Lich sử hình thành – Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông được thành lập ngày 06/10/2008 theo Quyết định số 1476/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham gia quản lý, hoạt động trên các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngày 20/4/2009 cho 115 cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Thông tin và Truyên thông. Lớp học được Lãnh đạo Bộ và học viên đánh giá cao. Điều đó càng khẳng định vị trí và vai trò của Trường.

Bên cạnh đó, năm 2019 cũng đánh dấu nhiều sự kiện trọng đại của Nhà trường, các phòng chức năng như Tổ chức- Hành chính, Kế hoạch Tài chính, Khoa học và Hợp tác quốc tế, Đào tạo, Bồi dưỡng đã được kiện toàn. Cùng với các phòng chức năng các tổ chức  Chi bộ Đảng, Công đoàn và Đoàn thành niên cũng nhanh chóng được thành lập

Bên cạnh phương thức đào tạo, bồi dưỡng truyền thống, nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu học tập, nâng cao kiến thức và kỹ năng cho các cán bộ, công chức, viên chức trên cả nước,  ngày 03/8/2009, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Thông tin và Truyền thông ONLINE được khai trương

Với những thành tích Trường đã đạt được sau 5 năm hoạt động Trường, năm 2013 Trường đã được bằng khen của Bộ trưởng và  Trướng của  Bộ Thông tin và Truyền thông với dòng chữ “ Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông 5 năm xây dựng và phát triển.

Năm 2015, cơ cấu của Trường được  kiện toàn thêm 04 đơn vị được hình thành. Các đơn vị Thư viện, Khoa bồi dưỡng chuyên ngành và kỹ năng quản lý, Khoa cơ bản và khoa học quản lý, Khoa quản lý nhà nước và quản lý doanh nghiệp được hình thành.

Tháng 10/2016 đánh dấu cột mốc quan trọng của Trường, Hiệu trưởng Nguyễn Thị  Hoàng  Hà- người Hiệu trưởng đầu tiên của Trường nghỉ chế độ hữu trí, Phó Hiệu trưởng Đinh Đức  Thiện  được sự tin tưởng của Lãnh đạo Bộ cũng như sự đồng thuận nhất trí cao của tập thể cán bộ Trường được bổ nhiệm quyền  Hiệu trưởng và năm 2017  bổ nhiệm Hiệu trưởng. Dưới sự  chỉ đạo của Hiệu trưởng  Đinh Đức Thiện, năm 2017, Trường đã hoàn thành 100% kế hoạch đào tạo vượt 10 lần chỉ tiêu. Trường đã đào tạo bồi dưỡng cho 27 khóa học với 111 lớp với 6532 lượt học viên.

Ngày 12/7/2018 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông kí Quyết định số 1166/QĐ-BTTTT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông (thay thế Quyết định số 1476/QĐ-BTTTT ngày 06/10/2008).

Năm 2018,Trường đã tổ chức được khoảng hơn 186 khóa với hơn 367 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 22.790 lượt người theo học

Đến thời điểm hiện tại, bộ máy cơ cấu tổ chức của Trường về cơ bản đã được kiện toàn và hoàn thiện với tổng số 50 cán bộ, trong đó có 03 công chức, 33 viên chức, 03 lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và 11 nhân viên ký hợp đồng lao động xác định thời hạn 12 tháng. Cơ cấu tổ chức của Trường gồm có: 03 Lãnh đạo (01 Hiệu trưởng và 02 Phó Hiệu trưởng); 04 phòng chức năng (Tổ chức – Hành chính; Đào tạo, Bồi dưỡng; Khoa học và Hợp tác quốc tế; Kế hoạch – Tài chính); 01 Trung tâm Đào tạo, Tư vấn và Dịch vụ; 03 Khoa và 01 Thư viện.

Đến nay, Trường ONLINE đã có trên 20 bài giảng với 713 thành viên đăng ký học trực tuyến và hơn 25.000 lượt truy cập. Trong đó, có 04 bài giảng bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành, đó là: “Bồi dưỡng kiến thức nhập ngành Thông tin và Truyền thông”; “Bồi dưỡng kiến thức các Luật Bưu chính, Luật Viễn thông và Luật Công nghệ thông tin”; “Đào tạo, bồi dưỡng cho lãnh đạo cấp phòng” và “Bồi dưỡng kiến thức kỹ năng hành chính văn phòng”; 03 bài giảng video thuộc bộ tài liệu “Những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin và truyền thông cho lãnh đạo trong cơ quan nhà nước” và 05 bài giảng điện tử “Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin”. Trường đã tổ chức 02 khóa đào tạo trực tuyến (miễn phí) về kỹ năng hành chính văn phòng; kỹ năng giao tiếp và cấp chứng chỉ 35 lượt học viên. Tổ chức 03 khóa với 06 lớp (với nguồn kinh phí do học viên đóng góp) về “Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin” và cấp chứng chỉ cho 108 lượt học viên trên hệ thống này.

Công tác nghiên cứu khoa học cũng có những chuyển biến rõ nét với việc triển khai 13 đề tài cấp Bộ, nhiều đề tài, sáng kiến cấp cơ sở.  Có 14 bộ tài liệu đã được đưa vào sử dụng; Với 4 dự án đầu tư, trong đó có 3 dự án đào tạo cho gần 40.000 lượt người. Hoạt động của Trường còn diễn ra đồng bộ ở nhiều mảng công tác như: Biên soạn chương trình, tài liệu giảng dạy, tuyển chọn và bồi dưỡng giảng viên.

Bước sang giai đoạn mới, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông tiếp tục nỗ lực phấn đấu để xây dựng Nhà trường thành một trung tâm, trọng điểm đào tạo, là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của Ngành, phục vụ cho sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, xứng đáng với tên gọi Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông.