Câu hỏi plkt – PLKT – Câu 1 : Doanh nghiệp tư nhân không có quyền nào sau đây? A. Từ chối mọi yêu – Studocu

Theo

Câu 1

:

Doanh nghiệp tư nhân không có quyền nào sau đây?

A. T

ừ chối mọi yêu cầu cung cấp các nguồn lực không được pháp luật quy định

B. Khiếu nại, tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật

C. Phát hành cổ phiếu

D. Chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh

Đáp án: C

C

sai

theo

khoản

2

điều

188

luật

doanh

nghiệp

2020:

“Doanh

nghiệp

nhân

không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào”

A

đúng

theo

khoản

9

điều

7

luật

Doanh

nghiệp

2020:

Quyền

của

doanh

nghiệp:

“ Từ chối yêu

cầu của cơ quan,

tổ chức, cá nhân

về cung cấp

nguồn lực không

theo

quy định của pháp luật.”

B

đúng

theo

khoản

10

điều

7

luật

Doanh

nghiệp

2020:

“Khiếu

nại,

tham

gia

tố

tụng theo quy định của pháp luật.”

D đúng vì

theo khoản 2 điều 7

luật Doanh nghiệp 2020: “Tự chủ

kinh doanh và lựa

chọn

hình

thức

tổ

chức

kinh

doanh;

chủ

động

lựa

chọn

ngành,

nghề,

địa

bàn,

hình

thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh.”

Câu 2

:

Ai có quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân ?

A. Phó chủ tịch UBND xã

B. Người nghiện ma túy

C. Sinh viên năm 3 Học viện Cảnh sát nhân dân

D. Nhân viên siêu thị 21 tuổi

Đáp án: D

khoản

2

điều

17

luật

Doanh

nghiệp

2020:

“Tổ

chức,

nhân

sau

đây

không