi dưỡng. Các thủ tục để thành lập lớp, quản lý lớp, cấp chứng chỉ và chứng nhận, các thủ tục thanh quyết toán theo quy định; …;

– Thực hiện công tác thông tin, truyền thông, quảng bá, giới thiệu các chương trình đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng và các hoạt động khác của Trung tâm: Viết và đăng các bài tuyển sinh, làm thông báo tuyển sinh, thông báo mở lớp…

– Thực hiện lưu trữ văn bản đến và đi, tổng hợp báo cáo tháng và các công việc hành chính khác của Trung tâm;

– Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do Giám đốc Trung tâm giao.

Về SƠ ĐỒ