Một số quy định mới nhất về tổ hợp tác mà bạn nên biết

Nghị định 77/2019/NĐ-CP sắp có hiệu lực (25/11/2019) quy định cụ thể về tổ hợp tác. Dưới đây là một số quy định mới nhất về tổ hợp tác mà bạn nên biết

Tổ hợp tác là gì ?

Khái niệm về tổ hợp tác được quy định lần tiên phong tại Nghị định 77/2019 / NĐ-CP mặc dầu Bộ luật dân sự năm ngoái đã có đề cấp tới tổ chức triển khai này. Theo đó :Tổ hợp tác là tổ chức triển khai không có tư cách pháp nhân, được hình thành trên cơ sở hợp đồng hợp tác, gồm từ 02 cá thể, pháp nhân trở lên tự nguyện xây dựng, cùng góp phần gia tài, sức lực lao động để thực thi những việc làm nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu nghĩa vụ và trách nhiệm .

Lưu ý: Hợp đồng hợp tác phải được lập thành văn bản, có chữ ký của 100% thành viên tổ hợp tác và bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

– Mục đích, thời hạn hợp tác ;– Họ, tên, nơi cư trú của cá thể ;– Tên, trụ sở của pháp nhân ;– Tài sản góp phần ( nếu có ) ;– Đóng góp bằng sức lao động ( nếu có ) ;– Phương thức phân loại hoa lợi, cống phẩm ;– Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên hợp đồng hợp tác ;– Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người đại diện thay mặt ( nếu có ) ;– Điều kiện tham gia và rút khỏi hợp đồng hợp tác của thành viên ( nếu có ) ;– Điều kiện chấm hết hợp đồng .Xem thêm : Tổ hợp tác là gì ? theo quy định của pháp luật dân sự lúc bấy giờ

Quyền của tổ hợp tác

Tổ hợp tác sau khi được xây dựng có những quyền cơ bản quy định tại Điều 5 Nghị định 77/2019 / NĐ-CP, gồm có :

1. Tổ hợp tác có tên riêng.

2. Xác lập và thực thi những thanh toán giao dịch dân sự theo quy định của Nghị định này, Điều 508 của Bộ luật dân sự và pháp lý khác có tương quan .3. Thực hiện mở và sử dụng thông tin tài khoản thanh toán giao dịch tại tổ chức triển khai đáp ứng dịch vụ giao dịch thanh toán theo quy định của pháp lý có tương quan .4. Hợp tác kinh doanh thương mại với tổ chức triển khai, cá thể để lan rộng ra hoạt động giải trí, sản xuất, kinh doanh thương mại theo quy định của pháp lý .5. Tự do hoạt động giải trí, kinh doanh thương mại trong những ngành, nghề mà luật không cấm ; được quyền kinh doanh thương mại ngành, nghề kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo kể từ khi có đủ điều kiện kèm theo theo quy định của pháp lý .6. Được hưởng những chủ trương khuyễn mãi thêm, tương hỗ của Nhà nước như những hợp tác xã .7. Quyền khác theo quy định của hợp đồng hợp tác, Bộ luật dân sự và pháp lý khác có tương quan .

Nghĩa vụ của tổ hợp tác

Các nghĩa vụ và trách nhiệm mà pháp lý quy định so với tổ hợp tác gồm có những nghĩa vụ và trách nhiệm tại Điều 6 Nghị định 77/2019 / NĐ-CP :1. Thực hiện khá đầy đủ, kịp thời những nghĩa vụ và trách nhiệm so với nhà nước, người lao động, tổ chức triển khai, cá thể khác và thành viên .2. Tôn trọng quyền, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, tổ chức triển khai, cá thể khác và thành viên .3. Thực hiện những quy định của hợp đồng hợp tác, Bộ luật dân sự và pháp lý có tương quan .

Nguyên tắc tổ chức triển khai, hoạt động giải trí

Tổ hợp tác phải bảo vệ những nguyên tắc tổ chức triển khai và hoạt động giải trí dưới đây :– Hoạt động trên cơ sở hợp đồng hợp tác .

– Việc thành lập, gia nhập, rút khỏi tổ hợp tác dựa trên tinh thần tự nguyện của các cá nhân, pháp nhân.

– Mỗi thành viên tổ hợp tác có quyền dân chủ, bình đẳng trong việc quyết định hành động tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của tổ hợp tác. Quyết định theo đa số trừ trường hợp hợp đồng hợp tác, Bộ luật dân sự và pháp lý có tương quan quy định khác .– Các thành viên cùng hưởng lợi và cùng chịu nghĩa vụ và trách nhiệm .Trên đây là Một số quy định mới nhất về tổ hợp tác mà những bạn nên biết. Nếu còn bất kể vướng mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp .