Các loại hình đăng ký kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh Vương quốc Anh

Cơ quan đăng ký kinh doanh Vương quốc Anh (tên tiếng Anh là Companies House) thực hiện chức năng đăng ký và quản lý nhà nước về doanh nghiệp gồm thành lập, giải thể, cung cấp thông tin doanh nghiệp, kiểm tra và lưu trữ hồ sơ doanh nghiệp….Bài viết này sưu tầm với mục đích tổng hợp các loại hình đăng ký kinh doanh ở Anh Quốc và Xứ Wales, đồng thời tìm hiểu sơ qua về cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Các loại hình đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tại Anh Quốc

Cơ quan đăng ký kinh doanh Vương quốc Anh (tên tiếng Anh là Companies House) thực hiện đăng ký và quản lý nhà nước đối với các loại hình doanh nghiệp sau:

 •  Công ty hữu hạn tư nhân (Private limited companies)
 • Công ty hữu hạn tư nhân bảo đảm không có vốn góp (Private limited by guarantee with no share capital)
 • Công ty tư nhân không phải hữu hạn bảo đảm không có vốn góp (Private limited by guarantee with no share capital (exempt from using ‘Ltd’))
 • Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (Limited liability partnerships)
 • Công ty hợp danh hữu hạn (Limited partnerships)
 • Công ty nước ngoài (Oversea companies)
 • Các tổ chức xã hội công nghiệp và dự phòng (Industrial and provident societies)
 • Công ty hữu hạn đại chúng (Public limited companies  – PLC)
 • Công ty tư nhân trách nhiệm vô hạn (Private unlimited)
 • Các loại hình khác:
  • Công ty bảo hiểm (Assurance companies)
  • Công ty có đặc quyền Hoàng gia Anh (Royal charter companies)
  • Công ty đầu tư có vốn biến động (Investment companies with variable capital)
  • Nhóm về lãi suất kinh tế Châu Âu (European economic interest grouping – EEIG)
  • Doanh nghiệp tư nhân vô hạn không có vốn góp (Private unlimited (no share capital))
  • Công ty đầu tư có vốn biến động (Investment companies with variable capital (umbrella))
  • Công ty chưa được đăng ký (Unregistered companies)
  • Công ty đại chúng thời kỳ trước (Old public companies)
  • Công ty tư nhân theo vốn góp (Private limited by share (exempt from using ‘Ltd’))
  • Các công ty chuyển đổi loại hình, đóng cửa (Converted/closed)
  • Công ty đầu tư chứng khoán có vốn biến động (Investment companies with variable capital (securities))

Cơ quan đăng ký kinh doanh Anh Quốc (Companies House)

Các loại hình đăng ký kinh doanh tại Cơ quan đănh ký kinh doanh Vương quốc AnhCác loại hình đăng ký kinh doanh tại Cơ quan đănh ký kinh doanh Vương quốc Anh

1. Vài nét khái quát

Ngày 03/10/1988, Cơ quan ĐKKD Vương quốc Anh (Companies House) trở thành cơ quan điều hành thuộc Sáng kiến Các giai đoạn tiếp theo của Chính phủ (Government’s Next Steps initiative). Sau đó, cơ quan này đảm nhiệm một số chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công Thương (Department of Trade and Industry), nay là Bộ Kinh doanh, Đổi mới và Kỹ năng (Department for Business, Innovation and Skills – BIS). Cơ quan ĐKKD Vương quốc Anh hiện là 1 trong 7 cơ quan điều hành thuộc BIS. Từ ngày 01/10/1991, Cơ quan ĐKKD Vương quốc Anh hoạt động như Quỹ Thương mại (Trading Fund), không được cấp kinh phí, được tự chủ về tài chính từ nguồn thu phí, lệ phí của doanh nghiệp để trang trải hoạt động của mình và nộp phần thặng dư cho BIS. Riêng tiền xử phạt chậm nộp báo cáo được nộp đầy đủ và trực tiếp cho Ngân khố Hoàng gia.

Cơ quan ĐKKD Vương quốc Anh thực hiện hai lĩnh vực hoạt động chính:

· Đăng ký kinh doanh, bao gồm đăng ký thành lập, xoá tên doanh nghiệp, lưu trữ hồ sơ đăng ký của công ty, phá sản và các lĩnh vực liên quan đến pháp lý;

· Cung cấp thông tin pháp lý về đăng ký của công ty theo yêu cầu của cộng đồng. Có nhiều dạng cung cấp thông tin theo nhiều mẫu khác nhau cho khách hàng. Cơ quan ĐKKD Vương quốc Anh liên tục phát triển ứng dụng với nhiều tính năng thương mại phù hợp với khung hướng dẫn đã được các Bộ trưởng và Thống đốc Ngân khố thông qua.

Cơ quan ĐKKD Vương quốc Anh thực hiện các chức năng cơ bản sau:

Thành lập và giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn;Kiểm tra và lưu giữ hồ sơ của công ty theo quy định tại Luật Công ty và các khung pháp lý liên quan;Cung cấp thông tin có sẵn của doanh nghiệp cho cộng đồng.

Cơ quan ĐKKD Vương quốc Anh (Companies House) bao gồm:

· Cơ quan ĐKKD tại Anh và xứ Wales: thực hiện đăng ký, quản lý đối với các công ty thành lập, hoạt động tại Anh và xứ Wales;

· Cơ quan ĐKKD tại Xcốtlen: thực hiện đăng ký, quản lý đối với các công ty thành lập, hoạt động tại Xcốtlen;

· Cơ quan ĐKKD tại Bắc Ailen: thực hiện đăng ký, quản lý đối với các công ty thành lập, hoạt động tại Bắc Ailen.

Vương quốc Anh đã triển khai hệ thống đăng ký kinh doanh từ năm 1844. Hiện nay, mọi vấn đề liên quan đến đăng ký kinh doanh được thực hiện theo quy định của Luật Công ty năm 2006.

2. Cơ cấu tổ chức và nhân sự

Cơ quan ĐKKD Vương quốc Anh tổ chức các bộ phận chức năng theo các lĩnh vực hoạt động như sau:

 • Bộ phận Chiến lược và Các dịch vụ hợp tác, gồm:
  • Chiến lược và Chính sách
  • Rủi ro bảo hiểm và Tư vấn
  • Bất động sản
  • Nguồn nhân lực
  • Tài chính
  • Tài chính đối với chậm nộp báo cáo
  • Đấu thầu, mua sắm
 • Bộ phận quản lý các dịch vụ, gồm:
  • Phát triển hệ thống
  • Phân tích kinh doanh về hệ thống
  • Quản lý phần mềm
  • Quản lý về kỹ thuật
  • Quản lý chương trình và dự án
  • Hợp tác kinh doanh và nắm bắt khách hàng
 • Bộ phận quản lý khách hàng và doanh nghiệp, gồm:
  • Quản lý phạt chậm nộp báo cáo
  • Thay đổi
  • Văn phòng tại Luân đôn, Belfast, Edinburgh
  • Quản lý thực hiện chế tài
  • Các dịch vụ nộp trực tuyến và tài liệu
  • Quy trình đánh giá và hỗ trợ kiểm tra
  • Dịch vụ hỗ trợ khách khàng: có 4 trung tâm thông tin (gồm: Trung tâm thông tin ở Cardiff, Trung tâm thông tin ở London, Trung tâm thông tin ở Edinburgh và Trung tâm thông tin ở Bắc Ailen) và Trung tâm đầu mối (The Contact Centre)
 • Bộ phận khác
  • Về pháp lý
  • Các giám đốc và hỗ trợ

Tổng số nhân sự của Cơ quan ĐKKD Vương quốc Anh hiện có 967 người, trong đó làm việc tại Cardiff có 917 nhân sự, Belfast có 17, Edinburgh có 25 và London có 8 nhân sự.

Số nhân sự được phân bổ vào các lĩnh vực cụ thể như sau:

 • Điều hành trung tâm (Central Operations), Hỗ trợ khách hàng và Bộ phận theo dõi, xử phạt chậm nộp báo cáo (Customer Support & Late Filing Penalties) : 604 cán bộ
 • Các dịch vụ số hoá (Digital Services) : 154 cán bộ
 • Lĩnh vực tài chính, Nguồn nhân lực, Pháp lý, Chính sách và Truyền thông (Finance, HR, Legal, Policy & Communications) : 197 cán bộ
 • Các chuyên gia cao cấp và Hỗ trợ (Senior Managers and Support): 12 cán bộ

3. Phương thức quản lý điện tử

Tất cả các báo cáo, mẫu đơn bằng bản giấy do doanh nghiệp gửi đến Cơ quan ĐKKD Vương quốc Anh đều được cơ quan này scan để lưu thành file ảnh. Cơ quan sẽ lưu trữ bản gốc và làm việc trên các file ảnh đã được scan.

Nếu doanh nghiệp nộp bản điện tử, Cơ quan ĐKKD Vương quốc Anh cũng tạo ra file ảnh từ dữ liệu của các bản điện tử

Trường hợp khách hàng tìm kiếm hồ sơ công ty, họ sẽ thấy file ảnh được số hoá trực tuyến. Điều này quan trọng không chỉ đối với bản gốc là rõ ràng, dễ đọc mà còn đảm bảo có thể tạo ra các bản sao tương tự để đọc được dễ dàng.

4. Phương thức phối hợp

Cơ quan ĐKKD Vương quốc Anh phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Thuế và Hải quan của Hoàng gia (Her Majesty’s Revenue & Customs -HMRC) và xây dựng Nhóm chỉ đạo (HMRC/Companies House Steering Group) nhằm đưa ra các chỉ đạo, điều hành cấp độ cao nhằm kết hợp sáng kiến chung do cùng có nhóm đối tượng khách hàng. Ngày 01/9/2009, Cơ quan ĐKKD Vương quốc Anh và Cơ quan Thuế và Hải quan của Hoàng gia ra một tuyên bố chung về việc phát triển mô hình nộp báo cáo trực tuyến dùng chung giữa hai cơ quan. Điều này đã làm giảm gánh nặng cho doanh nghiệp khi chỉ cần xây dựng báo cáo 1 lần và gửi tại 1 nơi tại Cơ quan ĐKKD Vương quốc Anh nhưng được sử dụng tại hai cơ quan. Quý 3 năm 2010, dịch vụ này đã hoàn tất và triển khai.

Cùng với Cơ quan Thuế và Hải quan của Hoàng gia, Cơ quan ĐKKD Vương quốc Anh phối hợp với Cổng thông tin Businesslink.gov.uk để triển khai dịch vụ một cửa cho phép thành lập công ty trực tuyến tại Cổng thông tin này.

5. Hợp tác quốc tế

Hiện tại, Cơ quan ĐKKD Vương quốc Anh tham gia là thành viên trong Ban điều hành của Cơ quan đăng ký kinh doanh Châu Âu (European Business Register – EBR), thành viên Diễn đàn kinh doanh thương mại Châu Âu (European Commerce Registers Forum – ECRF). Ngoài ra, Tim Moss – Giám đốc điều hành Cơ quan ĐKKD Vương quốc Anh đang làm Chủ tịch Diễn đàn kinh doanh thế giới (Corporate Registers’ Forum – CRF).

Việc Cơ quan ĐKKD Vương quốc Anh đẩy mạnh triển khai hợp tác quốc tế với các diễn đàn, tổ chức trên nhằm mục đích trao đổi kinh nghiệm quốc tế, tăng cường tính minh bạch quốc tế đối với doanh nghiệp đã đăng ký và thúc đẩy hiệu quả kinh tế.

6. Xử lý về gian lận

Nhằm ngăn ngừa các gian lận trong thương mại, Cơ quan ĐKKD Vương quốc Anh còn phối hợp với Cục chống tội phạm quốc gia (National Crime Agency -NCA) trong việc xây dựng và hoàn thiện Cơ sở dữ liệu về của Cơ quan ĐKKD Vương quốc Anh một cách tối ưu nhất để đáp ứng yêu cầu vận hành.

5/5 – (1 bình chọn)