Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng thông báo xét tuyển viên chức năm 2020

Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng thông báo xét tuyển viên chức năm 2020

Thực hiện Quyết định số 369/QĐ-SNV ngày 05/5/2020 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức thuộc Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng và Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đà Nẵng và Kế hoạch số 184/KH-STTTT ngày 16/3/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về xét tuyển viên chức thuộc Trung tâm Phát triển hạ tầng CNTT Đà Nẵng, Sở Thông tin và Truyền thông thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức cụ thể như sau:
1. Tiêu chuẩn, điều kiện
Theo Kế hoạch số 349/KH-STTTT ngày 20/4/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông (được phê duyệt kèm theo Quyết định số 369/QĐ-SNV ngày 05/5/2020 của Sở Nội vụ) và Kế hoạch số 184/KH-STTTT ngày 16/3/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông được đăng trên Trang Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ https://tttt.danang.gov.vn.
2. Số lƣợng cần tuyển: 06 người (Thống kê nhu cầu và mô tả vị trí tuyển dụng theo phụ lục I, II, III kèm theo)
3. Hình thức, nội dung tuyển dụng
a) Hình thức: Xét tuyển
b) Nội dung
– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
– Vòng 2: Phỏng vấn thí sinh để kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn của người dự tuyển. Nội dung phỏng vấn gồm kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm và chức danh cần tuyển. Điểm phỏng vấn tính theo thang điểm 100. Thời gian phỏng vấn 30 phút/người. Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
4. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức tuyển dụng
a) Thời gian: Tháng 6 năm 2020
b) Địa điểm: Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
5. Lệ phí: Theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
6. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức: Từ ngày 11/5/2020 – 19/6/2020 (mẫu phiếu đăng ký dự tuyển đính kèm theo)
7. Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
a) Phòng Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm Phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nẵng, số 02 Quang Trung, quận Hải Châu, Đà Nẵng, điện thoại: 0236.888.414
b) Phòng Hành chính – Kế toán, Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng, tầng 11, số 02 Quang Trung, quận Hải Châu, Đà Nẵng, điện thoại: 0236.3996.777
c) Phòng Kế hoạch – Quản trị, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đà Nẵng, số 15 Quang Trung, quận Hải Châu, Đà Nẵng, điện thoại: 0236.3871.999

Chi tiết Thông báo tải tại đây