Các mẫu câu có từ ‘làm giàu nhanh’ trong Tiếng Việt được dịch sang Tiếng Anh

1. Ví dụ: Kế hoạch “Làm giàu nhanh

Example : ‘ Get Rich Quick ‘ schemes

2. Cảnh giác trước những mánh khóe làm giàu nhanh chóng.

Beware of get-rich-quick schemes.

3. Mình có bị cám dỗ trước những mánh khóe làm giàu nhanh chóng không?

Am I attracted to get-rich-quick schemes ?

4. Trong nỗ lực làm giàu nhanh chóng, nhiều người liều lĩnh quá mức với tiền bạc của họ.

In an effort to get rich quickly, many people take big risks with their money .

5. * Đừng lắng nghe những ai thuyết phục các anh chị em với các kế hoạch làm giàu nhanh chóng.

* Do not listen to those who entice you with get-rich schemes .

6. Chẳng hạn, chúng ta có dính dáng đến những mánh khóe gần như gian lận để làm giàu nhanh chóng không?

For example, would we get involved in a get-rich-quick scheme that borders on fraud ?

7. Những người khác bị cám dỗ vào những mánh khóe làm giàu nhanh chóng, và đầu tư tiền bạc liều lĩnh.

Others have been enticed by get-rich-quick schemes and risky financial investments .

8. Cho đến năm sau, khoảng 80.000 người tìm vàng đã đổ xô đến tiểu bang đó, ao ước làm giàu nhanh chóng.

By the next year, some 80,000 fortune-seekers had poured into the state in hopes of striking it rich .

9. Chẳng phải hứa hẹn làm giàu nhanh chóng là cách cám dỗ của nhiều đề nghị kinh doanh đáng nghi ngờ hay sao?

Is not the promise of quick riches the temptation of many questionable business propositions ?

10. Bạn có bận tâm về những việc mưu tính làm giàu nhanh chóng, và có muốn thực hiện các việc mưu tính đó không?

Are you intrigued by get-rich-quick schemes, wanting to get involved in them ?

11. Một người có thể dễ dàng rơi vào bẫy làm ăn ám muội hoặc mưu đồ thiếu thực tế nhằm làm giàu nhanh chóng.

One could easily become ensnared in shady business dealings or unrealistic get-rich-quick schemes .

12. Hệ thống thương mại của thế gian cổ vũ những mánh khóe làm giàu nhanh chóng nhằm đánh lừa một số người trong dân Đức Chúa Trời.

The commercial system of this world often promotes get-rich-quick schemes that may even beguile some of God’s people .

13. Họa thay, biết bao nhiêu người để triển-vọng “làm giàu nhanh chóng” làm họ tôn thờ sự thành công trong xã-hội như một thần thánh.

But many, caught up by “ rags-to-riches ” tales, worshiped success as a goddess .

14. Trong thế giới ham làm giàu nhanh chóng, có lẽ người ta xem tính thanh liêm như là một chướng ngại, chứ không phải là một tính tốt.

In our get-rich-quick world, integrity may be seen as an encumbrance, not a virtue .