Hoàn thiện bài thu hoạch thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của thúliệt kê lớp thú nha

Sau khi xem băng hình về tập tính của thú, Em hãy cho biết1/ ở thú có những tập tính nào? Hãy dẫn luận sinh động về các tập tính đó. và chuẩn bị câu trả lời để bảo vệ quan điểm của mình khi các bạn khác đặt câu hởi phản biện2/ các tập tính của thú được hình thành như thế nào? và các tập tính này có ích gì trong quá trình sống, tồ tại, thích nghi của thú?

Sau khi xem băng hình về tập tính của thú, Em hãy cho biết

1/ ở thú có những tập tính nào? Hãy dẫn luận sinh động về các tập tính đó. và chuẩn bị câu trả lời để bảo vệ quan điểm của mình khi các bạn khác đặt câu hởi phản biện

2/ các tập tính của thú được hình thành như thế nào? và các tập tính này có ích gì trong quá trình sống, tồ tại, thích nghi của thú?