Quy định về cơ cấu tổ chức của hợp tác xã

Cùng với những mô hình doanh nghiệp và những chủ thể kinh doanh thương mại khác, hợp tác xã đã và đang sống sót thông dụng, đóng vai trò tích cực trong sự tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của nhiều vương quốc trên quốc tế, trong đó có Nước Ta .
Đây là tổ chức kinh tế tài chính tự giác, tự quản, bình đẳng, dân chủ cùng giúp sức nhau cải tổ mọi mặt đời sống vật chất, ý thức của từng thành viên nói riêng và cả hội đồng nói chung, góp thêm phần bảo vệ phúc lợi xã hội. Vậy theo pháp luật hiện hành cơ cấu tổ chức của hợp tác xã có những đặc trưng nào ? Sau đây Luật Thành Đô xin tư vấn cụ thể như sau :

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật Hợp tác xã số 23/2012 / QH13

II. MÔ HÌNH HỢP TÁC XÃ LÀ GÌ?

Theo khoản 1 điều 3 Luật Hợp tác xã, hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tài chính mang tính tập thể, có tư cách pháp nhân, hoạt động giải trí trên chính sách tự chủ, tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm, triển khai phương pháp quản trị hợp tác xã theo chính sách bình đẳng và dân chủ .

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA HỢP TÁC XÃ

Theo Điều 29 Luật Hợp tác xã 2012, cơ cấu tổ chức hợp tác xã gồm đại hội thành viên, hội đồng quản trị, giám đốc ( tổng giám đốc ) và ban trấn áp hoặc kiểm soát viên .

3.1. Đại hội thành viên

Đại hội thành viên là cơ quan có quyền quyết định hành động cao nhất của hợp tác xã. Đại hội thành viên gồm đại hội thành viên thường niên và đại hội thành viên không bình thường. Đại hội thành viên được tổ chức dưới hình thức đại hội toàn thể hoặc đại hội đại biểu. Trong đó :
– Đại hội thành viên thường niên phải được họp trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày kết thúc năm kinh tế tài chính do hội đồng quản trị triệu tập .
– Đại hội thành viên không bình thường do hội đồng quản trị, ban trấn áp hoặc kiểm soát viên hoặc thành viên đại diện thay mặt của tối thiểu một phần ba tổng số thành viên, hợp tác xã thành viên triệu tập. Đại hội thành viên không bình thường hoàn toàn có thể được Hội đồng quản trị triệu tập trong những trường hợp như :
+ ) Giải quyết những yếu tố vượt quá thẩm quyền của hội đồng quản trị ;
+ ) Hội đồng quản trị không tổ chức được cuộc họp định kỳ sau hai lần triệu tập ;
+ ) Theo ý kiến đề nghị của ban trấn áp hoặc kiểm soát viên ;
+ ) Theo ý kiến đề nghị của tối thiểu một phần ba tổng số thành viên, hợp tác xã thành viên .
Quyền hạn và trách nhiệm của đại hội thành viên được lao lý đơn cử tại Điều 32 Luật Hợp tác xá 2012 và Điều lệ của Hợp tác xã

3.2. Hội đồng quản trị Hợp tác xã

Hội đồng quản trị hợp tác xã là cơ quan quản trị hợp tác xã do hội nghị xây dựng hoặc đại hội thành viên bầu, không bổ nhiệm, bãi nhiệm theo thể thức bỏ phiếu kín. Hội đồng quản trị gồm quản trị và thành viên, số lượng thành viên hội đồng quản trị do điều lệ pháp luật nhưng tối thiểu là 03 người, tối đa là 15 người .
– Nhiệm kỳ : Nhiệm kỳ của hội đồng quản trị hợp tác xã do điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã pháp luật nhưng tối thiểu là 02 năm, tối đa là 05 năm
– Kỳ họp : Hội đồng quản trị hợp tác xã họp định kỳ theo lao lý của điều lệ nhưng tối thiểu 03 tháng một lần do quản trị hội đồng quản trị hoặc thành viên hội đồng quản trị được quản trị hội đồng quản trị ủy quyền triệu tập .
Hội đồng quản trị họp không bình thường khi có nhu yếu của tối thiểu một phần ba tổng số thành viên hội đồng quản trị hoặc quản trị hội đồng quản trị, trưởng ban trấn áp hoặc kiểm soát viên, giám đốc ( tổng giám đốc ) hợp tác xã .
– Quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị được pháp luật tại Điều 36 Luật Hợp tác xã 2012 và Điều lệ của Hợp tác xã .

3.3. Chủ tịch Hội đồng quản trị

quản trị Hội đồng quản trị là người đại diện thay mặt theo pháp lý của hợp tác xã và có những quyền hạn, trách nhiệm sau :
– Lập chương trình, kế hoạch hoạt động giải trí của hội đồng quản trị và phân công trách nhiệm cho những thành viên hội đồng quản trị .
– Chuẩn bị nội dung, chương trình, triệu tập và chủ trì cuộc họp của hội đồng quản trị, đại hội thành viên trừ trường hợp Luật này hoặc điều lệ có pháp luật khác .
– Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước đại hội thành viên và hội đồng quản trị về trách nhiệm được giao .
– Ký văn bản của hội đồng quản trị theo lao lý của pháp lý và điều lệ .
– Thực hiện quyền hạn và trách nhiệm khác theo pháp luật của Luật này và điều lệ .

3.4. Giám đốc (Tổng Giám đốc) hợp tác xã

Giám đốc ( tổng giám đốc ) là người quản lý hoạt động giải trí của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
Giám đốc ( tổng giám đốc ) có quyền hạn và trách nhiệm sau đây :

– Tổ chức thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã;

– Thực hiện nghị quyết của đại hội thành viên, quyết định hành động của hội đồng quản trị ;
– Ký kết hợp đồng nhân danh hợp tác xã theo chuyển nhượng ủy quyền của quản trị hội đồng quản trị ;
– Trình hội đồng quản trị báo cáo giải trình kinh tế tài chính hằng năm ;
– Xây dựng giải pháp tổ chức bộ phận giúp việc, đơn vị chức năng thường trực của hợp tác xã trình hội đồng quản trị quyết định hành động ;
– Tuyển dụng lao động theo quyết định hành động của hội đồng quản trị ;
– Thực hiện quyền hạn và trách nhiệm khác được pháp luật tại điều lệ, quy định của hợp tác xã .
Trường hợp giám đốc ( tổng giám đốc ) do hợp tác xã thuê thì ngoài việc triển khai quyền hạn và trách nhiệm lao lý nêu trên còn phải triển khai quyền hạn và trách nhiệm theo hợp đồng lao động và hoàn toàn có thể được mời tham gia cuộc họp đại hội thành viên, hội đồng quản trị .

3.5. Ban Kiểm soát

Hợp tác xã có từ 30 thành viên trở lên phải bầu ban trấn áp. Đối với hợp tác xã có dưới 30 thành viên việc xây dựng ban trấn áp hoặc kiểm soát viên do điều lệ pháp luật .
Ban trấn áp, kiểm soát viên hoạt động giải trí độc lập, kiểm tra và giám sát hoạt động giải trí của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo pháp luật của pháp lý và điều lệ .
Ban trấn áp hoặc kiểm soát viên do đại hội thành viên bầu trực tiếp trong số thành viên, đại diện thay mặt hợp tác xã thành viên theo thể thức bỏ phiếu kín. Số lượng thành viên ban trấn áp do đại hội thành viên quyết định hành động nhưng không quá 07 người. Trưởng ban trấn áp do đại hội thành viên bầu trực tiếp trong số những thành viên ban trấn áp
Nhiệm kỳ của ban trấn áp hoặc kiểm soát viên theo nhiệm kỳ của hội đồng quản trị .

Quyền hạn, nhiệm vụ của Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên được quy định tại khoản 4 Điều 39 Luật Hợp tác xã 2012.

5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô

Bài viết cùng chủ đề:

Điều kiện về vốn khi xây dựng công ty
Hướng dẫn hồ sơ ĐK xây dựng hộ kinh doanh thương mại

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về cơ cấu tổ chức quản lý của hợp tác xã. Nếu quý bạn đọc còn có những băn khoăn, vướng mắc liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ qua Tổng đài tư vấn pháp luật 0919 089 888 của Luật Thành Đô để được tư vấn chi tiết./.

5/5 – ( 2 bầu chọn )