Kịch bản chương trình đại hội hợp tác xã – Vik News

Kịch bản chương trình đại hội hiệp tác xã

Đại hội hiệp tác xã nhằm báo cáo tổng kết hoạt động của HTX trong suốt 1 5 và sau đấy bầu ra Đoàn chủ tịch, Chủ toạ hội nghị, Bầu Thư ký hội nghị. Sau đây, Vik News xin giới thiệu tới các bạn Mẫu kịch bản chương trình đại hội hiệp tác xã được chúng tôi tổng hợp cụ thể, xác thực và đăng tải trong bài viết dưới đây. Mời các bạn cùng tham khảo.
Kịch bản chương trình đại hội hiệp tác xã
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN THƯỜNG NIÊN HTX
PHẦN I: NGHI THỨC
1. Chào cờ.
2. Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu
3. Thông qua chương trình Đại hội.
4. Giới thiệu, bầu Đoàn chủ tịch, Chủ toạ hội nghị, Bầu Thư ký hội nghị – Ban Kiểm tra tư các đại biểu (nếu có).
PHẦN II: NỘI DUNG
1. Báo cáo tổng kết sản xuất, kinh doanh nhiệm kỳ (5) trước.
2. Phương hướng, kế hoạch sản xuất, kinh doanh nhiệm kỳ (5) tiếp theo.
3. Báo cáo công khai nguồn vốn HTX 5 20… và nhiệm kỳ.
4. Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát (kiểm soát viên) nhiệm kỳ (5) trước.
5. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (5) trước.
6. Báo cáo dự thảo Điều lệ HTX hoạt động theo Luật HTX 5 2012.
7. Báo cáo kết quả bình chọn phân loại HTX theo Thông tư 01/2006/TT-BKH nghày 19/01/2006.
8. Thông qua định mức tiền lương, tiền công cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (kiểm soát viên).
9. Thông qua dự thảo cung ứng thu nhập.
10. Tóm lược nội dung cần tập hợp bàn luận và gợi ý bàn luận.
11. Đại biểu thành viên bàn luận.
12. Đại hội biểu quyết từng phần từ 1 tới 9.
13. Ban quản trị (Hội đồng quản trị), Ban kiểm soát (kiểm soát viên) nhiệm kỳ cũ từ nhiệm.
14. Thông qua danh sách thành viên mới hoặc thành viên xin ra khỏi HTX.
15. Bầu mới (hoặc bầu bổ sung) Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (kiểm soát viên) HTX (nếu có).
– Đoàn chủ tịch giới thiệu cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Kiểm soát viên); cách bầu cử.
– Đoàn chủ tịch xin quan điểm Đại hội về số lượng, giới thiệu danh sách, cách bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát HTX (kiểm soát viên).
– Ban thẩm tra nhân cách đại biểu báo cáo số lượng đại biểu dự đại hội trước lúc bầu cử.
– Đoàn chủ tịch giới thiệu danh sách Ban bầu cử, đại hội biểu quyết bằng cách bỏ phhiếu kín hoặc giơ tay.
– Ban bầu cử phê duyệt thể lệ bầu cử: Cách bầu cử, phiếu hợp thức, phiếu ko hợp thức, điều kiện thắng cử.
16. Tiến hành công việc bầu cử: gồm có 4 vòng
Vòng 1: Đoàn chủ tịch giới thiệu danh sách bầu Hội đồng quản trị.
Vòng 2: Đoàn chủ tịch giới thiệu danh sách Ban kiểm soát (kiểm soát viên).
Vòng 3: Đoàn chủ tịch giới thiệu danh sách bầu Chủ tịch trong số thành viên Hội đồng quản trị.
Vòng 4: Đoàn chủ tịch giới thiệu danh sách bầu Trưởng Ban kiểm soát trong số uỷ viên Ban kiểm soát (HTX có 1 kiểm soát viên thì ko bầu Trưởng Ban kiểm soát).
Mỗi vòng, Ban bầu cử phát phiếu bầu cho đại biểu thành viên sau đấy thu phiếu về, kiểm phiếu và ban bố kết quả thắng cử (phê duyệt biên bản kiểm phiếu).
Hội đồng quản trị, Ban kiển soát (kiểm soát viên) ra mắt, Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu hẹn hứa.
17. Ban thư ký thể hiện dự thảo Nghị quyết Đại hội và chương trình, kế hoạch hoạt động của HTX trong nhiệm kỳ mới; xin quan điểm Đại hội biểu quyết phê duyệt.
Ban thư ký Đại hội có nhiệm vụ biên chép, tổng hợp đầy đủ, thật thà tất cả các quan điểm của các đại biểu dự hội nghị và quan điểm lãnh đạo của đại biểu cấp trên.
18. Phát biểu quan điểm của đại biểu khách mời.
PHẦN III: BẾ MẠC ĐẠI HỘI
1. Ban thư ký phê duyệt Nghị quyết Đại hội chính thức.
2. Tuyên bố bế mạc Đại hội

[rule_2_plain] [rule_3_plain] [ rule_2_plain ] [ rule_3_plain ]

#Kịch #bản #chương #trình #đại #hội #hợp #tác #xã

Kịch bản chương trình đại hội hiệp tác xã

Đại hội hiệp tác xã nhằm báo cáo tổng kết hoạt động của HTX trong suốt 1 5 và sau đấy bầu ra Đoàn chủ tịch, Chủ toạ hội nghị, Bầu Thư ký hội nghị. Sau đây, Vik News xin giới thiệu tới các bạn Mẫu kịch bản chương trình đại hội hiệp tác xã được chúng tôi tổng hợp cụ thể, xác thực và đăng tải trong bài viết dưới đây. Mời các bạn cùng tham khảo.
Kịch bản chương trình đại hội hiệp tác xã
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN THƯỜNG NIÊN HTX
PHẦN I: NGHI THỨC
1. Chào cờ.
2. Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu
3. Thông qua chương trình Đại hội.
4. Giới thiệu, bầu Đoàn chủ tịch, Chủ toạ hội nghị, Bầu Thư ký hội nghị – Ban Kiểm tra tư các đại biểu (nếu có).
PHẦN II: NỘI DUNG
1. Báo cáo tổng kết sản xuất, kinh doanh nhiệm kỳ (5) trước.
2. Phương hướng, kế hoạch sản xuất, kinh doanh nhiệm kỳ (5) tiếp theo.
3. Báo cáo công khai nguồn vốn HTX 5 20… và nhiệm kỳ.
4. Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát (kiểm soát viên) nhiệm kỳ (5) trước.
5. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (5) trước.
6. Báo cáo dự thảo Điều lệ HTX hoạt động theo Luật HTX 5 2012.
7. Báo cáo kết quả bình chọn phân loại HTX theo Thông tư 01/2006/TT-BKH nghày 19/01/2006.
8. Thông qua định mức tiền lương, tiền công cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (kiểm soát viên).
9. Thông qua dự thảo cung ứng thu nhập.
10. Tóm lược nội dung cần tập hợp bàn luận và gợi ý bàn luận.
11. Đại biểu thành viên bàn luận.
12. Đại hội biểu quyết từng phần từ 1 tới 9.
13. Ban quản trị (Hội đồng quản trị), Ban kiểm soát (kiểm soát viên) nhiệm kỳ cũ từ nhiệm.
14. Thông qua danh sách thành viên mới hoặc thành viên xin ra khỏi HTX.
15. Bầu mới (hoặc bầu bổ sung) Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (kiểm soát viên) HTX (nếu có).
– Đoàn chủ tịch giới thiệu cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Kiểm soát viên); cách bầu cử.
– Đoàn chủ tịch xin quan điểm Đại hội về số lượng, giới thiệu danh sách, cách bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát HTX (kiểm soát viên).
– Ban thẩm tra nhân cách đại biểu báo cáo số lượng đại biểu dự đại hội trước lúc bầu cử.
– Đoàn chủ tịch giới thiệu danh sách Ban bầu cử, đại hội biểu quyết bằng cách bỏ phhiếu kín hoặc giơ tay.
– Ban bầu cử phê duyệt thể lệ bầu cử: Cách bầu cử, phiếu hợp thức, phiếu ko hợp thức, điều kiện thắng cử.
16. Tiến hành công việc bầu cử: gồm có 4 vòng
Vòng 1: Đoàn chủ tịch giới thiệu danh sách bầu Hội đồng quản trị.
Vòng 2: Đoàn chủ tịch giới thiệu danh sách Ban kiểm soát (kiểm soát viên).
Vòng 3: Đoàn chủ tịch giới thiệu danh sách bầu Chủ tịch trong số thành viên Hội đồng quản trị.
Vòng 4: Đoàn chủ tịch giới thiệu danh sách bầu Trưởng Ban kiểm soát trong số uỷ viên Ban kiểm soát (HTX có 1 kiểm soát viên thì ko bầu Trưởng Ban kiểm soát).
Mỗi vòng, Ban bầu cử phát phiếu bầu cho đại biểu thành viên sau đấy thu phiếu về, kiểm phiếu và ban bố kết quả thắng cử (phê duyệt biên bản kiểm phiếu).
Hội đồng quản trị, Ban kiển soát (kiểm soát viên) ra mắt, Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu hẹn hứa.
17. Ban thư ký thể hiện dự thảo Nghị quyết Đại hội và chương trình, kế hoạch hoạt động của HTX trong nhiệm kỳ mới; xin quan điểm Đại hội biểu quyết phê duyệt.
Ban thư ký Đại hội có nhiệm vụ biên chép, tổng hợp đầy đủ, thật thà tất cả các quan điểm của các đại biểu dự hội nghị và quan điểm lãnh đạo của đại biểu cấp trên.
18. Phát biểu quan điểm của đại biểu khách mời.
PHẦN III: BẾ MẠC ĐẠI HỘI
1. Ban thư ký phê duyệt Nghị quyết Đại hội chính thức.
2. Tuyên bố bế mạc Đại hội

[rule_2_plain] [rule_3_plain] [ rule_2_plain ] [ rule_3_plain ]# Kịch # bản # chương # trình # đại # hội # hợp # tác # xã